Pārlekt uz galveno saturu

Uzņemšana

  Pamatstudijas   Augstākā līmeņa studijas   Doktora studijas

 

Brīvās studiju vietas pamatstudijās

Reflektantu klātienes pieteikšanās pamatstudijām 2018./2019. studiju gadam norisinās fakultātēs.

  Informāciju par uzņemšanas laikiem un brīvajām vietām skatīt dokumentā.

  Lai pieteiktos studijām pilna un nepilna laika pamatstudijās, jāuzrāda dokumentu oriģināli.

  Ja vidējā izglītība iegūta Latvijas Republikā:

  • pase vai personas apliecība (eID);
  • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments;
  • atestāts/diploms;
  • atestāta/diploma pielikums (sekmju izraksts);
  • CE sertifikāti. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr. 543;
  • dokumenti, kas ļauj pretendēt uz uzņemšanu ārpus konkursa.*

  Ja vidējā izglītība iegūta ārvalstīs:

  • pase vai personas apliecība (eID);
  • ja mainīts vārds, uzvārdsvai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments;
  • vidējo izglītību apliecinošie dokumenti ar pievienotu atzīmju sistēmas aprakstu, kurā jābūt ietvertai informācijai par atzīmju skalu un katras atzīmes vērtējumu;
  • Akadēmiskā Informācijas centra  izziņa par iegūtās izglītības atzīšanu Latvijā. Izglītības dokumentu ekspertīze AIC ir maksas pakalpojums, kuru sedz pats reflektants;
  • pēc Uzņemšanas komisijas pieprasījuma kopā ar dokumentiem jāiesniedz notariāli apstiprināts zvērināta tulka tulkojums latviešu valodā.

  Detalizēta informācija par uzņemšanu pamatstudijās pieejama šeit. 

  _______________________________________________________________________________________________

  Brīvās studiju vietas augstākā līmeņa studijās

  Reflektantu klātienes pieteikšanās 2018./2019. studiju gadam norisinās fakultātēs.

  Informāciju par uzņemšanas laikiem un brīvajām vietām skatīt dokumentā.

  Dokumenti, kas nepieciešami, piesakoties studijām

  Ja augstākā izglītība iegūta Latvijas Republikā:

  • pase vai personas apliecība (eID);
  • augstskolas diploms un diploma pielikums jeb sertifikāts vai sekmju izraksts;
  • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments.

  Ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs:

  • pase vai personas apliecība (eID);
  • legalizēts augststākās izglītības dokuments* un Akadēmiskās informācijas centra (AIC) izsniegta izziņa par tā atzīšanu Latvijā.  Izglītības dokumenta ekspertīze AIC ir maksas pakalpojums, kuru sedz pats reflektants;
  • augstākās izglītības dokumenta pielikums - atzīmju izraksts ar pievienotu atzīmju sistēmas aprakstu. Aprakstā ir jābūt ietvertai informācijai par atzīmju skalu un katras atzīmes vērtējumu;
  • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments.

  * Nepieciešamības gadījumā notariāli apstiprinātu izglītības dokumenta un tā pielikuma tulkojumu angļu vai latviešu valodā.

  Detalizēta informācija par uzņemšanu augstākā līmeņa studijās pieejama šeit. 

  ______________________________________________________________________________________________

  Svarīgi datumi uzņemšanai doktora studijās

  2018./2019. studiju gadā pretendentu dokumentu pieņemšana Valsts budžeta finansētās doktora studiju vietās paredzēta no 2018. gada 6. līdz 22. augustam (vasaras uzņemšana) un no 2019. gada 21. līdz 25. janvārim (ziemas uzņemšana).

  Uzņemšana doktora studijās notiek LLU Zinātnes padomes 2018. gada augusta sēdē (vasaras uzņemšana) un 2019. gada janvāra sēdē (ziemas uzņemšana).

  Uz fizisko vai juridisko personu finansētajām studiju vietām uzņemšana notiek visu studiju gadu. Līdz mēneša 15. datumam iesniegtos dokumentus izskata konkrētā mēneša Zinātnes padomes sēdē.