Pārlekt uz galveno saturu

Iegūst doktora grādu par bioetanola sadedzes kaitīgo izmešu samazināšanas izpēti

Attēla autors: No LLU arhīva

29. maijā LLU Tehniskajā fakultātē attālinātā atklātā sēdē promocijas darbu "Bioetanola sadedzes kaitīgo izmešu samazināšanas iespējas dzirksteļaizdedzes motoros" aizstāvēja Māris Gailis un ieguva zinātnisko grādu vides inženierijas un enerģētikas nozarē.

Promocijas darba mērķis ir ir izpētīt benzīna aizvietošanas ar augsta bioetanola satura degvielu ietekmi uz sadedzes procesa efektīvajiem un ekoloģiskajiem parametriem iekšdedzes motorā.

"Klimata pārmaiņas ir viens no cilvēces pastāvēšanas lielākajiem apdraudējumiem. Eiropas ekonomiskās zonas valstīm saistoša ir Eiropas Parlamenta un padomes direktīva 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu. Tajā definēts, ka biodegvielas ir šobrīd vissvarīgākais alternatīvo degvielu vieds, kas var sekmēt CO2 kopējo izmešu samazinājumu. Līdz 2020. gadam katrai ES dalībvalstij ir jāpanāk vismaz 10 % biodegvielas īpatsvars transporta degvielu patēriņā," stāsta M. Gailis. Tāpat jaunais zinātnieks piebilst, ka autotransporta radītā kopējā siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisija Latvijā kopš Kioto protokola pieņemšanas nav samazinājusies, tā vietā ir vērojams emisiju daudzuma pieaugums par 22 %, bet samazināt SEG emisiju ir iespējams, lietojot alternatīvus enerģijas veidus, kuri iegūti ilgtspējīgā veidā.

Promocijas darbā tika izstrādāts matemātiskais modelis un algoritms aizdedzes apsteidzes leņķa korekcijas vērtību noteikšanai, benzīna lietošanai paredzētam dzirksteļaizdedzes motoram, kas pielāgots darbam ar augsta bioetanola satura degvielu, izstrādāta un aprobēta specializēta iekārta, datu apstrādes sistēma un algoritms sadedzes procesa pētījumiem ar augsta bioetanola satura degvielu darbināma dzirksteļaizdedzes motorā, noskaidrota augsta bioetanola satura degvielas lietošanas motorā ietekme uz termisko lietderīgumu un dabai nevēlamo izmešu daudzumu, kā arī  noslēgumā novērtēta augsta bioetanola satura degvielas konkurētspēja transporta degvielu tirgū Latvijā un izstrādāti ieteikumi šīs konkurētspējas paaugstināšanai.

Promocijas darba zinātniskais vadītājs: asociētais profesors, Dr. sc. ing. Vilnis Pīrs.

Promocijas darba pilnais teksts pieejams bibliotēkas repozitorijā tikai LLU tīklā. DOI ir piešķirts promocijas darba kopsavilkumam – 10.22616/lluthesis/2020.002.

Īso metadatu aprakstu promocijas darba kopsavilkumam var atrast vietnē https://www.crossref.org/.

Pievienots 29/05/2020