Pārlekt uz galveno saturu

LLU BOVA tīklā

LLU BOVA tīklā

Universitāšu tīkls "BOVA"

LLU, paplašinot starptautisko partneru tīklu, kopā ar Igaunijas Dabaszinātņu universitāti, Lietuvas Veselības Zinātņu universitāti/ Veterināro akadēmiju un Aleksandra Stulginska universitāti 1996.gadā izveidoja Baltijas lauksaimniecības, mežkopības un veterinārmedicīnas augstskolu sadarbības tīklu BOVA (The Baltic Forestry, Veterinary and Agricultural University Network).

Tīkla augstākās izglītības iestādes galvenokārt sadarbojas stratēģisku attīstības virzienu izstrādē un kopīgu maģistrantūras un doktorantūras studiju programmu izveidē.

BOVA universitāšu tīklam ir liela nozīme ne tikai mācībspēku un studentu zināšanu papildināšanā, bet arī LLU popularizēšanā - LLU kļūst arvien plašāk atpazīstama starptautiskajā vidē, universitāte spēj nodrošināt kvalitatīvas starptautiskās studijas un dod iespēju saviem studentiem un mācībspēkiem apliecināt sevi starptautiskā mērogā.

BOVA aktivitātes LLU veiksmīgi īsteno, cieši sadarbojoties Starptautiskās sadarbības centram un Studiju centram. BOVA attīstība ir cieši saistīta ar Ziemeļvalstu Lauksaimniecības universitāšu sadarbības tīklu NOVA.

BOVA Intensīvie kursi

BOVA intensīvo kursu pieteikumi tiek pieņemti visu gadu, bez NORDPLUS fonda atbalsta. Lai pieteiktos NORDPLUS fonda atbalstam kursa pieteikums jāiesniedz līdz 23.oktobrim, 2015.

Plānotās aktivitātes un kursu norise paredzēta no 2016.gada janvāra līdz pat 2017.gada maijam.

Pieteikšanās procedūra, noteikumi un cita attiecināmā informācija apskatāma BOVA mājas lapā

NOVABA programma (1996-2001)

1995.gada maijā Ziemeļvalstīs ar lauksaimniecības universitāšu kopīgiem spēkiem ilgstošas sadarbības rezultātā tika nodibināts Ziemeļvalstu mežsaimniecības, veterinārijas un lauksaimniecības universitāšu tīkls NOVA.

Pēc Ziemeļvalstu lauksaimniecības augstskolu rektoru iniciatīvas 1995. gada decembrī Ziemeļvalstu un Baltijas valstu lauksaimniecības augstskolu rektoru sanāksmē Kauņā apstiprināja Ziemeļvalstu un Baltijas valstu lauksaimniecības augstskolu sadarbības programmu (NOVABA), kurā iesaistījās 10 augstskolas. Programmas aktivitātes tika uzsāktas 1996.gada 1.janvārī.

Likumsakarīgi, ka nedaudz vēlāk arī Baltijas lauksaimniecības augstskolu rektori nolēma apvienot spēkus. 1996.gada 13.septembrī Tartu tika parakstīts līgums par Baltijas Mežsaimniecības, veterinārijas un lauksaimniecības universitāšu tīkla BOVA dibināšanu. No LLU puses BOVA dibināšanā piedalījās profesori: V. Strīķis, P. Bušmanis un H. Tuherms.

NOVABA programma tika īstenota līdz 2001.gadam. Tās pastāvēšanas laikā uzsvars tika likts galvenokārt uz starptautiskajiem intensīvajiem kursiem lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, veterinārmedicīnā un citās jomās. Kursi bija domāti BOVA maģistrantiem, doktorantiem u.c. Tos vadīja NOVA augstskolu augsti kvalificēta profesūra, bet organizēja Baltijas valstu augstskolas. Tika īstenota arī Ziemeļvalstu un Baltijas valstu lauksaimniecības augstskolu bibliotēku sadarbība (semināri bibliotekāriem).

