Pārlekt uz galveno saturu

Vārds Uzvārds Sakārtot dilstošā secībā Tēma Topic Vadītajs
Lilita Ābele Ilgtspējīgas attīstības indikatoru sistēmas izvērtējums aprites ekonomikas kontekstā Evaluation of the sustainable development indicator system in the context of the circular economy Dr. habil. oec. Baiba Rivža
Laura Āboliņa Lāceņu Rubus chamaemorus pavairošanas un audzēšanas apstākļu izpēte izstrādātu kūdras purvu rekultivācijai Latvijā Study of cloudberry Rubus chamaemorus propagation and growing conditions for recultivation of extracted peat bogs in Latvia Dr. agr. Dace Siliņa
Svetlana Aleksejeva Paniņu funkcionālo īpašību novērtējums Evaluation of buttermilk functional properties Dr. sc. ing. Inga Ciproviča; Laila Meija
Elizabete Andersone-Trēziņa Pākšaugi kā alternatīva ekstrudēto nūdeļu ieguvei Legumes as alternative for extruded noodles obtaining Dr. sc. ing. Tatjana Ķince
Astra Ārne Topinambūru miltu koncentrāta un tā sinbiotikas ietekme uz teļu (Bos taurus L.) augšanu un gremošanas kanāla attīstību pirmajos postnatālās ontoģenēzes mēnešos Jerusalem artichoke flour concentration and its synbiotic effect on calf (Bos taurus L.) growth and gastrointestinal tract development in first months of postnatal ontogenesis Dr. med. vet. Aija Ilgaža
Rolands Avišāns Atvērto datu pielietojuma iespējas precīzajā lauksaimniecībā Possibilities for the application of open data in precision agriculture Dr. sc. ing. Aleksejs Zacepins
Dzintars Balodis Eiropas Savienības Kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta instrumenti nelauksaimnieciskajai darbībai Latvijā European Union Common agricultural policy support instruments for non-agricultural activities in Latvia Dr. oec. Irina Pilvere
Lelde Bāra Lauku ainavtelpas transformācijas procesi 19.gs. beigas-21.gs. sākums The transformation process of rural landscape from the end of the 19th century - beginning of the 21st century Dr. arch. Aija Ziemeļniece
Alīna Beluško Bioaktīvie savienojumi mātes pienā un to saistība ar mātes uzturu Bioactive components in human milk and its association with maternal diet Dr. sc. ing. Inga Ciproviča
Rihards Berķis Digestāta un koksnes pelnu maisījumu mēslojuma normu ietekme uz graudaugu produktivitāti un augsnes īpašībām Digests and wood ashes mixtures effect on productivity of cerals and soil properties Dr. agr. Aleksandrs Adamovičs
Ilze Bernāte Ar ozonu apstrādātu diedzētu sēklu un graudu kvalitātes izvērtējums Quality assessment of ozone treated germinated seeds and grains Dr.sc.ing. Mārtiņš Šabovics
Guntis Bērze Atbalsta mehānismi pārejai uz ilgtspējīgu aprites ekonomiku Latvijas reģionos, saskaņā ar Eiropas "Zaļo kursu" Support mechanisms for transition to a sustainable circular economy in Latvian region, in accordance with the European "Green Deal" Dr. oec. Andra Zvirbule
Jānis Bērziņš Zemas temperatūras energonesēja izmantošanas risinājumi centralizētās siltumapgādes sistēmās The solutions of low temperature energy carryer application heating systems Dr. sc. ing. Raimunds Šeļegovskis
Andris Bērziņš Ekoloģiski draudzīgu siltumizolācijas materiālu izpēte no atjaunojošos rūpniecisko kultūru atliekām Investigation of eco-friendly thermal insulation materials from renewable industrial crops residuals Dr.chem. Andris Morozovs
Agita Bičevska Zemnieku saimniecību tiesiskā statusa, uzskaites un nodokļu problemātiskie aspekti Latvijā Problematic aspects of legal status, accounting and taxation of farms in Latvia Dr. oec. Inguna Leibus
Kārlis Bičkovskis Meliorācijas sistēmu atjaunošanas ietekme uz siltumnīcefekta gāzu izdalīšanos pēc bebru (Castor fiber L.) darbības pārtraukšanas Influence of drainage system reconstruction on greenhouse gas emissions after the termination of beaver (Castor fiber L.) influence Dr. silv. Āris Jansons
Monika Bišere Cilvēku darbaspēju kvalitāte un tās ietekme uz darba tirgu reģionos Quality of human work capacity and its impact on the labor market in the regions Dr. habil. oec. Baiba Rivža
Elīna Brauna-Morževska Botrytis ģints sēņu bioloģiskās īpatnības un sastopamība tauriņziežos Biological properties of Botrytis spp. and their occurrence in legumes Dr. biol. Biruta Bankina
Miks Brinkmanis-Brimanis Līnijveida inženierbūves objekta ģeodēziskais pamatojums garām distancēm Geodetic Explanation of Lienat Engineering in Long Distances Dr. sc. ing. Armands Celms
Nikolajs Būmanis Vairāku avotu datu apvienošana un analīze interaktīvai apstrādei un vizualizācijai Multi-source data fusion and analysis for interactive processing and visualization Dr.sc.ing. Irina Arhipova