Pārlekt uz galveno saturu

LLU īstenoti pētījumi un publikācijas saņem Latvijas Zinātņu akadēmijas atzinību

Gada nogalē Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) izziņojusi konkursa rezultātus par nozīmīgākajiem zinātnes sasniegumiem Latvijā 2021. gadā. Kopumā konkursā par nozīmīgākajiem sasniegumiem zinātnē izvērtēti 42 darbi. Vienpadsmit darbi kļuvuši par konkursa uzvarētājiem, bet papildus vienpadsmit darbi apbalvoti ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Atzinības rakstiem. Četru no apbalvoto pētījumu īstenošanā iesaistīti LLU zinātnieki.

Kā 2021. gada sasniegums lietišķajā zinātnē atzīts pētījums “Jaunas tehnoloģijas un ekonomiski pamatoti risinājumi vietējās lopbarības ražošanai cūkkopībai”. Tā īstenošanā iesaistīti kolēģi no LLU APP “Agroresursu un ekonomikas institūts” (AREI) un LLU Lauksaimniecības fakultātes: Dr.agr. Sanita Zute, Dr.sc.ing. Vita Šterna, Dr.agr. Imants Jansons, Dr.agr. Inga Jansone, Dr.agr. Māra Bleidere, AREI, Dr.agr. Lilija Degola, LLU, Dr.oec. Andris Miglavs, Dr.oec. Alberts Auziņš, Dr.oec. Agnese Krieviņa, Mg.sc.soc. Ieva Leimane, SIA “EDO Consult”.

Šāds starpdisciplinārs pētījums Latvijā par efektīvu vietējās lopbarības ražošanas tirgus paplašināšanu veikts pirmo reizi. Tajā izvērtētas sojas audzēšanas un izmantošanas iespējas Latvijas apstākļos, lai mazinātu cūkkopības nozares atkarību no importētās proteīnbarības izejvielām. Pētījumā kompleksi analizēta vietējās lopbarības ražošanas tehnoloģiskā un ekonomiskā puse, tai skaitā dažādu pākšaugu un labību, īpaši sojas un kailgraudu miežu pienesums augstvērtīgas, no vietējiem resursiem veidotās barības ražošanai. Pētījuma īstenošanā iesaistīti privāti augkopības, lopbarības ražošanas un cūkkopības uzņēmumi, īstenojot daļu eksperimentu ražošanas apstākļos Latvijas reģionos. Rezultāti apkopoti 9 publikācijās, kas ir publicētas SCOPUS datu bāzē indeksētos zinātniskos žurnālos, un 6 citās zinātniskās publikācijas, sagatavotas vadlīnijas nozares uzņēmumiem, kas apkopotas virtuālā grāmatā.

LZA Atzinības rakstu ieguvis pētījums “Latvijas lauksaimniecības un pārtikas uzņēmumu pārstrukturēšana pēkšņas pārtikas sistēmas krīzes laikā un pēc tās”. Tā rezultāti apkopoti monogrāfijā “Vietējo pārtikas ķēžu pārstrukturizēšana un noturības stiprināšana krīzes un pēckrīzes laikā Latvijā”, Jelgava, Drukātava, 2021, 465 lpp. Pētījumā iesaistīts plašs autoru kolektīvs – 29 zinātnieki un studenti – pārtikas tehnoloģiju inženieri, ekonomisti, biologi, agronomi, sociologi un ķīmiķi no LLU un LLU APP “Dārzkopības institūts” galvenās redaktores, LZA īstenās locekles Irinas Pilveres vadībā. Pētījumā analizētas iespējas, kā atjaunot pārtikas ķēdes pēc Covid-19 izraisītajiem ekonomiskās darbības ierobežojumiem 7 lauksaimniecības nozarēs, pētījumā iesaistot nozaru ekspertus. Sagatavoti priekšlikumi uzņēmējiem un politikas veidotājiem. Veikta detalizēta dārzkopības analīze, izvērtējot Latvijā audzēto 46 augļu un dārzeņu sugu svaigas produkcijas pieejamības periodu tirdzniecībā. Noteikts pašreizējais un nepieciešamais vietējās produkcijas nodrošinājums Latvijas tirgū. Monogrāfijā atspoguļots zinātniski pamatots četru nedēļu pārtikas paku modelis siltu pusdienu pagatavošanai mājās krīzes apstākļos 1.-4. klašu skolēniem. Tas balstīts uz gatavo ēdienu uzturvērtības analīzi, kas atspoguļo patieso uzturvielu nodrošinājumu, sniegti videi draudzīgi iepakojuma risinājumi.

