Pārlekt uz galveno saturu

Vārds Uzvārds Sakārtot dilstošā secībā Tēma Topic Vadītajs
Lāsma Aļeksējeva Ilgtspējīgas attīstības koncepcija bioloģiskajā lauksaimniecībā Latvijā Concept of sustainable development in organic farming Latvian Dr. oec. Modrīte Pelše
Raivis Andersons Liellopu gaļas ražošanas novērtējums un attīstības iespējas Latvijas reģionos Assessment and Development Possibilities of Beef production in regions of Latvia Dr. oec. Andra Zvirbule
Jana Apše Slāpekļa mēslojuma ietekme uz krūmmelleņu šķirnes "Chippewa" augšanu un attīstību un antociānu saturu ogās Influence of nitrogen fertilizer on blueberry cultivar 'Chippewa' growth and development and antocians content in the berries Dr. biol. Anita Osvalde; Dr. habil. agr. Aldis Kārkliņš
Līva Aumeistere Mātes piena sastāva izpēte The Study of breast milk composition Dr.med. Dace Zavadska; Dr. sc. ing. Inga Ciproviča
Ligita Āzena Teritorijas mārketings uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai pašvaldību teritorijās Latvijā Place marketing business development of local government in Latvia Dr. habil. oec. Baiba Rivža
Anda Bakute Konceptuālā METQ modeļa parametru reģionalizācija Latvijas upju baseiniem Regionalisation of the model METQ parameters Dr. sc. ing. Ainis Lagzdiņš
Linda Balode Rehabilitācijas dārzi un to attīstības iespējas Latvijā Rehabilitation gardens and their development prospects in Latvia Dr. arch. Aija Ziemeļniece
Baiba Bergmane Audu patoloģiskās izmaiņas aļņiem ar Parafasciolopsis fasciolaemorpha invāziju Latvijā Pathological changes in tissues of moose with Parafasciolopsis fasciolaemorpha invasion in Latvia Dr. med. vet. Dace Bērziņa
Raimonds Bērmanis ES atbalsta sistēmas integrācija Latvijas privāto mežu apsaimniekošanā Intergration of EU subsidys programme in Latvian private forest management Dr. oec. Andra Zvirbule; Dr. silv. Inga Straupe
Andris Bērziņš Koksnes un ģeopolimēra kompozīti Wood and geopolymer composites Dr.chem. Andris Morozovs
Anna Bičkovska Karjeras veicināšana ilgstošajiem sociālās palīdzības saņēmējiem – bezdarbniekiem Career improvement of Long-term unemployed social benefits receivers Dr. paed. Nataļja Vronska
Aivis Biķernieks Vietējo pārtikas produktu īpatsvars Latvijas patērētāja pārtikas grozā The Specific weight of domestic agrifood production in the food consumption basket of Latvian consumer (mainīta) Dr. oec. Aija Eglīte
Edīte Bišere Profesionālās izglītības attīstības ietekme uz ekonomikas attīstību Latvijas reģionos Influence of Vocational Education Development on Economic Development in regions of Latvia Dr. habil. oec. Baiba Rivža
Ketija Broka Histomorfoloģiskā struktūra, traumatiskās izmaiņas un postmortālo pārmaiņu attīstība dažādos audos savvaļas atgremotājiem Latvijā Histomorphological structure, traumatic injuries and development of postmortem changes in various tissues of wild ruminants in Latvia Dr. med. vet. Dace Bērziņa
Nataļja Buļipopa Bioķīmisko tīklu optimizācijas procesa automātiskās pārtraukšanas kritēriji Automatic termination criteria of biochemical network optimization process Dr. sc. ing. Egils Stalidzāns
Rihards Čerņevskis Miorelaksācijas līdzekļa cis-atracurium ietekme uz kaķu hemodinamikas un iekšējā acs spiediena rādītājiem normotermiskā un hipotermiskā stāvoklī, inhalācijas anestēzijas laikā The effect of miorelaxant cis-atracurium on haemodynamics and intaocular preasure in normotermic and hipotermic cats during the inhalation anaesthesia Dr. med. vet. Līga Kovaļčuka
Lāsma Cielava Ilgmūžības pētījumi Latvijas brūnās un Holšteinas melnraibās šķirnes govju populācijās Longevity studies in population of Latvian brown and Holstain black and white cows Dr. agr. Daina Jonkus; Dr. agr. Līga Paura
Vita Cintiņa Ģeogrāfisko informācijas sistēmu un tālizpētes tehnoloģiju pielietojuma iespējas teritorijas plānošanā Latvijā Application possibilities of geographic information systems and remote sensing technologies in spatial planning in Latvia Dr. oec. Vivita Baumane
Linda Dambeniece -Migliniece Hidroloģisko un hidroķīmisko parametru modelēšana Latvijas ūdenstecēs Modelling of Hydrologic and hydrochemical parameters in Latvian streams Dr. sc. ing. Ainis Lagzdiņš
Sandra Dane Zemeņu ražas un tās kvalitātes vērtējums jauktajos stādījumos ar pākšaugiem Evaluation of strawberry yield and quality in intercrop with legume Dr. agr. Dace Siliņa; Valda Laugale