Pārlekt uz galveno saturu

Vārds Uzvārds Sakārtot dilstošā secībā Tēma Topic Vadītajs
Lilita Ābele Ilgtspējīgas attīstības indikatoru sistēmas izvērtējums aprites ekonomikas kontekstā Evaluation of the sustainable development indicator system in the context of the circular economy Dr. habil. oec. Baiba Rivža
Kārlis Banis Inovatīvi risinājumi iekšdedzes motoru gāzu apmaiņas sistēmas efektivitātes paaugstināšanai Innovative improvements of gas exchange system efficiency for internal combuction Dr. sc. ing. Imants Nulle; Dr. sc. ing. Vilnis Pīrs
Ainārs Belovs Intelektuālās metodes personalizētā satura izgūšanai, strukturēšanai un attēlošanai pēc lietotāja individuālām interesēm un vajadzībām Intelligent methods for extracting, structuring and displaying personalized content based on individual interests and needs of the user Dr. sc. ing. Vitālijs Komašilovs
Baiba Bergmane Audu patoloģiskās izmaiņas aļņiem ar Parafasciolopsis fasciolaemorpha invāziju Latvijā Pathological changes in tissues of moose with Parafasciolopsis fasciolaemorpha invasion in Latvia Dr. med. vet. Dace Bērziņa
Ilze Bernāte Ar ozonu apstrādātu diedzētu sēklu un graudu kvalitātes izvērtējums Quality assessment of ozone treated germinated seeds and grains Dr.sc.ing. Mārtiņš Šabovics
Jānis Bērziņš Zemas temperatūras energonesēja izmantošanas risinājumi centralizētās siltumapgādes sistēmās The solutions of low temperature energy carryer application heating systems Dr. sc. ing. Raimunds Šeļegovskis
Andris Bērziņš Koksnes un ģeopolimēra kompozīti Wood and geopolymer composites Dr.chem. Andris Morozovs
Monika Bišere Redze, cilvēku darbaspējas un to nozīme darba tirgū reģionos Vision, human capacity to work and their role in the labor market in the regions Dr. habil. oec. Baiba Rivža
Inese Blanka Zināšanu pārvaldība ilgspējīgai reģionu attīstībai Knowledge management for regional sustainable development Dr. oec. Andra Zvirbule
Elīna Brauna-Morževska Botrytis ģints sēņu bioloģiskās īpatnības un sastopamība tauriņziežos Biological properties of Botrytis spp. and their occurrence in legumes Dr. biol. Biruta Bankina
Nikolajs Būmanis Vairāku avotu datu apvienošana un analīze interaktīvai apstrādei un vizualizācijai Multi-source data fusion and analysis for interactive processing and visualization Dr.sc.ing. Irina Arhipova
Aldis Butlers Siltumnīcefekta gāzu emisijas un tās ietekmējošie faktori mežos ar dabiski mitrām un meliorētām auglīgām organiskām augsnēm Greenhouse gas emissions and affecting factors in forests with naturally wet and drained fertile organic soils Dr.silv. Andis Lazdiņš
Sanita Collenkopfa Pilsoniskā audzināšana vidējās profesionālās izglītības iestādē ilgtspējīgas attīstības kontekstā Civic education in secondary vocational education institution in the context of sustainable development Dr. paed. Irēna Katane
Linda Dambeniece-Migliniece Hidroloģisko un hidroķīmisko parametru modelēšana Latvijas ūdenstecēs Modelling of Hydrologic and hydrochemical parameters in Latvian streams Dr. sc. ing. Ainis Lagzdiņš
Madara Darguža Augsekas produktivitāte atkarībā no ziemas kviešu īpatsvara tajā un augsnes apstrādes paņēmiena Productivity of crop rotation depending on winter wheat proportion in it and soil tillage method Dr. agr. Zinta Gaile
Madara Dobele Urbānās lauksaimniecības ekonomiskie un sociālie aspekti Latvijā Economic and social of urban agriculture in Latvia Dr. oec. Andra Zvirbule
Jekaterina Dorožko Latvijā audzētu ēdamo ziedlapiņu apstrāde un izmantošana pārtikā Processing and use of edible petals grown in Latvia Dr. sc. ing. Daiga Kunkulberga
Kārlis Dūmiņš Augsnes sagatavošanas veida ietekme uz saimnieciski nozīmīgo koku sugu dažāda veida stādu attīstību Development of various types of commercially valuable tree species plant material depending on soil preparation method Dr. silv. Āris Jansons; Dr. silv. Dagnija Lazdiņa
Jānis Dumpis Ūdenstilpju morfometrijas un hidroloģiskā režīma izpētes metodoloģijas izstrāde Development of a methodology for the study of waterbody morphometry and hydrological regime Dr. sc. ing. Ainis Lagzdiņš
Maris Eglīte Koku augšanas gaita biofizikālo anomāliju(āderu)ietekmē Tree growing process depending from biofisical anomalia Dr. habil. biol. Imants Liepa; Dr. silv. Aigars Indriksons