NOVABA aktivitāšu realizācija bija iespējama, pateicoties Ziemeļvalstu Ministru padomei (ZMP), kas bija viens no svarīgākajiem finanšu avotiem sešu gadu periodā, kā arī Zviedrijas Institūtam un Somijas Lauksaimniecības un mežsaimniecības ministrijai. 2001.gadā, beidzoties finansiālajam atbalstam, Baltijas valstu augstskolām bija jārod savs līdzdalības finansējums. Pārmaiņu rezultātā NOVA un BOVA rektoru sanāksmē 2001.gada 23. un 24. augustā, par spīti finansiālajām problēmām, tika nolemts abu tīklu veiksmīgo sadarbību turpināt. Ar 2002.gada 1.janvāri NOVABA programma oficiāli tika pārdēvēta par NOVA-BOVA sadarbības programmu, norādot, ka Baltijas lauksaimniecības universitātēm ir līdzvērtīga loma un vieta šajā sadarbībā. Līdz 2004.gadam bāzes finansiālo atbalstu sniedza K&A Wellenberga fonds (Zviedrija).

NOVA-BOVA sadarbība (2002-2004)

No 2002. līdz 2004.gadam, izveidojot ļoti veiksmīgu administratīvo struktūru, kā arī rodot papildu finansējuma iespējas, BOVA un NOVA tīklu ietvaros tika sperts liels solis starptautiskās sadarbības pilnveidē. Šajā laika posmā NOVA sāka organizēt savus doktorantūras kursus arī Baltijā, visbiežāk izvēloties LLU. Tika uzsāktas jaunas iniciatīvas: NOVA-BOVA akadēmisko tīklu izveide (7 akadēmiskajās jomās), NOVA-BOVA darba grupa par kopējām maģistrantūras programmām stimulēja darba uzsākšanu pie šādu programmu izveides BOVA universitātēs (iecere par 6 programmām), NOVA-BOVA konferenču un semināru organizēšana, par prioritāti izvirzot kopīgu starptautisku maģistrantūras programmu izveidi.

BOVA bez NOVA (no 2005)

No 2005.gada finansiālo pārmaiņu rezultātā spēkā stājās līgums par BOVA kopfinansējumu. Tas nozīmēja, ka iesāktais darbs turpināsies ar pašu spēkiem. Šajā laikā LLU organizēja BOVA jubilejas konferenci - "BOVA 10 gadu pieredze", kur kopā ar NOVA partneriem tika izvērtēti iepriekšējie 10 attīstības gadi, diskutēts par Ziemeļu un Baltijas valstu attīstību izglītības jomā, kā arī par izglītības kvalitātes celšanu Baltijas reģionā. Šajā konferencē piedalījās arī pārstāvji no nacionālajām ministrijām.

BOVA LLU virsvadībā (2007-09)

Sākot no 2007.gada 1.janvāra, BOVA rektora pienākumus rotācijas kārtībā sāka pildīt LLU rektors Juris Skujāns. Pirmo reizi LLU kļuva par BOVA "lokomotīvi". BOVA vadībā šajā laikā strādāja arī projektu vadītāja Rūta Zaļeckīte un koordinatori no visu trīs Baltijas valstu četrām universitātēm. LLU  pārstāvēja BOVA koordinators Gatis Kasparinskis. Šajā posmā BOVA darbojās jaunā kvalitātē. Turklāt patīkami atzīmēt, ka tas noticis LLU "atrodoties pie stūres".

Svarīgākie notikumi šajā laikā:

 1. BOVA veiksmīgi turpināja attīstīt maģistrantūras kursus un uzsāka jaunas aktivitātes - BOVA doktorantūras kursu un kursu mācībspēkiem kvalifikācijas celšanas nolūkos organizēšana, balstoties uz iekšējo finansējumu, kā arī piesaistot citus resursus.
 2. BOVA kopīgiem spēkiem realizēja maģistrantūras programmu "Bioloģiskās daudzveidības un daudzfunkcionālo dabas ainavu menedžments".
 3. BOVA atjaunojusi un nostiprinājusi saiknes ar NOVA, 2008.gada 21.oktobrī Jelgavā parakstot sadarbības līgumu "Cooperation agreement between NOVA University Network and BOVA Univeristy Network". Tas norādīja uz mūsu gatavību sadarboties un partneru līdzvērtību, iezīmējot galvenos attīstības virzienus.
 4. Turpinājās aktīva BOVA doktorantu piedalīšanās NOVA kursos.
 5.  BOVA iesaistījās "NOVA Nordpus" tīklā, ar ko tika dota "zaļā gaisma" studentu un mācībspēku mobilitātei starp Baltijas un Ziemeļvalstu augstskolām.
 6. BOVA izstrādāja jaunu darbības stratēģiju 2009.-2011.gadam, ko realizēja, iesaistot arī partnerus no NOVA un citām ārvalstu augstskolām.