LZA Atzinības rakstu ieguvis pētījums “Latvijas tautsaimniecība pandēmijas ēnā un pēckrīzes izrāviena iespējas”. Tā rezultāti apkopoti monogrāfijā “Latvijas tautsaimniecība pandēmijas ēnā un pēckrīzes izrāviena iespējas = Latvian Economy in the Shadow of Pandemic and Opportunities of the Post-Crisis Recovery”. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2021, ISBN 978-9934-18-687-5, 360 lpp., https://doi.org/10.22364/ltpepii. Latvijas Universitātes Produktivitātes zinātniskais institūts “LU domnīca LV PEAK”.” Monogrāfijas veidošanā iesaistīts plašs autoru kolektīvs zinātniskās redaktores Innas Šteinbukas vadībā, tostarp LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes un Dārzkopības institūta zinātnieki. Monogrāfija ir tapusi valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” projektā VPP-COVID2020/1-0010 “Ekonomiskais, politiskais un juridiskais ietvars Latvijas tautsaimniecības potenciāla saglabāšanai un konkurētspējas pieauguma veicināšanai pēc pandēmijas izraisītas krīzes (reCOVery-LV)”. Pētniecības projektā kopā strādāja 80 ekonomisti, juristi, politologi un sociologi, tai skaitā 19 doktoranti. Pētījuma laikā izdevās apvienot pētnieku zinātnisko ekspertīzi ar valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju praktisko pieredzi, lai atrastu adekvātus ekonomikas izrāviena rīkus. Monogrāfija ir tapusi laikā, kad Covid-19 krīze ir satricinājusi ne tikai cilvēku dzīvi, bet arī ekonomiku. Tās mērķis ir prognozēt ekonomikas “slimības” turpmāko gaitu un atrast spēcīgas zāles ekonomikas ātrākai izveseļošanai. Starpdisciplināra pētnieku komanda no LU, LZA, LLU, RTU un RSU ir iesaistījusies ekonomikas diagnostikā un izstrādājusi rekomendācijas politikas veidotājiem, lai mazinātu krīzes postošo ietekmi un izvestu ekonomiku no turbulences zonas. Monogrāfijas atslēgvārds ir Latvijas konkurētspēja, savukārt, galvenais konkurētspēju veicinošais faktors ir produktivitāte, kuras renesanse ir priekšnoteikums pēckrīzes izrāvienam. Produktivitātes pieaugums ir saistīts ar tehnoloģisko modernizāciju, inovācijās un darbaspēka kvalifikāciju. Lai iesaistītos zināšanu ietilpīgās globālās vērtību ķēdēs, Latvijas uzņēmumiem ir nepieciešamas spēcīgas prasmes, inovācijas spēja un efektīva resursu izmantošana.

LZA Atzinības rakstu ieguvusi LLU Meža fakultātes Dr.sc.ing. profesora emeritus Leonarda Līpiņa grāmata “Koksnes mācība”. Izdota Latgales drukā, 2021, ISBN: 978-9934-8576-9-0, 168 lpp, ar AS “Latvijas valsts meži” atbalstu. Grāmata ir pirmais latviešu autora darbs par koksnes makro, mikro un ķīmisko uzbūvi, kā arī par koku sugu koksnes vizuālo atpazīšanu, fizikālo un mehānisko rādītāju novērtēšanu un koku sugu raksturošanu. Grāmatā detalizēti ir aprakstītas koksnes īpašību mainība no vietas stumbrā, augšanas reģiona, veikto mežsaimniecības pasākumu, ciršanas laika, fizikālo, bioloģisko un citu faktoru ietekmes. Grāmatā ir ietvertas profesora Leonarda Līpiņa un citu zinātnieku pētījumos iegūtās atziņas par saimnieciski nozīmīgo koku sugu mitrumu, blīvumu un kvalitāti. Grāmata ir noderīga mežzinātnes un ražošanas speciālistiem, kā arī studentiem.

Raksta sagatavošanā izmantota informācija no LZA mājaslapas, kur pieejama informācija par visiem nozīmīgākajiem sasniegumiem zinātnē 2021. gadā.

 

Pievienots 29/12/2021