Pārlekt uz galveno saturu

Studējošā kredīts

Kredīts paredzēts studenta iztikas izdevumu segšanai.

Uz kredīta saņemšanu var pretendēt studējošie - Latvijas Republikas pilsoņi un personas, kurām ir Latvijas Republikas nepilsoņa pase, kā arī citu Eiropas Savienības valstu pilsoņi, kuriem izniegta reģistrācijas apliecība vai patstāvīgās uzturēšanās apliecība -, ja viņi sekmīgi apgūst valsts akreditētas studiju programmas.

Pieteikšanās kredītam pavasara semestrī ir noslēgusies.

Studiju kreditēšanas kārtību nosaka Latvijas Republikas Ministru Kabineta Noteikumi LR MK noteikumi  Nr. 220

 

Studējošā kredīts

Finansējuma apjoms

Kredīta apjoms nepārsniedz 80% no valstī noteiktās minimālās mēneša algas apjoma. Kredītu var saņemt tikai pilna laika studenti, maģistranti, doktoranti.

Kredīta nodrošinājums

Fiziskas personas galvojums.

Fiziskas personas galvojuma vietā var piedāvāt ķīlā nekustamo īpašumu vai vērtspapīrus.

Galvojums nav nepieciešams:

* bāreņiem un bez vecāku aizgādības palikušiem bērniem līdz 24 gadu vecumam

* personām ar 1. vai 2.invaliditātes grupu

Kritēriji galvotājam

Pilngadīga fiziska persona ar regulāriem ienākumiem, vismaz valstī noteiktās minimālās algas apmērā.

Kredīta izmaksa

Katru mēnesi (izņemot jūliju un augustu), pārskaitot summu uz studenta kontu bankā.

Kredīta procentu likme

Studiju laikā (studiju pārtraukumu ieskaitot) un 11 mēnešus pēc studiju pabeigšanas kredīta ņēmējam jāmaksā tikai kredīta procenti, kuru likme ir atkarīga no kredītlīguma noslēgšanas gada (2019.gadā slēgtajiem līgumiem – sešu mēnešu EURIBOR plus 2.50%)

Kredīta izsniedzējs

AS SEB banka

Kredīta izmaksa tiek apturēta

Ja studējošais:

*aizgājis akadēmiskajā atvaļinājumā

*nepilda studiju saistības (atkārtotas studijas vienā semestrī)

Kredīta atmaksas termiņš

Kredītus, kuru kopējā summa pārsniedz 1423 EUR, kredīta ņēmējs atmaksā kredītiestādei 10 gadu laikā.

Kredītus, kuru kopējā summa nepārsniedz 1423 EUR, atmaksā 5 gadu laikā.

Kredīta pamatsummas atmaksa pēc studijām

*Pamatsummas un procentu atmaksa sākas ar 12.mēnesi pēc studiju pabeigšanas.

*Ja students pārtrauc studijas, jāsāk atmaksāt pēc trīs mēnešiem.

Atmaksas atvieglojumi

Pamatsummas un procentu maksājumi tiek atlikti:

*Grūtniecības un pēcdzemdību atvaļinājuma laikā

*Bērna kopšanas atvaļinājuma laikā (līdz 1.5 gada vecumam), ja kredītņēmējs nestrādā pilnu darba laiku

Pamatsummas maksājumi tiek atlikti:

*Ja kredītņēmējs turpina studēt akreditētā programmā

*Ja kredītņēmējs saņem bezdarbnieka statusu

Ja kredīta ņēmējam studiju laikā vai kredīta atmaksas laikā piedzimst bērni, pēc augstākās izglītības iestādes beigšanas kredīta ņēmējam studējošā kredītu dzēš no valsts budžeta līdzekļiem 30 % apmērā no neatmaksātās summas par katru bērnu.

 

Pieteikšanās studiju kredītam

 • jāaizpilda iesniegums 2 eksemplāros (iesnieguma veidlapa par pieteikšanos kredītam);
 • iesniegums jāiesniedz Studiju centrā, Jelgavas pilī 178.telpā;

Kredīta izmaksas atjaunošana

Ja esi pārnācis no citas augstskolas un tajā augstskolā bija studiju kredīts ar valsts vārdā sniegto galvojumu, to var turpināt saņemt studējot LLU. Tev nav jāpiesakās no jauna  kredītam, bet:

 • jāaizpilda iesniegums 2 eksemplāros ( no citas augstskolas);
 • iesniegums jāiesniedz Studiju centrā.

Ja biji pārtraucis studijas LLU, bet tagad esi nolēmis tās turpināt tajā pašā vai citā studiju programmā un neesi atmaksājis kredītu, tad Tu vari turpināt saņemt studiju kredītu nepiesakoties no jauna, bet Tev:

 • jāaizpilda iesniegums 2 eksemplāros ( par atjaunošanos studijām)
 • iesniegums jāiesniedz Studiju centrā.

Studējošā kredīta ikmēneša summas palielināšana

Kredītņēmējam ir iespēja palielināt ikmēneša izmaksājamo summu (līdz 344 EUR mēnesī), nemainot kopējo kredīta summu. Tas nozīmē, ka studējošā kredīts, palielinot ikmēneša summu, tiek izmaksāts pirms līgumā noteiktā termiņa.

Studējošajam:

 • jāaizpilda iesniegums 2 eksemplāros ( par ikmēneša summas palielināšanu)
 • iesniegums jāiesniedz Studiju centrā.

Atteikšanās no studiju kredīta

Studējošajam ir tiesības atteikties no studiju kredīta.

Studējošajam:

 • jāaizpilda iesniegums 2 eksemplāros(par atteikšanos no kredīta);
 • iesniegums jāiesniedz Studiju centrā;
 • jāpaziņo bankai.

Informāciju par studējošā kredītu var iegūt:

LLU Studiju centrā, Jelgavas pilī, 178. telpā

tālr. 63005681

e-pasts: dace.gutmane@llu.lv

LR IZM Studiju un zinātnes administrācijā

SEB bankā