Pārlekt uz galveno saturu

AGRĀRĀ UN REĢIONĀLĀ EKONOMIKA

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Doktora studiju programma

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 3 gadi (6 semestri)
Nepilna laika studijas: 4 gadi (8 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Zinātniskais doktora grāds zinātnes doktors (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā

Programma akreditēta:
27.05.2027.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 1000 eur

Valsts finansētās budžeta vietas:
4
Valsts stipendijas apmērs – 113.83 eiro

Programmas apjoms:
120 kredītpunkti (KP) (180 ECTS), no kuriem 30 KP - teorētiskās studijas, 90 KP - zinātniski pētnieciskais darbs

Lekciju norises vieta:
Jelgava

Studiju programmas mērķis ir radīt intelektuālos, metodoloģiskos, zinātniskos, institucionālos un tehniskos apstākļus, kas veicina ekonomikas zinātņu starptautiskiem standartiem atbilstoša kvalifikācijas līmeņa jaunas zinātnieku paaudzes veidošanos un rada iespējas doktorantiem apgūt augstākā līmeņa teorētisko studiju metodes, pētniecības darba metodes un tā organizācijas principus, izstrādāt promocijas darbu un iegūt starptautiski pielīdzināmu ekonomikas zinātņu doktora grādu.

 PROGRAMMAS SATURS

Teorētiskās studijas: 

 • apakšnozares vai apakšnozares virziena speckurss,
 • pētījumu metodoloģija ekonomikā I un II daļa,
 • pētījumu virziena speckurss,
 • profesionālās svešvalodas speckurss. 

Zinātniski pētnieciskais darbs:

 • promocijas darba izstrādāšana un noformēšana, t.sk. izvēles kursi Zinātnisko rakstu sagatavošana, Lietišķās daudzvariāciju metodes, Ekonomisko pētījumu kvantitatīvās metodes,
 • pētījumu rezultātu prezentēšana,
 • pētījumu rezultātu publicēšana.
   

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

 • maģistra grāds ekonomikā, sociālajās zinībās, uzņēmējdarbībā, vadības zinātnēs un tām radniecīgajās specialitātēs,
 • iestājpārbaudījums: akadēmiskais vai profesionālais maģistra grāds citā zinātnes nozarē.

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktore
Docente, Dr.oec. Dina Popluga
Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts
E-pasts: dina.popluga@llu.lv
Tālrunis: 26188389

Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte
Svētes iela 18, Jelgava, LV-3001 
Tālrunis: 63020248
E-pasts: esafdek@llu.lv
www.esaf.llu.lv

Pievienots 12/01/2021