Pārlekt uz galveno saturu

KOKSNES MATERIĀLI UN TEHNOLOĢIJAS

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Doktora studiju programma

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 3 gadi (6 semestri)
Nepilna laika studijas: 4 gadi (8 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Zinātnes doktors (Ph.D.) materiālzinātnē

Programma akreditēta:
31.12.2022.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 1220 eur

Valsts finansētās budžeta vietas:
2
Valsts stipendijas apmērs – 113.83 eiro

Programmas apjoms:
120 kredītpunkti (KP) (180 ECTS), no kuriem 30 KP - teorētiskās studijas, 90 KP - zinātniski pētnieciskais darbs

Lekciju norises vieta:
Jelgava

Studiju programmas mērķis ir sagatavot augstākās kvalifikācijas zinātniekus Materiālzinātņu nozarē.

 PROGRAMMAS SATURS

Teorētiskās studijas: 

  • apakšnozares vai apakšnozares virziena speckurss,
  • pētījumu metodoloģija,
  • pētījumu virziena speckurss,
  • profesionālās svešvalodas speckurss. 

Zinātniski pētnieciskais darbs:

  • pētniecība, promocijas darba izstrādāšana un noformēšana,
  • pētījumu rezultātu prezentēšana,
  • Pētījumu rezultātu publicēšana, t.sk. kurss Zinātnisko rakstu sagatavošana.

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

  • inženierzinātņu maģistra grāds koksnes materiāli un tehnoloģijas apakšnozarē vai radniecīgajā zinātnes apakšnozarē,
  • iestājpārbaudījums - akadēmiskais vai profesionālais maģistra grāds vai profesionālā kvalifikācija citā zinātnes nozarē.

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktors
Profesors, Dr.sc.ing. Edgars Bukšāns
Kokapstrādes katedra
E-pasts: edgars.buksans@llu.lv
Tālrunis: 63029184

Meža fakultāte
Jelgava, Akadēmijas iela 11, LV-3001
Telefons: 63021619
E-pasts: mfdek@llu.lv
www.mf.llu.lv

Pievienots 12/01/2021