Pārlekt uz galveno saturu
Atpakaļ pie saraksta

Darba piedāvājums!

Uzņēmuma nosaukums Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Vakance Atklātai ārvalstu akadēmiskā personāla pretendentu atlasei
Kontaktinformācija lelde.vilkriste@llu.lv
Kur sūtīt CV personaldala@llu.lv
Aktuāli līdz 2020-03-31
Apraksts logo

Atklāta ārvalstu akadēmiskā personāla atlase 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” otrā projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros šādos studiju virzienos:

“Ražošana un pārstrāde” (darbības jomā - "Koksnes pirmapstrādes procesi un ekonomika", 1 vieta);

“Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, veterinārmedicīna un pārtikas higiēna”; Specializācija - Lauksaimniecība (darbības jomā “Pētījumu metodoloģija agronomijā (maģistratūras studentiem)”, 1 vieta);

“Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, veterinārmedicīna un pārtikas higiēna”; Specializācija – Mežsaimniecība (darbības jomā – “Mežizstrādes tehnika, tehnoloģijas un ekonomika”, 1 vieta; “Meža politika, ekonomika un koksnes tirgus”, 1 vieta);

“Ekonomika” (darbības jomā – “Ražošana un piegādes ķēdes vadība agro-biznesā”, 1 vieta; “Integrētā mārketinga komunikācija agro-biznesā”, 1 vieta).

 

Projekta mērķis – Latvijas Lauksaimniecības universitātes akadēmiskā personāla pilnveidošana, piesaistot ārvalstu akadēmisko personālu.

Projekta rezultāts – 30% no ESF finansējuma saņēmušajiem ārvalstu akadēmiskā personāla pretendentiem turpina strādāt par akadēmisko personālu Latvijas Lauksaimniecības universitātē.

Projekta laika periods – no 2019. gada 01. janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim.

Pieteikšanās termiņš – 2020. gada 31. martam.

Nodarbinātības ilgums – ne mazāk kā 6 mēneši.

Prasības un atlases nosacījumi finansējuma saņēmējiem:

Akreditētas doktorantūras studiju programmas pēdējā kursā studējošs doktorants, Latvijas valsts piederīgs doktorants, kas studē ārpus Latvijas akreditētā doktorantūras studiju programmā, un zinātniskā grāda pretendents.

Sekmīgi apgūts pirmajos divos/trijos studiju gados nepieciešamais kredītpunktu skaits; zinātniskā grāda pretendentam – sekmīgi pabeigta doktorantūra.

Dalība ar ziņojumu vismaz vienā starptautiskā konferencē.

Vismaz viena zinātniskā raksta publikācija.

Angļu valodas prasmes B2 līmenī.

Pozitīva promocijas darba vadītāja atsauksme par doktorantu/zinātniskā grāda pretendentu kā potenciālu docētāju.

Interese par LLU kursu docēšanu un pētniecību.

Piesakoties ESF finansējumam, jāiesniedz šādi dokumenti

Pieteikums (1. pielikums).

CV (Europass formā, ietverot zinātniskā darba pieredzi un publikāciju sarakstu).

Doktora grāda diploma kopija.

Eiropas Savienības valstu (izņemot Latvijas) augstskolas izziņa par nodarbinātību akadēmiskā amatā pēdējo piecu gadu laikā.

Citi dokumenti pēc pretendenta ieskatiem.

Specifiskie nosacījumi:

Ārvalstu akadēmiskā personāla atlasei tiks izveidota komisija, kas novērtēs pretendentu zināšanu, pieredzes, kompetenču atbilstību izvēlētajai akadēmiskā amata vietai.

Tiks veikta iesniegto dokumentu izvērtēšana un atbilstošiem kandidātiem organizētas intervijas klātienē vai attālināti.

Ar visatbilstošāko pretendentu tiek saskaņots akadēmiskās slodzes apjoms, līguma ilgums, atalgojums, docēšanas laika grafiks. Projekta laikā ārvalstu akadēmiskajam personālam tiks nodrošinātas latviešu valodas mācības, ja nepieciešams.

Tiks slēgts terminēts Darba līgums uz vismaz 6 mēnešiem.

Pieteikumu ar norādi “

” un dokumentus lūdzam sūtīt pa e-pastu: personaldala@llu.lv līdz 2020. gada 31. martam.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte, adrese: Lielā iela 2, Jelgava.

Iesniegumā norādītos datus LLU izmantos tikai ESF finansējuma administrēšanas nolūkā.