Pārlekt uz galveno saturu

Aktuālā informācija studējošiem

Studiju norises kārtība

Studiju laikā doktorants apgūst teorētiskos kursus, nokārto promocijas eksāmenus, veic pētniecisko darbu, prezentē rezultātus zinātniskās konferencēs, publicē tos starptautiski atzītos un citējamos zinātniskos izdevumos. Studiju noslēgumā sagatavo un iesniedz aizstāvēšanai promocijas darbu un tā kopsavilkumu.

Teorētiskie kursi

Doktora studiju programmas kopapjoms 120 KP. Teorētisko studiju (apakšnozares speckurss, pētījuma virziena speckurss, svešvalodas speckurss, pētījumu metodoloģijas kurss) apjoms - 20 - 30 KP, zinātniskā darba (pētniecība, pētījumu rezultātu prezentēšana zinātniskās konferencēs, pētījumu rezultātu  publicēšana) apjoms -  90 - 100 KP. Teorētisko kursu saraksts 2022./2023. studiju gadam.

 

 On-line pieteikšanās doktora studiju teorētiskajiem kursiem

Plāni un atskaites

Doktorants divu mēnešu laikā pēc imatrikulācijas izstrādā un iesniedz doktora studiju individuālo darba plānu pirmajam studiju gadam; par studiju plāna izpildes gaitu pusgadā iesniedz starpatskaiti un katedras/institūta pārskatu; atestācija turpmākām studijām notiek katra doktora studiju gada beigās, vērtējot iesniegto studiju gada atskaiti un nākamā studiju gada darba plānu; apstiprinātus plānus un atskaites iesniedz Studiju centrā 180.telpā. Aizpildot atskaites KP sadalījumā pievērst uzmanību doktora studiju programmu izpildes vadlīnijās noteikto KP sadalījumu.

Iesniegumi

Doktora studiju laikā doktorants nokārto promocijas eksāmenus zinātnes nozares apakšnozarē vai apakšnozares virzienā, izvēlētajā pētījumu virzienā un svešvalodā. Divas nedēļas pirms promocijas eksāmena kārtošanas doktorants Studiju centrā iesniedz iesniegumu par eksāmena kārtošanu.

Studiju laikā doktorants var pieprasīt studiju pārtraukumu (akadēmisko atvaļinājumu) ar kopējo laiku līdz diviem gadiem. Ja doktorants divu nedēļu laikā pēc akadēmiskā atvaļinājuma beigām neatjaunojas stuidjām, viņu ar rektora rīkojumu eksmatrikulē.

Finansējums

Par valsts budžeta līdzekļiem studējošais pilna laika doktorants var saņemt LR normatīvajos aktos noteikto minimālo stipendiju, kā arī noslēdzot papildus līgumu ar LBTU, kredītam pielīdzināto stipendiju zinātniskā grāda ieguvei. Vienu reizi semestrī var pieteikties arī vienreizējai stipendijai.

Pieteikšanās minimālai mēneša stipendijai doktora studijās notiek divas reizes gadā augusta un janvāra mēnesī, pieteikšanās kredītam pielīdzinātai stipendijai zinātniskā grāda ieguvei notiek vienu reizi gadā septembra mēnesī, konkursa kārtībā.

 

Statistika

Doktora studiju pārskats par 2019. gadu.

Doktora studiju pārskats par 2020. gadu.

Doktora studiju pārskats par 2021. gadu.