Pārlekt uz galveno saturu

Maģistra studijas

  Studiju programmas   Uzņemšanas nosacījumi   Dokumenti uzņemšanai   Elektroniskā pieteikšanās   Maksa par dokumentu reģistrēšanu

 

 

Augstākā līmeņa jeb maģistra studijas nodrošina absolventa gatavību vadošam, zinātniski pētnieciskam un akadēmiskam darbam izvēlētajā nozarē. LLU maģistrantūras programmu absolventi labi orientējas izvēlētās tautsaimniecības nozares zinātnes un prakses problēmās, labi pārzina izvēlētās zinātnes nozares un ar to saistīto zinātņu nozaru problēmas un attīstības tendences, prot patstāvīgi lietot zinātniskā darba metodes, risinot sabiedrībai aktuālas problēmas, kā arī prot praktiski izmantot pedagoģijas un psiholoģijas pamatzināšanas.

Maģistrantūras programmas izvēle

Lai kļūtu par maģistrantūras studentu LLU, jāizvēlas savām interesēm atbilstošākā augstākā līmeņa akadēmiskā vai profesionālā maģistra studiju programma. LLU piedāvā plašas iespējas turpināt studijas pēc bakalaura grāda iegūšanas dažādās jomās, tostarp valstī unikālās studiju programmās. Savstarpēji sadarbojoties ar Latvijas universitāti un Rīgas Stradiņa universitāti augstskolā tiek īstenota kopīgā maģistra studiju programma "Uzturzinātne". Augstskolā ir akreditēta kopīgā, akadēmiskā maģistra studiju programma "Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana / Agri-food Business Management", partneraugstskolas Vītauta Dižā universitāte (Lietuva) un Igaunijas Dzīvības zinātņu universitāte (Igaunija).

Maģistra studijām LLU var pretendēt

Latvijas Republikas pilsoņi un nepilsoņi. Eiropas Savienības pilsoņi, Eiropas Ekonomikas zonas pilsoņi vai Šveices Konfederācijas pilsoņi un Eiropas Kopienas pastāvīgajie iedzīvotāji, kuriem ir derīga uzturēšanās atļauja. Ārzemnieku tiesības studēt LLU nosaka Augstskolu likuma 83.pants.

Studijām akadēmiskās maģistra programmās var pieteikties personas, kuras iepriekš ieguvušas:

 • akadēmisko vai profesionālo bakalaura grādu atbilstošā studiju virzienā;
 • akadēmisko vai profesionālo bakalaura grādu atšķirīgā studiju virzienā un izpilda izvēlētās studiju programmas papildus nosacījumus pie uzņemšanas noteikumiem;
 • augstāko profesionālo izglītību studiju programmās, kas dod tiesības turpināt studijas maģistratūrā;
 • augstāko izglītību, kas iegūta līdz 1995.gadam.

Studijām profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmās var pieteikties personas, kuras iepriekš ieguvušas:

 • otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību vai profesionālā bakalaura grādu ar/bez 5.līmeņa profesionālo kvalifikāciju;
 • profesionālo vai akadēmisko bakalaura grādu atbilstoši izvēlētās studiju programmas prasībām;
 • augstāko izglītību līdz 1995.gadam.

Maģistra studijām kopīgā studiju programmā "Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana" var pieteikties personas ar bakalaura grādu vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, uzrādot apliecinājumu par angļu valodas zināšanām B2 līmenī.

Dokumenti, kuri nepieciešami, piesakoties studijām

Ja augstākā izglītība iegūta Latvijas Republikā:

 • pase vai personas apliecība (eID);
 • augstskolas diploms un diploma pielikums vai sekmju izraksts;
 • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments.

Ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs:

 • pase vai personas apliecība (eID);
 • legalizēts augststākās izglītības dokuments* un Akadēmiskās informācijas centra (AIC) izsniegta izziņa par tā atzīšanu Latvijā.  Izglītības dokumenta ekspertīze AIC ir maksas pakalpojums, kuru sedz pats reflektants;
 • augstākās izglītības dokumenta pielikums - atzīmju izraksts ar pievienotu atzīmju sistēmas aprakstu. Aprakstā ir jābūt ietvertai informācijai par atzīmju skalu un katras atzīmes vērtējumu;
 • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments.

* Nepieciešamības gadījumā notariāli apstiprinātu izglītības dokumenta un tā pielikuma tulkojumu angļu vai latviešu valodā.

Slēdzot studiju līgumus, fakultātē jāuzrāda iepriekš minēto dokumentu oriģinālus, no kuriem tiek izveidotas kopijas personas lietas noformēšanai saskaņā ar Augstskolu likumu 46. panta 7. daļu.

