Pārlekt uz galveno saturu

Vārds Uzvārds Sakārtot dilstošā secībā Tēma Topic Vadītajs
Laura Āboliņa Lāceņu Rubus chamaemorus pavairošanas un audzēšanas apstākļu izpēte izstrādātu kūdras purvu rekultivācijai Latvijā Study of cloudberry Rubus chamaemorus propagation and growing conditions for recultivation of extracted peat bogs in Latvia Dr. agr. Dace Siliņa
Svetlana Aleksejeva Paniņu funkcionālo īpašību novērtējums Evaluation of buttermilk functional properties Dr. sc. ing. Inga Ciproviča; Laila Meija
Kārlis Amatnieks Zema toksiskuma iekšdedzes motora darba procesa pilnveide, izmantojot ūdeņradi un tvaika piedevu Improving low toxicity internal combustion engines by using hydrogen and steam additives Dr. sc. ing. Aivars Birkavs; Dr. sc. ing. Ruslans Šmigins
Elizabete Andersone-Trēziņa Pākšaugi kā alternatīva ekstrudēto nūdeļu ieguvei Legumes as alternative for extruded noodles obtaining Dr. sc. ing. Tatjana Ķince
Rolands Avišāns Atvērto datu pielietojuma iespējas precīzajā lauksaimniecībā Possibilities for the application of open data in precision agriculture Dr. sc. ing. Aleksejs Zacepins
Igors Babičs Interneta mārketings un tehnoloģijas uzņēmumu stratēģiskajā attīstībā Internet marketing and technologies in the strategic development of companies Dr. oec. Elita Jermolajeva
Dzintars Balodis Eiropas Savienības Kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta instrumenti nelauksaimnieciskajai darbībai Latvijā European Union Common agricultural policy support instruments for non-agricultural activities in Latvia Dr. oec. Irina Pilvere
Lelde Bāra Lauku ainavtelpas transformācijas procesi 19.gs. beigas-21.gs. sākums The transformation process of rural landscape from the end of the 19th century - beginning of the 21st century Dr. arch. Aija Ziemeļniece
Alīna Beluško Bioaktīvie savienojumi mātes pienā un to saistība ar mātes uzturu Bioactive components in human milk and its association with maternal diet Dr. sc. ing. Inga Ciproviča
Rihards Berķis Digestāta un koksnes pelnu maisījumu mēslojuma normu ietekme uz graudaugu produktivitāti un augsnes īpašībām Digests and wood ashes mixtures effect on productivity of cerals and soil properties Dr. agr. Aleksandrs Adamovičs
Guntis Bērze Atbalsta mehānismi pārejai uz ilgtspējīgu aprites ekonomiku Latvijas reģionos, saskaņā ar Eiropas "Zaļo kursu" Support mechanisms for transition to a sustainable circular economy in Latvian region, in accordance with the European "Green Deal" Dr. oec. Andra Zvirbule
Andris Bērziņš Ekoloģiski draudzīgu siltumizolācijas materiālu izpēte no atjaunojošos rūpniecisko kultūru atliekām Investigation of eco-friendly thermal insulation materials from renewable industrial crops residuals Dr.chem. Andris Morozovs
Jānis Bērziņš Zemas temperatūras energonesēja izmantošanas risinājumi centralizētās siltumapgādes sistēmās The solutions of low temperature energy carryer application heating systems Dr. sc. ing. Raimunds Šeļegovskis
Agita Bičevska Zemnieku saimniecību tiesiskā statusa, uzskaites un nodokļu problemātiskie aspekti Latvijā Problematic aspects of legal status, accounting and taxation of farms in Latvia Dr. oec. Inguna Leibus
Kārlis Bičkovskis Meliorācijas sistēmu atjaunošanas ietekme uz siltumnīcefekta gāzu izdalīšanos pēc bebru (Castor fiber L.) darbības pārtraukšanas Influence of drainage system reconstruction on greenhouse gas emissions after the termination of beaver (Castor fiber L.) influence Dr. silv. Āris Jansons
Monika Bišere Cilvēku darbaspēju kvalitāte un tās ietekme uz darba tirgu reģionos Quality of human work capacity and its impact on the labor market in the regions Dr. habil. oec. Baiba Rivža
Elīna Brauna-Morževska Botrytis ģints sēņu bioloģiskās īpatnības un sastopamība tauriņziežos Biological properties of Botrytis spp. and their occurrence in legumes Dr. biol. Biruta Bankina
Miks Brinkmanis-Brimanis Līnijveida inženierbūves objekta ģeodēziskais pamatojums garām distancēm Geodetic Explanation of Lienar Engineering in Long Distances Dr. sc. ing. Armands Celms
Dace Butenaite Dislāpekļa oksīda avotu identifikācija augsnē izmantojot izotopu mērījumus Identification of sources of nitrous oxide in soil using isotope measurements Dr. sc.ing. Laima Bērziņa
Roberts Čakšs Visas koku biomasas izmantošanas ilgtermiņa ietekme uz zemsedzes veģetāciju parastās priedes un parastās egles audzēs Influence of root rot Heterobasidion spp. on increment and carbon sequestration dynamics in spruce stands on peat soils Dr. silv. Āris Jansons; Dr. silv. Tālis Gaitnieks