Pārlekt uz galveno saturu

Studiju kredīts

Kredīts paredzēts studiju maksas segšanai.

Uz kredīta saņemšanu var pretendēt studējošie - Latvijas Republikas pilsoņi un personas, kurām ir Latvijas Republikas nepilsoņa pase, kā arī citu Eiropas Sa vienības valstu pilsoņi, kuriem izniegta reģistrācijas apliecība vai patstāvīgās uzturēšanās apliecība -, ja viņi sekmīgi apgūst valsts akreditētas studiju programmas.

Pieteikšanās kredītam pavasara semestrī no 03.02. - 14.02.2020

Studiju kreditēšanas kārtību nosaka Latvijas Republikas Ministru Kabineta Noteikumi LR MK noteikumi  Nr. 220

 

Studiju kredīts

Finansējuma apjoms

Nepārsniedz noteikto maksu par studijām. Kredītu var saņemt pilna un nepilna laika studenti, maģistranti, doktoranti.

 

Kredīta nodrošinājums

Fiziskas personas galvojums.

Fiziskas personas galvojuma vietā var piedāvāt ķīlā nekustamo īpašumu vai vērtspapīrus.

Galvojums nav nepieciešams:

* bāreņiem un bez vecāku aizgādības palikušiem bērniem līdz 24 gadu vecumam

* personām ar 1. vai 2.invaliditātes grupu

Kritēriji galvotājam

Pilngadīga fiziska persona ar regulāriem ienākumiem, vismaz valstī noteiktās minimālās algas apmērā.

Kredīta izmaksa

2 reizes gadā, banka pārskaita uz augstskolas kontu

Kredīta procentu likme

* Studiju laikā (studiju pārtraukumu ieskaitot) un 11 mēnešus pēc studiju pabeigšanas procentu likme ir 0 %.

* Sākot kredīta atmaksu likme ir atkarīga no kredītlīguma noslēgšanas gada (2019.gadā slēgtajiem līgumiem –sešu mēnešu EURIBOR likme plus 2.50%)

Kredīta izsniedzējs

AS SEB banka

Kredīta izmaksa tiek apturēta

Ja studējošais:

*aizgājis akadēmiskajā atvaļinājumā

*ieskaitīts budžeta grupā

*nepilda studiju saistības (atkārtotas studijas vienā semestrī)

Kredīta atmaksas termiņš

Kredītus, kuru kopējā summa pārsniedz 1423 EUR, kredīta ņēmējs atmaksā kredītiestādei  10 gadu laikā.

Kredītus, kuru kopējā summas nepārsniedz 1423 EUR, atmaksā 5 gadu laikā.

Kredīta pamatsummas atmaksa pēc studijām

*Pamatsummas un procentu atmaksa sākas ar 12.mēnesi pēc studiju pabeigšanas.

*Ja students pārtrauc studijas, jāsāk atmaksāt pēc trīs mēnešiem.

Atmaksas atvieglojumi

Pamatsummas un procentu maksājumi tiek atlikti:

*Grūtniecības un pēcdzemdību atvaļinājuma laikā

*Bērna kopšanas atvaļinājuma laikā (līdz 1.5 gada vecumam), ja kredītņēmējs nestrādā pilnu darba laiku

*Ja kredītņēmējs turpina studēt akreditētā programmā

Pamatsummas maksājumi tiek atlikti:

*Ja kredītņēmējs saņem bezdarbnieka statusu

Pieteikšanās studiju kredītam

  • jāaizpilda iesniegums 2 eksemplāros (iesnieguma veidlapa par pieteikšanos kredītam);
  • iesniegums jāiesniedz Studiju centrā, Jelgavas pilī 178.telpā;

Kredīta izmaksas atjaunošana

Ja esi pārnācis no citas augstskolas un tajā augstskolā bija studiju kredīts ar valsts vārdā sniegto galvojumu, to var turpināt saņemt studējot LLU. Tev nav jāpiesakās no jauna  kredītam, bet:

  • jāaizpilda iesniegums 2 eksemplāros (iesnieguma veidlapa no citas augstskolas);
  • iesniegums jāiesniedz Studiju centrā, Jelgavas pilī 178.telpā;

Ja biji pārtraucis studijas LLU, bet tagad esi nolēmis tās turpināt tajā pašā vai citā studiju programmā un neesi atmaksājis kredītu, tad Tu vari turpināt saņemt studiju kredītu nepiesakoties no jauna, bet Tev:

  • jāaizpilda iesniegums 2 eksemplāros (iesnieguma veidlapa par atjaunošanos studijām)
  • iesniegums jāiesniedz Studiju centrā, Jelgavas pilī 178. telpā;

Atteikšanās no studiju kredīta

Studējošajam ir tiesības atteikties no studiju kredīta.

Studējošajam:

  • jāaizpilda iesnieguma veidlapa (iesnieguma veidlapa par atteikšanos no kredīta);
  • iesniegums jāiesniedz Studiju centrā, uzrādot ISIC karti (studentu apliecība);
  • jāpaziņo bankai. 

Informāciju par studiju kredītu var iegūt: 

LLU Studiju centrā, Jelgavas pilī, 178. telpā

tālr. 63005681

e-pasts: dace.gutmane@llu.lv

LR IZM Studiju un zinātnes administrācijā

SEB bankā