Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Ainavu arhitektūra

Valsts finansēto vietu skaits 6
Studiju līmenis akadēmiskās izglītības maģistra studiju programma
Studiju veids un ilgums
  • Pilna laika studijas: 2 gadi (4 semestri) - € 1300 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2019-06-25

Izglītības klasifikācijas kods 45581
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Arhitektūras maģistra grāds ainavu arhitektūrā (Mg.arch.)
Studiju programmas mērķis

Augstas kvalifikācijas speciālisti zinātniskam, profesionālam un pedagoģiskam, kā arī vadošam darbam ainavu arhitektūras un plānošanas nozarē, kuri:

  • ir kompetenti risināt nozares zinātnes un prakses problēmas konsultatīvās un projektēšanas iestādēs un uzņēmumos, valsts un pašvaldību institūcijās;
  • pārzina nozares attīstības tendences un ar to saistīto zinātņu nozaru problēmas;
  • prot patstāvīgi lietot zinātniskā darba metodes;
  • veikt pedagoģisko darbu un strādāt zinātniski pētnieciskās iestādēs;
  • iegūtās akadēmiskās zināšanas pielietot risinot ainavas ekoloģiskās, estētiskās un sociālās problēmas kultūras un dabas mantojuma saglabāšanā un ainavas ilgtspējības nodrošināšanā.
Iepriekšējā izglītība
  • akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība; arhitektūrā vai ainavu arhitektūrā;
  • arhitekta kvalifikācija, kas iegūta līdz 1995. gadam;
  • akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība un kuri ir apguvuši šādus studiju kursus: 

Studiju kursa nosaukums*

KP apjoms**

Piezīmes

Zīmēšana

6

 

Kompozīcijas pamati

4

 

Arhitektūras un dārzu mākslas vēsture

6

 

Ainavu mācība

3,5

 

Ainavu arhitektūras teorija

2,5

 

Ainavu analīze

3

 

Ainavu arhitektūra un projektēšana

10

vai vismaz 2 gadu darba pieredze ainavu projektēšanā

* reflektantiem studiju kursus iespējams apgūt LLU Mūžizglītības centrā kā klausītājiem.

** nepieciešamais minimālais KP apjoms (1 KP=24h) 

Pretendenti, kuri augstāko izglītību ainavu arhitektūrā ir ieguvuši Lauku inženieru fakultātē, konkursā saņem divas papildus balles. 

LLU pamatstudiju programmas, kuru absolventi var studēt šajā studiju programmā Bez papildprasībām: Ainavu arhitektūra un plānošana
Kontaktinformācija

Studiju programmas direktore:

Docente, Dr.arch. Una Īle, Ainavu arhitektūras un plānošanas katedra, e-pasts: una.ile@llu.lv, tālrunis: 29185575

Apgūstamie studiju kursi