Pārlekt uz galveno saturu

Latvijas Lauksaimniecības universitātē tiek īstenoti dažādi Eiropas Savienības līdzfinansēti projekti, kuros universitāte darbojas gan kā vadošais partneris, gan kā sadarbības partneris. Šajā sadaļā Jūs variet apskatīt informāciju par projektiem, kas tiek īstenoti LLU.

 


Projekta nosaukums Gads No Gads Līdz Projekta finansētājs
Ēdamais apvalks no (skābo) sūkalu proteīna un bioloģiski aktīviem savienojumiem, un dabai draudzīgs vai biodegradējams iepakojums probiotiskā siera uzglabāšanai (EEZ3) 2021 2023 Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instruments/ Norvēģijas finanšu instruments
Kopīgās maģistra studiju programmas lauku kopienu attīstībā izstrāde (Joint Master's Curriculum in Rural Community Development) 2020 2023 Erasmus +
Bezatkritumu pieejas veicināšana pārtikas sektorā (Go Zero-Zero Waste Management In Food Sector) 2020 2023 Erasmus +
Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija/ Optimising the Governance and Management of the Natura 2000 Protected Areas Network in Latvia (LIFE-IP LatViaNature) 2020 2028 EK LIFE programma
Girl Power - pielāgota uzņēmējdarbības izglītība meitenēm vecumā no 15 līdz 18 gadiem Latvijā un Igaunijā (Girl Power – fine-tuned entrepreneurial education for girls aged 15-18 years in Latvia and Estonia) (GirlPower) 2020 2022 Centrālā Baltijas jūras reģiona INTERREG programma
Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai (LIFE GOODWATER IP) /Implementation of River Basin Management Plans of Latvia towards good surface water status/ 2020 2027 EK LIFE programma
Dzeltenplankumainības (ier. Pyrenophora tritici-repentis) attīstības īpatnības un ierobežošanas iespējas ziemas kviešu sējumos Latvijā un Baltkrievijā (ZV89) 2019 2021 Līgumpētījumi ar valsts budžeta iestādēm
Profesionālās svešvalodas nodarbinātības veicināšanai (LSP for employability) 2019 2022 Erasmus +
Dalies ar savām augsnēm (Share your soils) 2019 2022 Erasmus +
Klimatu saudzējošas lopkopības sistēmas (CCCfarming) (ZV90) 2019 2022 ERA-NET (European Research Area Network)
Ilgtspējīgās aprites bioekonomikas attīstības veicināšana Centrālās un Austrumeiropas valstīs (BIOEASTsUP) (HOR9) 2019 2022 Ietvara programma un Apvārsnis 2020
Digitālā globālā sadarbība biogāzes nozarē (DiBiCoo) (HOR8) 2019 2022 Ietvara programma un Apvārsnis 2020
Palielinātas drenāžas ietekme uz augsnes īpašībām un ūdens kvalitāti (IDESoWa) (HOR7) 2019 2021 Ietvara programma un Apvārsnis 2020
Klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumu demonstrēšana auglīgu meliorētu organisko augšņu apsaimniekošanā Baltijas valstīs un Somijā (LIFE OrgBalt) 2019 2023 EK LIFE programma
Futūristiski bišu stropi viedajai metropolei (HIVEOPOLIS) (HOR5) 2019 2024 Ietvara programma un Apvārsnis 2020

Pētījumu datu bāze līdz 2016. gadam ir apskatāma šeit