Pārlekt uz galveno saturu

PĀRTIKAS ZINĀTNE

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Doktora studiju programma

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 3 gadi (6 semestri)
Nepilna laika studijas: 4 gadi (8 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Zinātnes doktors (Ph.D.) pārtikas un dzērienu tehnoloģijās

Programma akreditēta:
31.12.2022.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 1300 eur

Valsts finansētās budžeta vietas:
3
Valsts stipendijas apmērs – 113.83 eiro

Programmas apjoms:
120 kredītpunkti (KP) (180 ECTS), no kuriem 30 KP - teorētiskās studijas, 90 KP - zinātniski pētnieciskais darbs

Lekciju norises vieta:
Jelgava

Studiju programmas mērķis ir sagatavot atbilstoša līmeņa speciālistus zinātnisko problēmu risināšanai, kas saistītas ar pārtikas produktu ražošanu un uztura pilnveidošanu un nodrošināt zinātniski pedagoģisko kadru nomaiņu Pārtikas tehnoloģijas fakultātē un citās zinātniskās iestādēs, kas saistītas ar zinātniski pētnieciskā darba virzienu šajā zinātņu nozarē.

 PROGRAMMAS SATURS

Teorētiskās studijas: 

  • apakšnozares vai apakšnozares virziena speckurss,
  • pētījumu metodoloģija (pārtikas zinātnē),
  • pētījumu virziena speckurss,
  • profesionālās svešvalodas speckurss.

Zinātniski pētnieciskais darbs:

  • pētniecība, t.sk. kursi Lietišķās daudzvariāciju metodes I un II, Zinātnisko rakstu sagatavošana,
  • pētījumu rezultātu prezentēšana,
  • pētījumu rezultātu publicēšana,
  • promocijas darba izstrādāšana un noformēšana.

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

  • inženierzinātņu maģistra grāds pārtikas zinātnes nozarē,
  • iestājpārbaudījums - akadēmiskais vai profesionālais maģistra grāds citā zinātnes nozarē.

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktore
Profesore, Dr.sc.ing. Inga Ciproviča
Pārtikas tehnoloģijas katedra
E-pasts: inga.ciprovica@llu.lv

Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Jelgava, Rīgas iela 22A, LV-3004
Tālrunis: 63021075
E-pasts: ptfdek@llu.lv
www.ptf.llu.lv

Pievienots 12/01/2021