Elektroniskā pieteikšanās maģistra studijām LLU

Visi LLU pamatstudiju absolventi, kuriem ir LLU Informācijas sistēmas (IS) lietotājkonts studijām var pieteikties elektroniski (tikai uzņemšanas darba grafikā paredzētā laikā), aizpildot pieteikuma anketu LLU IS.

IS jau ir saglabāti personas dati, kā arī ziņas par absolvēto studiju programmu, t.sk. vidējā svērtā atzīme.

Pretendenti, kuri studijām maģistrantūrā ir pieteikušies elektroniski, ierodas tikai uz iestājeksāmeniem, programmās, kur tas ir paredzēts, un uz studiju līguma slēgšanu attiecīgajā fakultātē, ņemot līdzi dokumentu oriģinālus:

 • pasi vai personas apliecību (eID);
 • uzvārda, vārda maiņu apliecinošu dokumentu (ja tāda ir notikusi);
 • augstskolas diplomu un diploma pielikumu (sertifikātu) vai sekmju izrakstu;
 • maksājuma uzdevuma izdruku par pieteikumu - 35 euro, tajā var būt iekļautas vairākas studiju programmas vai studiju veidi. Samaksa par pieteikumu jāveic ar bankas pārskaitījumu.

Pretendentiem, kuriem nav pieeja LLU IS, pieteikties studijām jāierodas uzņemšanas perioda laikā, līdzi ņemot augstāk minētos dokumentus.

Maksa par dokumentu reģistrāciju

Maksa par pieteikumu studijām ir 35 euro, un tajā var būt iekļautas vairākas studiju programmas vai studiju veidi (piem., pilna laika un nepilna laika). Samaksu par pieteikumu iespējams veikt arī uz vietas (tikai saskaņā ar uzņemšanas darba grafikā plānotajiem laikiem), uzņemšanas punkta kasē, maksājot skaidrā naudā vai iepriekš - ar bankas pārskaitījumu (līdzi ņemot maksājuma izdruku). Maksājuma uzdevumā jānorāda mērķis "pieteikums studijām, kods - 21379".

LLU rekvizīti pieteikuma apmaksai:

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Reģ.Nr. 90000041898
Banka: Valsts kase, TREL LV 22
Norēķinu konts: LV76TREL9160031000000
Mērķis: pieteikums studijām, kods - 21379

Ja nav iespējams ierasties personīgi, lai reģistrētos uzņemšanai

Ja reflektants noteiktajā laikā pats nevar ierasties, lai pieteiktos/reģistrētos studijām, to var veikt Tevis pilnvarota persona, uzrādot savu pasi, notariāli apstiprinātu pilnvaru, reflektanta pases kopiju, kura nav jāapstiprina.

Ja izvēlētajā studiju programmā paredzēts iestājpārbaudījums

Piesakoties studijām, reflektants saņem informāciju par tā norises laiku, vietu un nosacījumiem. Iestājpārbaudījums jākārto uzņemšanas komisijas noteiktajā laikā.

Ja konkrētajā studiju programmā ir noteiktas prasības speciālo kursu apguvei, tos ir iespējams apgūt kā studiju kursa klausītājam LLU Mūžizglītības centrā.

Imatrikulācija* un studiju maksa

Reflektantus imatrikulē studijās atbilstoši konkursa rezultātiem pēc vidējās svērtās atzīmes diploma pielikumā un ievērojot, ka ir sekmīgi nokārtots iestājpārbaudījums programmās, kur tas nepieciešams:

 • valsts finansētajā (pilna laika) studiju vietā, ja tāda ir paredzēta atbilstošā studiju programmā un noslēgts studiju līgums. Tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem maģistra grāda iegūšanai fiziska persona var izmantot vairākas reizes. Par valsts līdzekļiem vienlaikus var studēt tikai vienā studiju programmā;
 • personīgi finansētajā  (nepilna laika) studiju vietā, ja noslēgts studiju līgums un iemaksāta studiju maksa par pirmo semestri. Ja studiju programmas uzsākšanai ir nepietiekams reflektantu skaits, studiju līgumus neslēdz.

Maksa katrai studiju programmai ir atšķirīga, par pirmo studiju gadu precīzu informāciju iespējams iegūt studiju programmu sadaļā. Studiju maksa par pirmo semestri jāsamaksā līdz 20. augustam (ja vēlāk tiek iegūts studiju kredīts, šī summa tiek atmaksāta).

* Personas ierakstīšana Latvijas Lauksaimniecības universitātes studējošo sarakstā, piešķirot matrikulas numuru.