Pārlekt uz galveno saturu

Uzņemšana doktora studijās

bilde1
bilde2

Ja esi ieguvis maģistra grādu un vēlies paaugstināt savu konkurētspēju, pilnveidoties akadēmiskajā un pētnieciskajā jomā, NĀC STUDĒT Latvijas Lauksaimniecības universitātes doktora studiju programmās!

  Doktora studiju programmas izvēle

  LLU uzņem šādās pilna un nepilna laika doktora studiju programmās un apakšprogrammās: doktora studiju programma.

  Studiju ilgums

  Valsts budžeta finansētu pilna laika doktora studiju programmas izpildes ilgums ir trīs gadi. Fizisku un juridisku personu finansētu pilna laika doktora studiju programmas ilgums ir trīs gadi, bet nepilna laika – četri gadi.

  Doktora studijām LLU var pieteikties

  Doktora studiju programmas var apgūt pilna laika studijās par valsts finansējumu, kā arī pilna un nepilna laika studijās par fizisko vai juridisku personu līdzekļiem.

  Tiesības studēt LLU ir katram Latvijas pilsonim un nepilsonim, kā arī ārvalstniekam (Eiropas Savienības pilsonim, Eiropas Ekonomikas zonas pilsonim vai Šveices Konfederācijas pilsonim un Eiropas Kopienas pastāvīgajam iedzīvotājam, kuram ir derīga uzturēšanās atļauja). Doktora studijās uzņem personas, kuras ieguvušas maģistra grādu vai tam pielīdzinātu izglītību. Pretendentiem, kuri maģistra grādu ieguvuši ārvalstīs, piesakoties studijām, izglītības dokumenti jāiesniedz Latvijas Akadēmiskās informācijas centrā to ekspertīzei.

  Pieteikšanās noteikumi un nepieciešamie dokumenti

  2018./2019. studiju gadā uzņemšana Valsts budžeta finansētās doktora studiju vietās paredzēta no 2018. gada 6. līdz 22. augustam (vasaras uzņemšana) un no 2019. gada 21. līdz 25. janvārim (ziemas uzņemšana). Uzņemšana doktora studijās notiek LLU Zinātnes padomes 2018. gada augusta sēdē (vasaras uzņemšana) un 2019. gada janvāra sēdē (ziemas uzņemšana).

  Uz fizisko vai juridisko personu finansētajām studiju vietām uzņemšana notiek visu studiju gadu. Līdz mēneša 15. datumam iesniegtos dokumentus izskata konkrētā mēneša Zinātnes padomes sēdē.

  Pretendentam LLU Studiju centrā (Jelgavā, Lielajā ielā 2, Jelgavas pils 180.telpā) jāiesniedz šādi dokumenti:

  • iesniegumu (pēc noteiktas formas);
  • pretendenta pieteikumu, saskaņā ar izvēlēto studiju programmu (pēc noteiktas formas);
  • apstiprinātu maģistra vai tam pielīdzināta diploma un tā pielikuma kopijas (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālus), nepieciešamības gadījumā notariāli apstiprinātu diploma un tā pielikuma tulkojumu angļu vai valsts valodā;
  • pretendenta un potenciālā promocijas darba vadītāja lietišķās biogrāfijas (Europass Curriculum Vitae);
  • potenciālā promocijas darba vadītāja ieteikumu;
  • pases vai personas apliecības kopiju (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālu);
  • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinoša dokumenta kopiju (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālu);
  • Akadēmiskā Informācijas centra (AIC) izsniegtās izziņas kopiju, kuriem tāda nepieciešama (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālu);
  • uzturēšanās atļaujas kopiju, pretendentiem, kuriem tāda nepieciešama (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālu);
  • vienu fotokartīti (3x4 cm);
  • apliecinājumu (maksājuma uzdevums) par reģistrācijas maksas ieskaitīšanu LLU kontā.

  Reģistrācijas maksu 30 EUR par dokumentu iesniegšanu var veikt tikai ar pārskaitījumu bankā vai internetbankā. Maksājuma uzdevumā jānorāda, ka maksa veikta "par pieteikuma iesniegšanu reģistrācijai doktora studijās".

   LLU rekvizīti pieteikuma apmaksai:

  Latvijas Lauksaimniecības universitāte
  Reģ.Nr. 90000041898
  Banka: Valsts kase, TREL LV 22
  Norēķinu konts: LV76TREL9160031000000
  Mērķis: pieteikums studijām, kods - 21379

  Uzņemšanas kārtība

  Uzņemšana valsts budžeta finansētās pilna laika doktora studiju vietās notiek saskaņā ar uzņemšanas prognozi un "Nolikumu par uzņemšanas konkursa kārtību uz valsts finansētām doktora studiju vietām LLU".

  Pamatojoties uz katras doktora studiju programmas konkursa komisijas ieteikumiem, par pretendentu uzņemšanu doktora studijās lemj LLU Zinātnes padomes sēdē, kurā piedalās pretendents un promocijas darba vadītājs. Pretendents iepazīstina konkursa komisiju vai LLU Zinātnes padomes locekļus ar savu pieteikto pētījumu.

  Studiju maksa

  Noskaidrot, kāda ir studiju maksa izvēlētajā doktora studiju programmā, var LLU Studiju programmu katalogā.

  Iestājpārbaudījumi

  Pretendentiem, kuri maģistra grādu ieguvuši citā zinātnes nozarē, attiecīgās doktora studiju programmas direktors un katedra vai institūts var noteikt iestājeksāmenu izvēlētajā zinātnes nozarē.

  Iestājeksāmena maksa 40 EUR, maksājuma uzdevumā jānorāda, ka maksa veikta "par iestājeksāmena kārtošanu doktora studijās".

   LLU rekvizīti iestājeksāmena apmaksai:

  Latvijas Lauksaimniecības universitāte
  Reģ.Nr. 90000041898
  Banka: Valsts kase, TREL LV 22
  Norēķinu konts: LV76TREL9160031000000
  Mērķis: pieteikums studijām, kods - 21379