Pārlekt uz galveno saturu

Vārds Uzvārds Sakārtot dilstošā secībā Tēma Topic Vadītajs
Lilita Ābele Ilgtspējīgas attīstības indikatoru sistēmas izvērtējums aprites ekonomikas kontekstā Evaluation of the sustainable development indicator system in the context of the circular economy Dr. habil. oec. Baiba Rivža
Rolands Avišāns Atvērto datu pielietojuma iespējas precīzajā lauksaimniecībā Possibilities for the application of open data in precision agriculture Dr. sc. ing. Aleksejs Zacepins
Dzintars Balodis Eiropas Savienības Kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta instrumenti nelauksaimnieciskajai darbībai Latvijā European Union Common agricultural policy support instruments for non-agricultural activities in Latvia Dr. oec. Irina Pilvere
Kārlis Banis Inovatīvi risinājumi iekšdedzes motoru gāzu apmaiņas sistēmas efektivitātes paaugstināšanai Innovative improvements of gas exchange system efficiency for internal combuction Dr. sc. ing. Imants Nulle; Dr. sc. ing. Vilnis Pīrs
Lelde Bāra Lauku ainavtelpas transformācijas procesi 19.gs. beigas-21.gs. sākums The transformation process of rural landscape from the end of the 19th century - beginning of the 21st century Dr. arch. Aija Ziemeļniece
Ainārs Belovs Intelektuālās metodes personalizētā satura izgūšanai, strukturēšanai un attēlošanai pēc lietotāja individuālām interesēm un vajadzībām Intelligent methods for extracting, structuring and displaying personalized content based on individual interests and needs of the user Dr. sc. ing. Vitālijs Komašilovs
Baiba Bergmane Audu patoloģiskās izmaiņas aļņiem ar Parafasciolopsis fasciolaemorpha invāziju Latvijā Pathological changes in tissues of moose with Parafasciolopsis fasciolaemorpha invasion in Latvia Dr. med. vet. Dace Bērziņa
Rihards Berķis Digestāta un koksnes pelnu maisījumu mēslojuma normu ietekme uz graudaugu produktivitāti un augsnes īpašībām Digests and wood ashes mixtures effect on productivity of cerals and soil properties Dr. agr. Aleksandrs Adamovičs
Ilze Bernāte Ar ozonu apstrādātu diedzētu sēklu un graudu kvalitātes izvērtējums Quality assessment of ozone treated germinated seeds and grains Dr.sc.ing. Mārtiņš Šabovics
Andris Bērziņš Koksnes un ģeopolimēra kompozīti Wood and geopolymer composites Dr.chem. Andris Morozovs
Jānis Bērziņš Zemas temperatūras energonesēja izmantošanas risinājumi centralizētās siltumapgādes sistēmās The solutions of low temperature energy carryer application heating systems Dr. sc. ing. Raimunds Šeļegovskis
Kārlis Bičkovskis Meliorācijas sistēmu atjaunošanas ietekme uz siltumnīcefekta gāzu izdalīšanos pēc bebru (Castor fiber L.) darbības pārtraukšanas Influence of drainage system reconstruction on greenhouse gas emissions after the termination of beaver (Castor fiber L.) influence Dr. silv. Āris Jansons
Monika Bišere Cilvēku darbaspēju kvalitāte un tās ietekme uz darba tirgu reģionos Quality of human work capacity and its impact on the labor market in the regions Dr. habil. oec. Baiba Rivža
Inese Blanka Zināšanu pārvaldība ilgspējīgai reģionu attīstībai Knowledge management for regional sustainable development Dr. oec. Andra Zvirbule
Elīna Brauna-Morževska Botrytis ģints sēņu bioloģiskās īpatnības un sastopamība tauriņziežos Biological properties of Botrytis spp. and their occurrence in legumes Dr. biol. Biruta Bankina
Nikolajs Būmanis Vairāku avotu datu apvienošana un analīze interaktīvai apstrādei un vizualizācijai Multi-source data fusion and analysis for interactive processing and visualization Dr.sc.ing. Irina Arhipova
Dace Butenaite Dislāpekļa oksīda avotu identifikācija augsnē izmantojot izotopu mērījumus Identification of sources of nitrous oxide in soil using isotope measurements Dr. sc.ing. Laima Bērziņa
Aldis Butlers Siltumnīcefekta gāzu emisijas ietekmējošie faktori mežos ar dabiski mitrām un meliorētām auglīgām organiskām augsnēm Greenhouse gas emissions and affecting factors in forests with naturally wet and drained fertile organic soils Dr.silv. Andis Lazdiņš
Roberts Čakšs Sakņu piepes Heterobasidion spp. ietekme uz egles pieauguma dinamiku un oglekļa uzkrājumu kūdras augsnēs Influence of root rot Heterobasidion spp. on increment and carbon sequestration dynamics in spruce stands on peat soils Dr. silv. Āris Jansons; Dr. silv. Tālis Gaitnieks
Linda Dambeniece-Migliniece Hidroloģisko un hidroķīmisko parametru modelēšana Latvijas ūdenstecēs Modelling of Hydrologic and hydrochemical parameters in Latvian streams Dr. sc. ing. Ainis Lagzdiņš