Pārlekt uz galveno saturu

LLU noslēdz sadarbības līgumu ar Jelgavas Tehnikumu

24. aprīlī LLU Jelgavas pilī tika noslēgts līgums starp LLU un Jelgavas Tehnikumu, kurš paredz abu izglītības iestāžu sadarbību zināšanu pēctecības nodrošināšanai vairākās izglītības jomās – vides un būvzinātnēs, mežsaimniecībā un kokapstrādē, informācijas tehnoloģijās un inženierzinātnēs.

Līguma mērķis ir izveidot sadarbību starp LLU Vides un būvzinātņu fakultātes, Meža fakultātes, Tehniskās fakultātes un Informācijas tehnoloģiju fakultātes un Jelgavas tehnikuma zemes mērniecības, būvniecības, informācijas tehnoloģiju, kokapstrādes un autotransporta nozares specialitātēm, lai kopīgiem spēkiem stiprinātu jomu profesionālo izglītību un nodrošinātu tās pēctecību, iesaistītu studentus un pasniedzējus kopīgos projektos un aktivitātēs, sekmētu profesionālās informācijas apmaiņu. Turklāt līguma parakstīšanas laikā diskutēts arī par citu fakultāšu iesaisti sadarbības aktivitāšu īstenošanā.

“Gan universitātei, gan tehnikumam ir attīstīta materiāltehniskā bāze, zinoši un kvalificēti mācībspēki un skolotāji, līdz ar to sadarbojoties mums ir iespēja izmantot efektīvāk abām pusēm pieejamos resursus. Savukārt tehnikuma audzēkņiem būs pieejama plašāka informācija par turpmākajām studiju iespējām Jelgavā, kas seko pēc vidējās izglītības ieguves,” stāsta Jelgavas Tehnikuma direktore Janīna Rudzīte.

“Tā kā esam apņēmušies turpināt atbalstīt Zemgales reģiona skolas zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, sadarbība ar Jelgavas Tehnikumu, kuram ir būtiska nozīme izglītības jomā ne vien Jelgavas, bet arī reģionālā kontekstā, ir viens no soļiem šī mērķa īstenošanā. Mūsu zinātnieki audzēkņiem var sniegt konsultācijas pētījumu organizēšanā, kā arī kopīgi strādāt universitātes laboratorijās un izmantot to iekārtas izmēģinājumu veikšanai. Tādējādi jau vidējās izglītības līmenī mēs kā universitāte iesaistīsimies inovāciju radīšanā,” par turpmākās sadarbības virzieniem stāsta LLU rektore Irina Pilvere.

Līgumu parakstīja LLU rektore I. Pilvere, Jelgavas Tehnikuma direktore J. Rudzīte, Tehniskās fakultātes dekāns Ilmārs Dukulis, Vides un būvzinātņu fakultātes dekāne Daiga Zigmunde, Informācijas tehnoloģiju fakultātes dekāna pienākumu izpildītāja Līga Zvirgzdiņa un Meža fakultātes dekāns Linards Sisenis.

Lai gan sadarbība starp abām izglītības iestādēm praksē bijusi arī iepriekš, noslēgtais līgums juridiski nostiprina uzsāktās aktivitātes un paredz sadarbību plašākā līmenī. Kā skaidro Informācijas tehnoloģiju fakultātes dekāna pienākumu izpildītāja Līga Zvirgzdiņa, jau 2014. gadā fakultātē noslēgts līgums ar Jelgavas Tehnikumu par sadarbību informācijas tehnoloģiju studiju jomā, sniedzot abpusēju atbalstu jomas popularizēšanā, programmu izstrādei, mācībspēku apmaiņai un tehnikuma audzēkņu iesaistei zinātniski pētniecisko darbu īstenošanā.

Savukārt jau šī gada rudenī Jelgavas tehnikums sāks īstenot jaunu programmu “Mērniecības tehniķis”, kuras izstrādē un īstenošanā iesaistīti LLU Zemes ierīcības un mērniecības katedras mācībspēki.

Katru gadu LLU studijas dažādās fakultātēs sāk bijušie Jelgavas Tehnikuma audzēkņi. Šajā studiju gadā LLU kopumā studē 44 studenti, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši Jelgavas Tehnikumā.

Pievienots 24/04/2018