Pārlekt uz galveno saturu

Uzņemšana doktora studijās

bilde

Ja esi ieguvis maģistra grādu un vēlies paaugstināt savu konkurētspēju, pilnveidoties akadēmiskajā un pētnieciskajā jomā, NĀC STUDĒT Latvijas Lauksaimniecības universitātes doktora studiju programmās!

  Doktora studiju programmas izvēle

  LLU uzņem šādās pilna un nepilna laika doktora studiju programmās un apakšprogrammās: doktora studiju programma.

  Studiju ilgums

  Doktora studiju programmas var apgūt pilna laika studijās par valsts finansējumu, kā arī pilna un nepilna laika studijās par fizisko vai juridisku personu līdzekļiem. Pilna laika doktora studiju programmas ilgums - trīs gadi, bet nepilna laika – četri gadi.

  Doktora studijām LLU var pieteikties

  Tiesības studēt LLU ir katram Latvijas pilsonim un nepilsonim, kā arī ārvalstniekam. Doktora studijās uzņem personas, kuras ieguvušas maģistra grādu vai tam pielīdzinātu izglītību. Pretendentiem, kuri maģistra grādu ieguvuši ārvalstīs, piesakoties studijām, izglītības dokumenti jāiesniedz Latvijas Akadēmiskās informācijas centrā to ekspertīzei.

  Pieteikšanās noteikumi

  2018./2019. studiju gadā izsludināta papilduzņemšana doktora studiju programmās līdz 15.novembrim vakanto vietu skaitu. Uz fizisko vai juridisko personu finansētajām studiju vietām uzņemšana notiek visu studiju gadu. 

  Nepieciešamie dokumenti

  Līdz dokumentu iesniegšanai pretendents vienojas ar potenciālo promocijas darba vadītāju par promocijas darba vadīšanu un promocijas darba tēmu.

  Pretendentam LLU Studiju centrā (Jelgavā, Lielajā ielā 2, Jelgavas pils 180.telpā no plkst.9.00-16.00) jāiesniedz šādi dokumenti:

  • iesniegumu (pēc noteiktas formas);
  • pretendenta pieteikumu, saskaņā ar izvēlēto studiju programmu (pēc noteiktas formas);
  • apstiprinātu maģistra vai tam pielīdzināta diploma un tā pielikuma kopijas (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālus), nepieciešamības gadījumā notariāli apstiprinātu diploma un tā pielikuma tulkojumu angļu vai valsts valodā;
  • pretendenta un potenciālā promocijas darba vadītāja lietišķās biogrāfijas (Europass Curriculum Vitae);
  • potenciālā promocijas darba vadītāja ieteikumu;
  • pases vai personas apliecības kopiju (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālu);
  • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinoša dokumenta kopiju (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālu);
  • Akadēmiskā Informācijas centra (AIC) izsniegtās izziņas kopiju, kuriem tāda nepieciešama (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālu);
  • uzturēšanās atļaujas kopiju, pretendentiem, kuriem tāda nepieciešama (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālu);
  • vienu fotokartīti (3x4 cm);
  • apliecinājumu (maksājuma uzdevums) par reģistrācijas maksas ieskaitīšanu LLU kontā.

  Reģistrācijas maksu 30.00 EUR par dokumentu iesniegšanu var veikt tikai ar pārskaitījumu bankā vai internetbankā. LLU rekvizīti pieteikuma apmaksai:

  Studiju maksa

  Noskaidrot, kāda ir studiju maksa izvēlētajā doktora studiju programmā, var LLU Studiju programmu katalogā.

  Uzņemšanas kārtība un konkursa kritēriji

  Uzņemšana valsts budžeta finansētās pilna laika doktora studiju vietās notiek saskaņā ar uzņemšanas prognozi un uzņemšanas konkursa vērtēšanas kritērijiem.  Pretendentus vērtē pēc šādiem kritērijiem:

  • pētījumu rezultātu publicēšana zinātniskos izdevumos;
  • dalība starptautiskos, LLU vai pētniecības institūtu projektos;
  • piedalīšanās zinātniskās konferencēs, semināros;
  • maģistra diploma vidējā svērtā atzīme;
  • promocijas darba aktualitāte.

  Vērtēšanas kritēriji pretendentiem tiek apkopoti, ja veidojas uzņemšanas konkurss uz valsts finansētām doktora studiju vietām. Par pretendentu uzņemšanu doktora studijās lemj LLU Zinātnes padomes sēdē, kurā piedalās pretendents un promocijas darba vadītājs.

  Iestājpārbaudījumi

  Pretendentiem, kuri maģistra grādu ieguvuši citā zinātnes nozarē, attiecīgās doktora studiju programmas direktors un katedra/institūts var noteikt iestājeksāmenu izvēlētajā zinātnes nozarē.

  Iestājeksāmena maksa 40.00 EUR var veikt tikai ar pārskaitījumu bankā vai internetbankā. LLU rekvizīti iestājeksāmena apmaksai: