Pārlekt uz galveno saturu

Uzņemšana

  Pamatstudijas   Augstākā līmeņa studijas   Doktora studijas

Svarīgi datumi uzņemšanai pamatstudijās

Reflektantu vienotā pieteikšanās pamatstudijām 2018./2019. studiju gadam:

 • elektroniski - no 25. jūnija līdz 10. jūlijam, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv/studijas;
 • pilna laika (klātienē)  - no 3. jūlija līdz 10. jūlijam, ierodoties vienā no vienotajā sistēmā iesaistīto augstskolu uzņemšanas kontaktpunktiem.

Pieteikšanās studijām

Lai pieteiktos studijām pilna un nepilna laika pamatstudijās, jāuzrāda dokumentu oriģināli.

Ja vidējā izglītība iegūta Latvijas Republikā:

 • pase vai personas apliecība (eID);
 • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments;
 • atestāts/diploms;
 • atestāta/diploma pielikums (sekmju izraksts);
 • CE sertifikāti. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr. 543;
 • dokumenti, kas ļauj pretendēt uz uzņemšanu ārpus konkursa.*

Ja vidējā izglītība iegūta ārvalstīs:

 • pase vai personas apliecība (eID);
 • ja mainīts vārds, uzvārdsvai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments;
 • vidējo izglītību apliecinošie dokumenti ar pievienotu atzīmju sistēmas aprakstu, kurā jābūt ietvertai informācijai par atzīmju skalu un katras atzīmes vērtējumu;
 • Akadēmiskā Informācijas centra  izziņa par iegūtās izglītības atzīšanu Latvijā. Izglītības dokumentu ekspertīze AIC ir maksas pakalpojums, kuru sedz pats reflektants;
 • pēc Uzņemšanas komisijas pieprasījuma kopā ar dokumentiem jāiesniedz notariāli apstiprināts zvērināta tulka tulkojums latviešu valodā.

Detalizēta informācija par uzņemšanu pamatstudijās pieejama šeit. 

_______________________________________________________________________________________________

Svarīgi datumi uzņemšanai augstākā līmeņa studijās

Reflektantu pieteikšanās 2018./2019. studiju gadam no š.g. 3.jūlija līdz 10.jūlijam:

 • elektroniski - LLU absolventi, kuriem ir LLU Informācijas sitēmas (IS) lietotāja vārds un parole, aizpildot attiecīgo anketu;
 • pilna laika (klātienē) - uzņemšanas punktā Jelgavas pilī (Jelgava, Lielā iela 2).

Dokumenti, kas nepieciešami, piesakoties studijām

Ja augstākā izglītība iegūta Latvijas Republikā:

 • pase vai personas apliecība (eID);
 • augstskolas diploms un diploma pielikums jeb sertifikāts vai sekmju izraksts;
 • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments.

Ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs:

 • pase vai personas apliecība (eID);
 • legalizēts augststākās izglītības dokuments* un Akadēmiskās informācijas centra (AIC) izsniegta izziņa par tā atzīšanu Latvijā.  Izglītības dokumenta ekspertīze AIC ir maksas pakalpojums, kuru sedz pats reflektants;
 • augstākās izglītības dokumenta pielikums - atzīmju izraksts ar pievienotu atzīmju sistēmas aprakstu. Aprakstā ir jābūt ietvertai informācijai par atzīmju skalu un katras atzīmes vērtējumu;
 • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments.

* Nepieciešamības gadījumā notariāli apstiprinātu izglītības dokumenta un tā pielikuma tulkojumu angļu vai latviešu valodā.

Detalizēta informācija par uzņemšanu augstākā līmeņa studijās pieejama šeit. 

______________________________________________________________________________________________

Svarīgi datumi uzņemšanai doktora studijās

Uzņemšana valsts finansētās pilna laika doktora studiju vietās notiks LLU Zinātnes padomes 2017. gada augusta mēneša sēdē. Pretendentu dokumentu pieņemšana notiks no 2017. gada 7. līdz 18. augustam. Uzņemšana fizisku un juridisku personu finansētās pilna un nepilna laika doktora studiju vietās notiek visu studiju gadu. Pretendents dokumentus iesniedz līdz katra mēneša 15. datumam. Iesniegtos dokumentus izskata katra mēneša Zinātnes padomes sēdē

Doktora studiju programmas var apgūt pilna laika studijās par valsts finansējumu, kā arī pilna un nepilna laika studijās par fizisko vai juridisku personu līdzekļiem.

Tiesības studēt LLU ir katram Latvijas pilsonim un nepilsonim, kā arī ārvalstniekam. Doktora studijās uzņem personas, kuras ieguvušas maģistra grādu vai tam pielīdzinātu izglītību.

Tiesības studēt LLU ir vienādas (arī pretendēt uz valsts budžeta finansētajām studiju vietām, ja studijas notiek valsts valodā):

 • Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem;
 • Eiropas Savienības pilsoņiem, Eiropas Ekonomikas zonas pilsoņiem vai Šveices Konfederācijas pilsoņiem un Eiropas Kopienas pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kuriem ir derīga uzturēšanās atļauja;

Pieteikšanās noteikumi un nepieciešamie dokumenti

Pretendentam LLU Studiju centrā (Jelgavā, Lielajā ielā 2, Jelgavas pils 180.telpā) jāiesniedz šādi dokumenti:

 • iesniegumu (pēc noteiktas formas );
 • pretendenta pieteikumu, saskaņā ar izvēlēto studiju programmu (pēc noteiktas formas );
 • apstiprinātu maģistra vai tam pielīdzināta diploma un tā pielikuma kopijas (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālus), nepieciešamības gadījumā notariāli apstiprinātu diploma un tā pielikuma tulkojumu angļu vai valsts valodā;
 • pretendenta un potenciālā promocijas darba vadītāja lietišķās biogrāfijas (Europass Curriculum Vitae);
 • potenciālā promocijas darba vadītāja ieteikumu;
 • pases vai personas apliecības kopiju (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālu);
 • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinoša dokumenta kopiju (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālu);
 • Akadēmiskā Informācijas centra (AIC) izsniegtās izziņas kopiju, kuriem tāda nepieciešama (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālu);
 • uzturēšanās atļaujas kopiju, pretendentiem, kuriem tāda nepieciešama (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālu);
 • vienu fotokartīti (3x4 cm);
 • apliecinājumu (maksājuma uzdevums) par reģistrācijas maksas ieskaitīšanu LLU kontā.

Detalizēta informācija par uzņemšanu doktora studijās pieejama šeit.