Pārlekt uz galveno saturu

Latvijas Lauksaimniecības universitātē tiek īstenoti dažādi Eiropas Savienības līdzfinansēti projekti, kuros universitāte darbojas gan kā vadošais partneris, gan kā sadarbības partneris. Šajā sadaļā Jūs variet apskatīt informāciju par projektiem, kas tiek īstenoti LLU.

 


Projekta nosaukums Gads No Gads Līdz Projekta finansētājs
Cirkulāru bioloģiskas izcelsmes risinājumu integrācijas veicināšana Eiropas lauku teritorijās (BioRural) (HOR13) 2022 2025 Ietvara programma un Apvārsnis 2020
Pieeja slāpekļa un fosfora slodzes samazināšanai drošās ekoloģiskās robežās ziemeļvalstu un Baltijas reģionā (NORDBALT-ECOSAFE) (HOR12) 2022 2025 Ietvara programma un Apvārsnis 2020
Labākās prakses un inovācijas ilgtspējīgai biškopībai (B-THENET ) (HOR11) 2022 2026 Ietvara programma un Apvārsnis 2020
Govs un kazas piena antimikrobiālo īpašību izpēte Latvijā un Norvēģijā 2021 2023 Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instruments/ Norvēģijas finanšu instruments
Ilgtspējīga augsnes apsaimniekošana augsnes bioloģiskās daudzveidības paaugstināšanai un vides, ekonomiskās un sociālās labklājības palielināšanai (SOILGUARD) (HOR10) 2021 2025 Ietvara programma un Apvārsnis 2020
Individuālie mobilitātes budžeti kā sociālais un ētiskais pamats oglekļa emisiju samazināšanai (MyFairShare) (ZV91) 2021 2024 ERA-NET (European Research Area Network)
Ēdamais apvalks no (skābo) sūkalu proteīna un bioloģiski aktīviem savienojumiem, un dabai draudzīgs vai biodegradējams iepakojums probiotiskā siera uzglabāšanai (EEZ7) 2021 2023 Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instruments/ Norvēģijas finanšu instruments
Kopīgās maģistra studiju programmas lauku kopienu attīstībā izstrāde (Joint Master's Curriculum in Rural Community Development) (ERASP12) 2020 2023 Erasmus +
Bezatkritumu pieejas veicināšana pārtikas sektorā (Go Zero-Zero Waste Management In Food Sector) (ERASP11) 2020 2023 Erasmus +
Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija/ Optimising the Governance and Management of the Natura 2000 Protected Areas Network in Latvia (LIFE-IP LatViaNature) (LIFE03) 2020 2028 EK LIFE programma
Girl Power - pielāgota uzņēmējdarbības izglītība meitenēm vecumā no 15 līdz 18 gadiem Latvijā un Igaunijā (Girl Power – fine-tuned entrepreneurial education for girls aged 15-18 years in Latvia and Estonia) (GirlPower) 2020 2022 Centrālā Baltijas jūras reģiona INTERREG programma
Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai (LIFE GOODWATER IP) /Implementation of River Basin Management Plans of Latvia towards good surface water status (LIFE02) 2020 2027 EK LIFE programma
Dzeltenplankumainības (ier. Pyrenophora tritici-repentis) attīstības īpatnības un ierobežošanas iespējas ziemas kviešu sējumos Latvijā un Baltkrievijā (ZV89) 2019 2021 Līgumpētījumi ar valsts budžeta iestādēm
Profesionālās svešvalodas nodarbinātības veicināšanai (LSP for employability) (ERASP10) 2019 2022 Erasmus +
Dalies ar savām augsnēm (Share your soils) (ERASP9) 2019 2022 Erasmus +

Pētījumu datu bāze līdz 2016. gadam ir apskatāma šeit