Pārlekt uz galveno saturu

Vārds Uzvārds Sakārtot dilstošā secībā Tēma Topic Vadītajs
Lāsma Aļeksējeva Ilgtspējīgas attīstības koncepcija bioloģiskajā lauksaimniecībā Latvijā Concept of sustainable development in organic farming Latvian Dr. oec. Modrīte Pelše
Kristīna Antoņenko Mikroelementu piedevu ietekme uz iesala kvalitāti The effect of micronutrients addisive on molting quality Dr.chem. Viesturs Kreicbergs
Līva Aumeistere Mātes piena sastāva izpēte The Study of breast milk composition Dr.med. Dace Zavadska; Dr. sc. ing. Inga Ciproviča
Baiba Avota Ārstniecības personu profesionālā pilnveide tālmācībā Professional Development of Health Care Practitioners in Distance Learning Dr. paed. Vija Dišlere
Ligita Āzena Teritorijas konkurētspēja viedās uzņēmējdarbības specializācijas attīstībai Rīgas plānošanas reģionā Territory Competitiveness Smart Specialisation Business Development of Riga Planning Region Dr. habil. oec. Baiba Rivža
Anda Bakute Konceptuālā METQ modeļa parametru reģionalizācija Latvijas upju baseiniem Regionalisation of the model METQ parameters Dr. sc. ing. Ainis Lagzdiņš
Kārlis Banis Inovatīvi risinājumi iekšdedzes motoru gāzu apmaiņas sistēmas efektivitātes paaugstināšanai Innovative improvements of gas exchange system efficiency for internal combuction Dr. sc. ing. Imants Nulle; Dr. sc. ing. Vilnis Pīrs
Baiba Bergmane Audu patoloģiskās izmaiņas aļņiem ar Parafasciolopsis fasciolaemorpha invāziju Latvijā Pathological changes in tissues of moose with Parafasciolopsis fasciolaemorpha invasion in Latvia Dr. med. vet. Dace Bērziņa
Raimonds Bērmanis ES atbalsta sistēmas integrācija Latvijas privāto mežu apsaimniekošanā Intergration of EU subsidys programme in Latvian private forest management Dr. oec. Andra Zvirbule; Dr. silv. Inga Straupe
Andris Bērziņš Koksnes un ģeopolimēra kompozīti Wood and geopolymer composites Dr.chem. Andris Morozovs
Anna Bičkovska Karjeras veicināšana ilgstošajiem sociālās palīdzības saņēmējiem – bezdarbniekiem Career improvement of Long-term unemployed social benefits receivers Dr. paed. Nataļja Vronska
Edīte Bišere Profesionālās izglītības attīstības ietekme uz ekonomikas attīstību Latvijas reģionos Influence of Vocational Education Development on Economic Development in regions of Latvia Dr. habil. oec. Baiba Rivža
Ketija Broka Histomorfoloģiskā struktūra, traumatiskās izmaiņas un postmortālo pārmaiņu attīstība dažādos audos savvaļas atgremotājiem Latvijā Histomorphological structure, traumatic injuries and development of postmortem changes in various tissues of wild ruminants in Latvia Dr. med. vet. Dace Bērziņa
Lāsma Cielava Ilgmūžības pētījumi Latvijas brūnās un Holšteinas melnraibās šķirnes govju populācijās Longevity studies in population of Latvian brown and Holstain black and white cows Dr. agr. Daina Jonkus; Dr. agr. Līga Paura
Vita Cintiņa Ģeogrāfisko informācijas sistēmu un tālizpētes tehnoloģiju pielietojuma iespējas teritorijas plānošanā Latvijā Application possibilities of geographic information systems and remote sensing technologies in spatial planning in Latvia Dr. oec. Vivita Puķīte
Sanita Collenkopfa Pilsoniskā audzināšana vidējās profesionālās izglītības iestādē ilgtspējīgas attīstības kontekstā Civic education in secondary vocational education institution in the context of sustainable development Dr. paed. Irēna Katane
Linda Dambeniece -Migliniece Hidroloģisko un hidroķīmisko parametru modelēšana Latvijas ūdenstecēs Modelling of Hydrologic and hydrochemical parameters in Latvian streams Dr. sc. ing. Ainis Lagzdiņš
Sandra Dane Zemeņu ražas un tās kvalitātes vērtējums jauktajos stādījumos ar pākšaugiem Evaluation of strawberry yield and quality in intercrop with legume Dr. agr. Dace Siliņa; Valda Laugale
Madara Darguža Augsekas produktivitāte atkarībā no ziemas kviešu īpatsvara tajā un augsnes apstrādes paņēmiena Productivity of crop rotation depending on winter wheat proportion in it and soil tillage method Dr. agr. Zinta Gaile
Alīna Derbakova Kriptosporīdiju epidemioloģija teļiem Latvijā Epidemiology of cryptosporidium in calves in Latvia Dr. med. vet. Dace Keidāne