BOVA tīkls (2010-2012)

Sākot no 2010.gada 1.janvāra BOVA rektora pienākumus rotācijas kārtībā sāka pildīt Igaunijas Dzīvības Zinātņu universitātes (Igaunija) rektors Maitt Klaassen; BOVA sekretariātam Rūtas Zaļeckītes vadībā paliekot LLU. Visu Baltijas valstu četru universitāšu koordinatori aktīvi darbojās BOVA tīklā.

Svarīgākie notikumi šajā laikā:

 1. Sadarbība starp BOVA un NOVA tīkliem kļuva vēl ciešāka pateicoties tam, ka BOVA tīkls iesaistījās NOVA Nordplus tīklā. Piesaistot Nordplus programmas fondus, BOVA studentiem un pasniedzējiem radās iespēja iegūt Nordplus stipendijas studijām un lekciju lasīšanai NOVA/BOVA Nordplus tīkla augstskolās (kopā 13 partneriem).
 2. BOVA aktivitāšu realizācijai un dalībai NOVA aktivitātēs gan tieši, gan ar partneru palīdzību tika piesaistīti ārējie fondi: Nordplus; ES strukturālie fondi, ES Mūžizglītības programma Erasmus, Igaunijas Doktorantūras skola, Lietuvas Republikas Izglītības apmaiņas Atbalsta fonds, LLU projekts ar Ilinoisas Universitāti agrobiotehnoloģijas nozarē.
 3. BOVA paspārnē izveidotajā e-speciālistu darba grupā notika dažādas apmācības, piemēram, par praktisko Moodle pielietošanu, kvalitātes nodrošinājumu e-apmācībā. Izanalizējot dažādus variantus, BOVA ir vienojusies par kopējiem kritērijiem e-apmācības formas izmantošanai BOVA aktivitātēs.
 4. Kopumā BOVA/NOVA tīkla organizētajos kursos no 2010.-2012.gadam piedalījās 328 studenti un 184 docētāji.

BOVA tīkls (2013-2015)

Sākot no 2013.gada 1.janvāri BOVA rektora pienākumus rotācijas kārtībā sāka pildīt Aleksandra Stulginska universitātes (Lietuva) rektors Antanas Maziliauskas; BOVA sekretariāts tika nodots ASU Vildas Gribauskienes vadībā.

Svarīgākie notikumi šajā laikā:

 1. 2013.gadā turpinājās cieša sadarbība ar Nordplus fondu un BOVA studentiem un mācībspēkiem ir iespēja iegūt "Nordplus stipendijas" studijām un lekciju lasīšanai Baltijas un Ziemeļvalstīs. Kopējais "NOVA/BOVA Norpdlus" projekta finansējums ir apgūts 100 000 eiro apjomā, no kuriem 50 000 eiro iegūti mobilitātei, bet 50 000 eiro – sešiem intensīvajiem kursiem (4 BOVA un 2 NOVA).
 2. No 2013.-2014.gadam BOVA tīklā norisinājās 15 intensīvie kursi, no kuriem 8 ieguva Nordplus fonda atbalstu. Kursos piedalījās 281 students un 144 mācībspēki.
 3. 2015.gadā paredzēti 10 intensīvie kursi, no kuriem 5 kursi ir pieteikti Nordplus fonda atbalstam.
 4. Tiek plānots, ka sākot ar 2016.gada 1.janvāri BOVA rektora pienākumus rotācijas kārtībā pārņems Lietuvas Veselības Zinātņu universitātes/ Veterinārās akadēmijas (LSMU/VA) kanclers Henrikas Zilinskas; BOVA sekretariāts pāries LSMU/VA vadībā.

Vairāk informācijas par BOVA tīkla piedāvātajiem kursiem varat atrast BOVA mājaslapā www.bova-university.org