Pārlekt uz galveno saturu

Projektu dokumenti

LLU pētniecības un zinātnes infrastruktūras projektu izstrādes un īstenošanas kārtība

2015. gada 11.  novembrī ir stājusies spēkā LLU pētniecības un attīstības projektu izstrādes, kā arī īstenošanas kārtība. Kārtības mērķis ir noteikt projektu pieteikumu izstrādes, kā arī projektu īstenošanas, administrēšanas un uzraudzības principus. LLU kā prioritāri tiek atzīti tie projekti, kuri atbilst LLU stratēģijā izvirzītajiem pamatmērķiem un pētniecības virzieniem, kā arī veicina studiju un pētnieciskā darba vienotību un starpnozaru sadarbību.

LLU pētniecības un attīstības projektu izstrādes un īstenošanas kārtība

Nosacījumi pētniecības infrastruktūrai izmantošanai

Starptautiskiem projektiem ne vēlāk kā 20 darba dienas pirms attiecīgā projekta pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām projekta zinātniskais vadītājs iesniedz Zinātņu un projektu attīstības centrā projekta idejas pieteikumu. Pārējiem projektiem ideju reģistrē tad, ja ir nepieciešama Zinātnes un projektu attīstības centra darbinieku iesaiste projekta sagatavošanā, bet ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms attiecīgā projekta pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.

Projekta idejas pieteikuma veidlapa


LLU akadēmiskā personāla, vadošo pētnieku un pētnieku zinātniskās darbības efektivitātes vērtēšana

LLU akadēmiskais personāls, vadošie pētnieki un pētnieki līdz katra gada 10. janvārim iesniedz zinātniskās darbības atskaiti. Atskaite jāiesūta elektroniski uz e-pasta adresi: research@llu.lv.

LLU akadēmiskā personāla, vadošo pētnieku un pētnieku zinātniskās darbības efektivitātes vērtēšana

Veidlapa "Sniegums pētniecībā"


LLU starptautiskās sadarbības atbalsta pasākumu finansēšanas kārtība

Kārtības mērķis ir sekmēt Eiropas Pētniecības telpas bilaterālās un multilaterālās sadarbības projektu izstrādi un dalību starptautiskos pētniecības, tīklošanās un sadraudzības pasākumos.

Atbalstāmās darbības:

1. dalība programmas "Apvārsnis 2020" un ES 9. IP ietvaros organizētajās partnerības biržās un informācijas dienās; dalība EK Kopīgo pētījumu centra organizētajos atbalsta pasākumos; dalība starptautiskās zinātniskās konferencēs;

2. programmas "Apvārsnis 2020" un ES 9. IP projektu pieteikumu sagatavošana, tai skaitā komandējumi un darba braucieni pie potenciālajiem projekta partneriem uz projekta plānošanas sanāksmēm, darba semināru organizēšana Latvijā un ārējo ekspertu piesaiste.

Lai saņemtu atbalstu starptautiskās sadarbības veicināšanas pasākumiem, atbalsta pretendents (LLU zinātniskais personāls) iesniedz iesniegumu (1.1. pielikums); 16.2. finansējuma izlietojuma tāmi (1.2. pielikums).

Kontaktinformācija: Zinātnes un projektu attīstības centra vadītāja Zane Vītoliņa,  mob.tālrunis 26067185, IP tālrunis 144, e-pasts: zane.vitolina@llu.lv.

Starptautiskās sadarbības atbalsta pasākumu finansēšanas kārtība

Pielikumi starptautiskās sadarbības atbalsta pasākumu finansēšanas kārtībai


Pieteikums Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmas lietotāja tiesību saņemšanai

Pieteikšanās Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesībām no 2018. gada 19.maija notiek tikai elektroniski, izmantojot Nacionālo zinātniskās darbības informācijas sistēmu (NZDIS). Lai saņemtu NZDIS piekļuves tiesības, pieteikums jāiesniedz Zinātnes un projektu attīstības centrā.

Pieteikuma veidlapa NZDIS


LLU programma “Zinātniskās kapacitātes stiprināšana LLU”

Programmas mērķis ir veicināt LLU zinātnes attīstības stratēģijā noteikto prioritāro pētniecības virzienu attīstību un atbilstošu promocijas darbu izstrādi. Programmas ietvaros atbalstāmi pētniecības projekti LLU zinātnes attīstības stratēģijā noteiktajos prioritārajos pētniecības virzienos.

Projekta iesniegums var iesniegt LLU ievēlētie vadošie pētnieki vai pētnieki ar doktora grādu kopā ar doktorantiem. Katra persona konkursam drīkst pieteikt ne vairāk kā vienu projektu vienā iesnieguma kārtā.

Iesniegumu pieņemšanas konkurss tiek izsludināts pavasarī – informācija tiek ievietota LLU portālā un ziņu lapā.

Kontaktinformācija: Projekta administratore Ilze Vīķe, tālrunis 63005640, IP tālrunis 144, e-pasts: ilze.vike@llu.lv.

LLU programmas "Zinātniskās kapacitātes stiprināšana LLU" konkursa nolikums

LLU programmas "Zinātniskās kapacitātes stiprināšana LLU" projekta iesniegums


LLU programma “LLU pētniecības programmas īstenošana”

Programmas “LLU pētniecības programmas īstenošana” mērķi ir nodrošināt LLU stratēģijā apstiprināto pētniecības virzienu īstenošanu, veicināt LLU stratēģijā noteikto prioritāro pētniecības virzienos nosprausto rezultatīvo indikatoru izpildi, kā arī sekmēt maģistrantu, doktorantu un jauno zinātnieku iesaisti zinātniskajā darbībā.

Programmas ietvaros atbalstāmi pētniecības projekti LLU zinātnes attīstības stratēģijā noteiktajos prioritārajos pētniecības virzienos.

Programmas projekta iesniegumu var iesniegt LLU ievēlēti pētnieki vai vadošie pētnieki. Katra persona konkursam drīkst pieteikt ne vairāk kā vienu projektu vienā iesnieguma kārtā.

Iesniegumu pieņemšanas konkurss tiek izsludināts pavasarī – informācija tiek ievietota LLU portālā un ziņu lapā.

Kontaktinformācija: Projekta administrators Edgars Pažerauskis, tālrunis 63005640, IP tālrunis 144, e-pasts: edgars.pazerauskis@llu.lv.

LLU programmas "LLU pētniecības programmas īstenošana” konkursa nolikums

LLU programmas "LLU pētniecības programmas īstenošana” projekta iesniegums