Pārlekt uz galveno saturu

Valodu centrs

Valodu centra pirmsākumi meklējami 1944. gadā un līdz 1996. gadam katedra nodrošināja divu svešvalodu apguvi – angļu un vācu. Kopš 2013. gada 1. septembra Valodu centrs ir patstāvīga struktūrvienība un patlaban tā LLU studentiem piedāvā apgūt angļu, franču, vācu, spāņu un krievu valodu.

Valodu centrs studiju procesa nodrošināšanai īsteno studiju kursus angļu valodā specialitātē vai vācu valodā specialitātē pamatstudiju studentiem, "Angļu valoda"  vai "Vācu valoda" maģistrantūras studentiem un doktorantūras studentiem, kā arī izvēles kursus vācu valodā, franču valodā, krievu valodā, spāņu valodā iesācējiem un "Lietišķā komunikācija" maģistrantiem.

Centra docētāji ir izstrādājuši un pasniedz studiju kursus angļu valodā "Lietišķā komunikācija", "Starpkultūru komunikācija", "Lietišķā sarakste" un "Secīgā tulkošana" pamatstudiju studentiem, savukārt studiju kursu "Partnerattiecības multikulturālā vidē" maģistrantiem.

Zinātniskā darbība

Kopš 2005. gada tiek rīkota starptautiska zinātniska konference "Studenti ceļā uz zinātni", kuras ietvaros tiek izdots referātu kopsavilkumu krājums angļu valodā. Konferencē piedalās pamatstudiju, maģistrantūras un doktorantūras studenti no vairāk nekā desmit valstīm. Konferences mērķis – parādīt zinātniskās pētniecības rezultātus, dalīties pieredzē, kā arī dibināt starptautiskus kontaktus.

Valodu centra zinātniskās darbības virzieni:

 • Inženierzinātņu un lauksaimniecības specialitāšu studentu daudzvalodu prasmju pilnveide nodarbinātības sekmēšanai ES darba tirgū;
 • Svešvalodas pasniegšanas metodes;
 • Mutvārdu un rakstveida akadēmiskā diskursa pētniecība;
 • Starpkultūru komunikācijas un starptautiskās sadarbības kompetenču pilnveide;
 • Studentu patstāvības un atbildības sakarība studiju procesā augstskolā;
 • Jauno tehnoloģiju izmantošana svešvalodu studijās augstskolā;
 • Studentu motivācijas izpēte svešvalodu studijās augstskolā;
 • Studentu studiju prasmju attīstība;
 • Īstermiņa studiju mobilitātes vērtība.

Citas aktivitātes

Valodu centrs aktīvi iesaistās studiju procesa internacionalizācijas veicināšanā. Ir iedibināta tradīcija rīkot Spānijas kultūras dienas, Britu kultūras pēcpusdienas un Eiropas valodu dienu. Kopš 2007. gada sadarbībā ar Francijas vēstniecību tiek organizētas Frankofonijas dienas, kuru īstenošanā iesaistās arī vairākas Jelgavas izglītības iestādes. Valodu centra aktivitātes LLU studentiem nodrošina dažādas iespējas pielietot studiju laikā iegūtās vai pilnveidotās daudzvalodu prasmes. Arī Angļu klubs kopš 1996. gada visu fakultāšu studentiem sniedz iespēju tikties ar ārzemju viesiem un pilnveidot starpkultūru un saziņas prasmes angļu valodā. Cieša sadarbība centru saista ar Eiropas Komisijas Informācijas centru Europe Direct biroju Jelgavā Eiropas Dienas starptautisko pasākumu rīkošanā Jelgavas pilsētā.

Projekti

 • Valodu centra mācībspēki iesaistās ES projektos, kā, piemēram, Grudtvig mācību partnerības projekts "Visualisation – Highlights in Language Teaching", kura viens no mērķiem bija pieredzes apmaiņa par dažādu Web 2.0 rīku un programmatūru vizuālo iespēju izmantošanu valodas prasmju pilnveidošanā pieaugušo izglītībā.
 • Valodu centrs kā partneris kopīgā projektā ar Jelgavas izglītības pārvaldi, Jelgavas Valsts ģimnāziju, Jelgavas 4. sākumskolu Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas COMENIUS apakšprogrammas reģionālās partnerības projektā "Jaunākās pieejas svešvalodu mācīšanā Turcijā un Latvijā – IKT valodu klasē" ("New Approaches to Foreign Language Teaching in Turkey and Latvia – ICT in Language Classes").

New Approaches to Foreign Language Teaching in Turkey and Latvia – ICT in Language Classes

 • Laikā no 2011.gada līdz 2013.gadam Valodu centrs īstenoja Mūžizglītības programmas Erasmus intensībās programmas apakšprogrammu.