Pārlekt uz galveno saturu

Vārds Uzvārds Sakārtot dilstošā secībā Tēma Topic Vadītajs
Lilita Ābele Ilgtspējīgas attīstības indikatoru sistēmas izvērtējums aprites ekonomikas kontekstā Evaluation of the sustainable development indicator system in the context of the circular economy Dr. habil. oec. Baiba Rivža
Elizabete Andersone-Trēziņa Pākšaugi, kā alternatīva, ekstrudēto nūdeļu ieguvei Legumes as alternative for extruded noodles obtaining Dr. sc. ing. Tatjana Ķince
Līva Aumeistere Mātes piena sastāva izpēte The Study of breast milk composition Dr.med. Dace Zavadska; Dr. sc. ing. Inga Ciproviča
Rolands Avišāns Atvērto datu pielietojuma iespējas precīzajā lauksaimniecībā Possibilities for the application of open data in precision agriculture Dr. sc. ing. Aleksejs Zacepins
Dzintars Balodis Eiropas Savienības Kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta instrumenti nelauksaimnieciskajai darbībai Latvijā European Union Common agricultural policy support instruments for non-agricultural activities in Latvia Dr. oec. Irina Pilvere
Lelde Bāra Lauku ainavtelpas transformācijas procesi 19.gs. beigas-21.gs. sākums The transformation process of rural landscape from the end of the 19th century - beginning of the 21st century Dr. arch. Aija Ziemeļniece
Alīna Beluško Bioaktīvie savienojumi mātes pienā un to saistība ar mātes uzturu Bioactive components in human milk and its association with maternal diet Dr. sc. ing. Inga Ciproviča
Rihards Berķis Digestāta un koksnes pelnu maisījumu mēslojuma normu ietekme uz graudaugu produktivitāti un augsnes īpašībām Digests and wood ashes mixtures effect on productivity of cerals and soil properties Dr. agr. Aleksandrs Adamovičs
Ilze Bernāte Ar ozonu apstrādātu diedzētu sēklu un graudu kvalitātes izvērtējums Quality assessment of ozone treated germinated seeds and grains Dr.sc.ing. Mārtiņš Šabovics
Guntis Bērze Atbalsta mehānismi pārejai uz ilgtspējīgu aprites ekonomiku Latvijas reģionos, saskaņā ar Eiropas "Zaļo kursu" Support mechanisms for transition to a sustainable circular economy in Latvian region, in accordance with the European "Green Deal" Dr. oec. Andra Zvirbule
Jānis Bērziņš Zemas temperatūras energonesēja izmantošanas risinājumi centralizētās siltumapgādes sistēmās The solutions of low temperature energy carryer application heating systems Dr. sc. ing. Raimunds Šeļegovskis
Agita Bičevska Zemnieku saimniecību tiesiskā statusa, uzskaites un nodokļu problemātiskie aspekti Latvijā Problematic aspects of legal status, accounting and taxation of farms in Latvia Dr. oec. Inguna Leibus
Kārlis Bičkovskis Meliorācijas sistēmu atjaunošanas ietekme uz siltumnīcefekta gāzu izdalīšanos pēc bebru (Castor fiber L.) darbības pārtraukšanas Influence of drainage system reconstruction on greenhouse gas emissions after the termination of beaver (Castor fiber L.) influence Dr. silv. Āris Jansons
Monika Bišere Cilvēku darbaspēju kvalitāte un tās ietekme uz darba tirgu reģionos Quality of human work capacity and its impact on the labor market in the regions Dr. habil. oec. Baiba Rivža
Elīna Brauna-Morževska Botrytis ģints sēņu bioloģiskās īpatnības un sastopamība tauriņziežos Biological properties of Botrytis spp. and their occurrence in legumes Dr. biol. Biruta Bankina
Miks Brinkmanis-Brimanis Līnijveida inženierbūves objekta ģeodēziskais pamatojums garām distancēm Geodetic Explanation of Lienat Engineering in Long Distances Dr. sc. ing. Armands Celms
Jekaterina Bujaka Bioaktīvie savienojumi ogu un augļu vīnos un to blakusproduktos Bioactive compounds in fruit wines and their by-products Dr. sc. ing. Vitalijs Radenkovs; Dr. sc. ing. Zanda Krūma
Nikolajs Būmanis Vairāku avotu datu apvienošana un analīze interaktīvai apstrādei un vizualizācijai Multi-source data fusion and analysis for interactive processing and visualization Dr.sc.ing. Irina Arhipova
Dace Butenaite Dislāpekļa oksīda avotu identifikācija augsnē izmantojot izotopu mērījumus Identification of sources of nitrous oxide in soil using isotope measurements Dr. sc.ing. Laima Bērziņa
Aldis Butlers Siltumnīcefekta gāzu emisijas ietekmējošie faktori mežos ar dabiski mitrām un meliorētām auglīgām organiskām augsnēm Greenhouse gas emissions and affecting factors in forests with naturally wet and drained fertile organic soils Dr.silv. Andis Lazdiņš