Pārlekt uz galveno saturu

Pētījumu virzieni

Pētījumi

Īstermiņa prioritārie pētniecības virzieni

Īstermiņa periods ir laika posms no 2015. līdz 2017. gadam (trīs gadi). Prioritāro pētniecības virzienu izvēle balstās:

  • perspektīvo ekonomikas jomu vajadzībās, kurās, saskaņā ar Viedās specializācijas stratēģiju RIS3, ir jāveido Latvijas inovāciju kapacitāte;
  • citu tautsaimniecības nozaru vajadzībās, kuras ietekmē perspektīvo nozaru attīstību un kurās LLU īsteno pētniecību;
  • Universitātes kompetencēs;
  • pieejamo resursu apjomā un kvalitātē;
  • prognozēs par finanšu resursu pieejamību stratēģijas īstenošanas laika periodā.

Prioritārie pētniecības virzieni ir izvēlēti, konsultējoties ar ieinteresētajām pusēm, tai skaitā uzņēmējiem un sadarbības zinātniskajām institūcijām. 

Vidēja termiņa pētniecības virzieni

Vidēja termiņa periods ir laika posms no 2015. līdz 2020. gadam. Vidēja termiņa pētniecības virzieni atbilst īstermiņa pētniecības virzieniem. Tie var tikt precizēti, izvērtējot 2015.-2017. gada perioda laikā īstenotās pētniecības rezultātus. Virzieni, kuros pētījumu rezultāti būs nepietiekoši, tiks izvērtēti padziļināti, identificējot plānoto rezultātu sasniegšanu veicinošos un kavējošos faktorus un novērtējot iespējas šos faktorus ietekmēt. Sadarbībā starp Universitātes Zinātnes padomi un atbilstošās struktūrvienības vadību tiks meklēti un rasti atbilstošākie risinājumi, lai nodrošinātu pētījumu aktualitāti, kvalitāti, rezultātu sasniegšanu un izmantošanu.

Mērķsadarbība ar LLU pārraudzības institūcijām 

Vairākos pētniecības virzienos LLU struktūrvienības cieši sadarbojas ar LLU pārraudzībā esošajām institūcijām: Agroresursu un ekonomikas institūtu, Dārzkopības institūtu un Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centru. Mērķsadarbības galvenie mehānismi: kopīgi pētījumi, kopīgas zinātniskās darba grupas, datu apmaiņa. 

LLU prioritārie pētniecības virzieni un tajos darbojošās universitātes struktūrvienības.

Pētniecības virziens Pētniecības virziena vadošā vienība
LF VMF MF TF PTF VBF ITF ESAF Zeml
Biozinātņu bloks
Lauksaimniecībā nozīmīgu mikroorganismu un bezmugurkaulnieku izpēte x**                
Augsnes un zemes kā lauksaimniecības pamatresursu pētījumi x**               x
Augu produktivitātes un ražas kvalitātes uzlabošana, izmantojot vidi saudzējošas tehnoloģijas x**               x
Dzīvnieku produktivitātes un funkcionālās efektivitātes pilnveide x**                
Dzīvnieku gremošanas aparāta morfofunkcionālie pētījumi ontoģenēzes un slimību patoģenēzes aspektā   x**              
Jaunu diagnostikas, ārstēšanas metožu, medikamentu, barības un barības piedevu izpēte   x**              
Infekcijas un invāzijas slimību ierobežošana un profilakse   x**              
Meža ekoloģijas un mežkopības pētījumi     x**            
Meža darbu un tehnikas ietekme uz meža ekosistēmu, iegūstamo produktu iznākuma, uzmērīšanas kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju vērtējums     x**            
Meža resursu ekonomika un meža apsaimniekošanas plānošana     x**            
Darba vides ekoloģija     x**            
Pārtikas drošība un riski         x**        
Inženierzinātņu bloks
Koksnes materiālu un tehnoloģiju pētījumi     x**            
Ilgtspējīgas enerģijas izmantošana spēkratos       x**          
Viedās tehnoloģijas un roboti biosistēmās       x**          
Atjaunojamās enerģijas iegūšana un izmantošana       x**          
Ražošanas blakusproduktu un atlikumvielu samazināšana un racionāla izmantošana       x**          
Jauni produkti no augu un dzīvnieku valsts izcelsmes izejvielām, to uzturvērtības pētījumi         x**        
Bioloģiski aktīvo vielu izpēte pārtikas izejvielās un produktos         x**        
Klimata pārmaiņas samazinošu un vides tehnoloģiju, hidroloģijas un lauksaimniecības noteču pētījumi           x**      
Tālizpētes, ģeodēzijas un ģeotelpiskie pētījumi           x**      
Ilgtspējīga būvniecība, jaunu, inovatīvu būvmateriālu izstrāde un to īpašību pētījumi           x**      
Būvkonstrukciju drošums un darbība ilgstošā slogojumā           x**      
Sistēmbioloģija, metabolisko tīklu modelēšana un optimizācija             x**    
Informācijas tehnoloģiju risinājumi, matemātiskās modelēšanas un statistikas pielietošana lauksaimniecības, vides un mežzinātnēs             x**    
Starpkultūru informācijas sistēmu izstrāde un novērtēšana             x**    
Sociālo zinātņu bloks
Profesionālā izglītība un karjeras atbalsts sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai       x**          
Zemes un nekustamā īpašuma pārvaldības pētījumi           x**      
Urbānās un lauku ainavas izpēte un attīstība           x**      
Bioresursu industriju ilgtspējīgas attīstības ekonomika               x**  
Teritoriju ilgtspējīgas attīstības iespēju izpēte               x**  
Ražošanas procesu efektivitāte un uzņēmumu konkurētspēja               x**  
Pētniecības virziens Agroresursu un ekonomikas institūts Dārzkopības institūts Latvijas Augu aizsardzības pētniecības institūts
Biozinātņu bloks
Lauksaimniecībā nozīmīgu mikroorganismu un bezmugurkaulnieku izpēte     x**
Augsnes un zemes kā lauksaimniecības pamatresursu pētījumi x*   x*
Augu produktivitātes un ražas kvalitātes uzlabošana, izmantojot vidi saudzējošas tehnoloģijas x* x* x*
Inženierzinātņu bloks
Jauni produkti no augu un dzīvnieku valsts izcelsmes izejvielām, to uzturvērtības pētījumi x* x*  
Bioloģiski aktīvo vielu izpēte pārtikas izejvielās un produktos x* x*  
Sociālo zinātņu bloks
Bioresursu industriju ilgtspējīgas attīstības ekonomika x**    
Teritoriju ilgtspējīgas attīstības iespēju izpēte x**    
Ražošanas procesu efektivitāte un uzņēmumu konkurētspēja x**    

x- notiek mērķsadarbība, pētījumi tiek īstenoti, lai nodrošinātu kompleksu pieeju tēmas jautājumu risināšanā.
x**- notiek mērķsadarbība, tās ietvaros definēti vienādi pētniecības virzieni, nodrošinot savstarpējo papildinātību.