Pārlekt uz galveno saturu

AINAVU ARHITEKTŪRA

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Doktora studiju programma

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 3 gadi (6 semestri)
Nepilna laika studijas: 4 gadi (8 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Zinātnes doktors (Ph.D.) mūzikā, vizuālās mākslās un arhitektūrā

Programma akreditēta:
31.12.2022.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 1500 eur

Valsts finansētās budžeta vietas:
4
Valsts stipendijas apmērs – 113.83 eiro

Programmas apjoms:
120 kredītpunkti (KP) (180 ECTS), no kuriem 30 KP - teorētiskās studijas, 90 KP - zinātniski pētnieciskais darbs

Lekciju norises vieta:
Jelgava

Studiju programmas mērķis ir radīt apstākļus, kas veicinātu starptautiskiem standartiem atbilstoša kvalifikācijas līmeņa zinātnieku un augstākās kvalifikācijas speciālistu jaunas paaudzes veidošanos arhitektūras zinātnē, kā arī radītu iespējas doktorantiem apgūt augstākā līmeņa teorētisko studiju metodes, pētnieciskā darba metodes un tā organizācijas principus, izstrādāt promocijas darbu un iegūt starptautiski pielīdzināmu doktora grādu arhitektūras zinātnē

 PROGRAMMAS SATURS

Teorētiskās studijas:

  • apakšnozares vai apakšnozares virziena speckurss,
  • pētījumu metodoloģija,
  • pētījuma virziena speckurss, 
  • profesionālās svešvalodas speckurss.

Zinātniski pētnieciskais darbs

  • pētniecība,
  • pētījumu rezultātu prezentēšana,
  • pētījumu rezultātu publicēšana, promocijas darba sagatavošana un noformēšana.

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

  • maģistra grāds arhitektūras nozarē.

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktore
Profesore, Dr.arch. Aija Ziemeļniece
Ainavu arhitektūras un plānošanas katedra
E-pasts: aija.ziemelniece@llu.lv
Tālrunis: 29156945

Vides un būvzinātņu fakultāte
Jelgava, Akadēmijas iela 19
Tālrunis: 63021413
Mobilais tālrunis: 20202256
E-pasts: vbfdek@llu.lv
www.vbf.llu.lv

Pievienots 12/01/2021