Pārlekt uz galveno saturu

Zinātnes padome

Zinātnes padome

LLU Zinātnes padome ir zinātņu nozaru un apakšnozaru pārstāvības institūcija, kas koordinē zinātnisko darbu universitātē.

Padomi vada zinātņu prorektors, padomes priekšsēdim ir vietnieks, tās tehnisko darbu organizē padomes sekretārs.

Padomi veido zinātņu un studiju prorektori, zinātnes un projektu attīstības centra vadītājs, katras fakultātes un zinātniskā institūta padomes deleģēts pārstāvis, citi LLU struktūrvienību ieteiktie pārstāvji, kuru darbība saistīta ar Latvijas Zinātņu akadēmiju, Latvijas Lauksaimniecības un Meža Zinātņu akadēmiju, Latvijas Zinātnes padomi u.c. zinātniskajām institūcijām. Padomes personālsastāvu apstiprina Senāts. 

Zinātnes padomes sastāvs:

      Arnis Mugurēviš                Zinātnes padomes priekšsēdētājs, zinātņu prorektors;

      Aigars Laizāns                  LLU studiju prorektors;

Biruta Bankina,                  Lauksaimniecības fakultātes profesore, LLU rakstu atbildīgā redaktore;

      Līga Paura,                        Informācijas tehnoloģiju fakultātes asociētā profesore;

      Gints Birzietis,                   Tehniskās fakultātes profesors;

      Inga Ciproviča,                  Pārtikas tehnoloģijas fakultātes dekāne;

      Ilona Dobelniece,               LLU Fundamentālās bibliotēkas direktore;

      Dagnis Dubrovskis,           Meža fakultātes dekāns;

      Ilmārs Dūrītis,                     Veterinārmedicīnas fakultātes dekāns;

      Zinta Gaile,                         Lauksaimniecības fakultātes dekāne;

      Semjons Ivanovs,              LLU Tehniskās fakultātes Lauksaimniecības tehnikas institūta Ulbrokas zinātnes centra direktors;

     Jāni Vigovskis                     LLU Zemkopības zinātniskā institūta direktors

      Aldis Kārkliņš,                    Lauksaimniecības fakultātes profesors, LZA īstenais loceklis;

      Asnāte Ķirse,                     Pārtikas tehnoloģijas fakultātes doktorante;

      Dzidra Kreišmane,            Zinātnes un projektu attīstības centra vadītāja, Zinātnes padomes priekšsēža vietniece

      Regīna Rancāne,               LLU valsts SIA Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centra valdes locekle

      Baiba Rivža,                      Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesore, LLMZA prezidente;

      Daiga Zigmunde,              Vides un būvzinātņu fakultātes dekāne;

      Andra Zvirbule,                 Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes dekāne.

Padomes galvenie pienākumi ir zinātniskā darba prioritāro virzienu noteikšana, akadēmiskā personāla un studējošo zinātniskā darba plānošana un koordinēšana, starptautiskās zinātniskās sadarbības veicināšana, pētījumu rezultātu izvērtēšana un apkopošana.

Padomes funkcijas ir pārraudzīt LLU zinātniskās stratēģijas izstrādi un realizāciju, zinātnes attīstības procesu, zinātnes attīstībai paredzētā finansējuma izlietojumu, promocijas procesu īstenošanu, kā arī profesoru padomju darbu. 

Padomes pēdes notiek studiju gada laikā katra mēneša pēdējā trešdienā izņemot jūniju, jūliju un decembri. Nepieciešamības gadījumā pēc zinātņu prorektora vai vismaz piecu padomes locekļu rakstiska pieprasījuma, var sasaukt ārkārtas sēdi.

Padome ir tiesīga lemt, ja tās darbā piedalās vismaz puse tās locekļu. Padome lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Var notikt aizklātais balsojums, ja to pieprasa vismaz trīs padomes locekļi. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

Strīdus gadījumā zinātņu prorektors vai ¼ no Padomes sēdē klātesošajiem ir tiesīgi pieprasīt jautājuma izskatīšanu un izlemšanu Senātā.

Padomes locekļiem ir tiesības ierosināt izskatīšanai padomē jebkuru ar zinātnisko darbību vai padomes darba plānošanu saistītu jautājumu, iesniegt savus lēmumu projektus izskatāmajos jautājumos.