Pārlekt uz galveno saturu

Vārds Uzvārds Sakārtot dilstošā secībā Tēma Topic Vadītajs
Lāsma Aļeksējeva Ilgtspējīgas attīstības koncepcija bioloģiskajā lauksaimniecībā Latvijā Concept of sustainable development in organic farming Latvian Dr. oec. Modrīte Pelše
Līva Aumeistere Mātes piena sastāva izpēte The Study of breast milk composition Dr.med. Dace Zavadska; Dr. sc. ing. Inga Ciproviča
Linda Balode Rehabilitācijas dārzu un parku ainavtelpas kvalitātes The landscape qualities of rehabilitation gardens and parks Dr. arch. Aija Ziemeļniece
Svetlana Baltrukova Risinājumi jaunpiena kvalitātes saglabāšanai pārstrādei Solutions for maintaining colostrum quality for production Dr. sc. ing. Jeļena Zagorska
Kārlis Banis Inovatīvi risinājumi iekšdedzes motoru gāzu apmaiņas sistēmas efektivitātes paaugstināšanai Innovative improvements of gas exchange system efficiency for internal combuction Dr. sc. ing. Imants Nulle; Dr. sc. ing. Vilnis Pīrs
Ainārs Belovs Intelektuālās metodes personalizētā satura izgūšanai, strukturēšanai un attēlošanai pēc lietotāja individuālām interesēm un vajadzībām Intelligent methods for extracting, structuring and displaying personalized content based on individual interests and needs of the user Dr. sc. ing. Vitālijs Komašilovs
Baiba Bergmane Audu patoloģiskās izmaiņas aļņiem ar Parafasciolopsis fasciolaemorpha invāziju Latvijā Pathological changes in tissues of moose with Parafasciolopsis fasciolaemorpha invasion in Latvia Dr. med. vet. Dace Bērziņa
Raimonds Bērmanis ES atbalsta sistēmas integrācija Latvijas privāto mežu apsaimniekošanā Intergration of EU subsidys programme in Latvian private forest management Dr. oec. Andra Zvirbule; Dr. silv. Inga Straupe
Jānis Bērziņš Zemas temperatūras energonesēja izmantošanas risinājumi centralizētās siltumapgādes sistēmās The solutions of low temperature energy carryer application heating systems Dr. sc. ing. Raimunds Šeļegovskis
Andris Bērziņš Koksnes un ģeopolimēra kompozīti Wood and geopolymer composites Dr.chem. Andris Morozovs
Edīte Bišere Profesionālās izglītības attīstības ietekme uz ekonomikas attīstību Latvijas reģionos Influence of Vocational Education Development on Economic Development in regions of Latvia Dr. habil. oec. Baiba Rivža
Monika Bišere Redze, cilvēku darbaspējas un to nozīme darba tirgū reģionos Vision, human capacity to work and their role in the labor market in the regions Dr. habil. oec. Baiba Rivža
Inese Blanka Zināšanu pārvaldība ilgspējīgai reģionu attīstībai Knowledge management for regional sustainable development Dr. oec. Andra Zvirbule
Elīna Brauna-Morževska Botrytis ģints sēņu bioloģiskās īpatnības un sastopamība tauriņziežos Biological properties of Botrytis spp. and their occurrence in legumes Dr. biol. Biruta Bankina
Ketija Broka Histomorfoloģiskā struktūra, traumatiskās izmaiņas un postmortālo pārmaiņu attīstība dažādos audos savvaļas atgremotājiem Latvijā Histomorphological structure, traumatic injuries and development of postmortem changes in various tissues of wild ruminants in Latvia Dr. med. vet. Dace Bērziņa
Vita Cintiņa Ģeogrāfisko informācijas sistēmu un tālizpētes tehnoloģiju pielietojuma iespējas teritorijas plānošanā Latvijā Application possibilities of geographic information systems and remote sensing technologies in spatial planning in Latvia Dr. oec. Vivita Puķīte
Sanita Collenkopfa Pilsoniskā audzināšana vidējās profesionālās izglītības iestādē ilgtspējīgas attīstības kontekstā Civic education in secondary vocational education institution in the context of sustainable development Dr. paed. Irēna Katane
Linda Dambeniece-Migliniece Hidroloģisko un hidroķīmisko parametru modelēšana Latvijas ūdenstecēs Modelling of Hydrologic and hydrochemical parameters in Latvian streams Dr. sc. ing. Ainis Lagzdiņš
Madara Darguža Augsekas produktivitāte atkarībā no ziemas kviešu īpatsvara tajā un augsnes apstrādes paņēmiena Productivity of crop rotation depending on winter wheat proportion in it and soil tillage method Dr. agr. Zinta Gaile
Alīna Derbakova Kriptosporīdiju epidemioloģija teļiem Latvijā Epidemiology of cryptosporidium in calves in Latvia Dr. med. vet. Dace Keidāne