Pārlekt uz galveno saturu

Lepojamies! Zemkopības ministrijas augstākos apbalvojumus saņēmuši Ritvars Sudārs un Janīna Mināte

17. novembrī LR Zemkopības ministrijā (ZM) tika sveikti nozares pārstāvji - lauksaimnieki, eksperti, zinātnieki, mācībspēki un valsts pārvaldes darbinieki – par sasniegumiem lauksaimniecībā, meža nozarē, zivsaimniecībā un pārtikas aprites nodrošināšanā. ZM augstāko apbalvojumu – medaļu „Par centību” – saņēma LLU profesors un Senāta priekšsēdis Ritvars Sudārs un Lietvedības daļas vadītāja Janīna Mināte.

LLU profesora Ritvara Sudāra darba gaitas LLU ir vairāk kā 35 gadi. Profesors devis nozīmīgu ieguldījumu jauno vides un ūdenssaimniecības speciālistu sagatavošanā, kas ir īpaši būtiski šobrīd, kad aizvien vairāk aktualizējas hidromeliorācijas jomas problēmjautājumi, kuriem nepieciešami profesionāli risinājumi. Turklāt ir līdzautors mācību grāmatai Meliorācija (2016).

R. Sudāra zinātniskie pētījumi ir cieši saistīti ar Latvijas lauku problēmjautājumu risināšanu -  virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu kvalitātes pārraudzību, lauksaimniecības noteču monitoringu, SEG emisiju aprēķina metodoloģijas izstrādi u.c. Profesors ir LZP eksperts Vides inženierzinātnes apakšnozarē, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas īstenais loceklis. Zinātnisko pētījumu rezultāti ir publicēti vairāk kā 55 zinātniskajos rakstos. Zinātniskajos pētījumos tiek iesaistīti arī maģistrantūrā un doktorantūrā studējošie, profesora vadībā aizstāvēti 8 maģistra un 3 promocijas darbi.  

Profesora Ritvara Sudāra ieguldījumu nozares jautājumu risināšanā, vides un ūdenssaimniecības studiju un zinātnes attīstībā ir augsti novērtējusi nozare, piešķirot Latvijas vides aizsardzības fonda un Latvijas izglītības fonda atzinības rakstu un Latvijas Republikas Vides ministrijas Atzinības rakstu, kā arī LLU sabiedrība, ievēlot par LLU Senāta priekšsēdi, LLU Konventa locekli, Lauku inženieru fakultātes dekānu, Vides un ūdenssaimniecības katedras vadītāju, doktora studiju programmas „Vides inženierzinātne” direktoru, vairāku padomju locekli un priekšsēdētāju.

LLU Lietvedības daļas vadītājas Janīnas Minātes darba mūžs 32 gadu garumā ir saistīts ar LLU. J. Mināte aktīvi sadarbojas ar visām struktūrvienībām, radoši un patstāvīgi veicot uzticētos pienākumus. J. Minātes darbības jomā ir LLU dokumentu pārvaldība, un viņa vada, organizē un kontrolē LLU lietvedības un arhīva darbu, sniedz konsultācijas vadībai un darbiniekiem savas kompetences ietvaros.

Savus darba pienākumus J. Mināte vienmēr ir pildījusi apzinīgi un ar augstu pienākuma sajūtu. Kolēģu vidū ir iemantojusi cieņu kā atsaucīga un izpalīdzīga kolēģe. J. Mināte aktīvi piedalās sabiedriskā un organizatoriskā darbā, ir LLU Konventa locekle, sadarbojas ar ZM, līdzdarbojas dažādās LLU komisijās un darba grupās. Paralēli saviem tiešajiem darba pienākumiem jau ilgstoši darbojas pašvaldības vēlēšanās kā Jelgavas vēlēšanu komisijas sekretāre. Par ieguldījumu LLU attīstībā ir saņēmusi LLU atzinības rakstu.

ZM medaļu „Par centību” saņēma arī LLU APP „Agroresursu un ekonomikas institūts” Zinātniskās padomes priekšsēdētāja Ligita Melece, bet ZM Atzinības rakstus 5 institūta darbinieki – Elita Benga, Dace Muižniece, Ilze Skrabule, Aldis Stramkalis un Inga Jansone.

Pievienots 21/11/2017