Pārlekt uz galveno saturu

Konvents

Konvents

Konvents saskaņā ar LLU Satversmi ir augstskolas personāla pilnvarota augstākā koleģiālā pārstāvības, vadības un lēmējinstitūcija.

Konvents pieņem un groza LLU Satversmi, ievēlē LLU Senātu un atceļ tā locekļus, ievēlē un atceļ LLU rektoru, ievēlē Akadēmisko šķīrējtiesu un atceļ tās locekļus, noklausās Senāta, rektora un Akadēmiskās šķīrējtiesas pārskatus, apstiprina un groza Konventa ievēlēšanas, rektora ievēlēšanas un atcelšanas, Senāta un Akadēmiskās šķīrējtiesas nolikumus, izskata un izlemj LLU darbības un attīstības konceptuālus jautājumus.

Konventu 240 cilvēku sastāvā uz trim gadiem ievēlē LLU struktūrvienības, aizklāti balsojot, šādā sastāvā:

  • 160 akadēmiskā personāla pārstāvji;
  • 50 studējošo pārstāvji;
  • 30 vispārējā personāla pārstāvji.  

Konventu sasauc Senāts vai rektors ne retāk kā reizi gadā. Ārkārtas Konventu sasauc, ja to pieprasa LLU Padomnieku konvents, rektors vai ne mazāk kā divas trešdaļas no Konventā pārstāvēto studējošo skaita, vai viena trešdaļa fakultāšu ar savas domes lēmumiem.

Konventa sasaukšanas dienu izziņo vismaz divas nedēļas iepriekš. Apspriežamos projektus un materiālus publicē vai izziņo vismaz nedēļu pirms Konventa sasaukšanas dienas. 

Konvents lēmumus pieņem atklāti balsojot, izņemot rektora vēlēšanas, kur balsošana notiek aizklāti. Konventa lēmumi ir pilntiesīgi, ja sēdē piedalās vismaz puse, bet rektora vēlēšanās - vismaz divas trešdaļas no Konventa reģistrētā sastāva. Lēmums skaitās pieņemts, ja par to balso vairāk nekā puse no klātesošajiem Konventa locekļiem.

Ja Konventa loceklis nevar ierasties uz Konventa sēdi, viņš var pilnvarot pārstāvēt sevi šajā sēdē citu tās pašas personāla grupas pārstāvi. Pilnvaru apstiprina struktūrvienības (studējošajiem – fakultātes studentu pašpārvaldes) vadītājs, to pirms sēdes iesniedz Konventa prezidijam.

Konventa pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt LLU Akadēmiskajā šķīrējtiesā.