Pārlekt uz galveno saturu

Vārds Uzvārds Tēma Sakārtot dilstošā secībā Topic Vadītajs
Kristīne Lamberga Āfrikas cūku mēra kontroles un apkarošanas pasākumu efektivitāte inficētajos mājas cūku ganāmpulkos Latvijā Efficiency of ASF control and eradication measures in affected domestic pig populations in Latvia Dr. Arvo Viltrop; Dr.med.vet. Aivars Bērziņš
Dace Piliksere Agroekoloģisko faktoru ietekme uz tīruma nezāļu floru Vidzemes reģionā Effect of agroecological factors on arable weed flora in Vidzeme region Dr. agr. Dainis Lapiņš; Dr. agr. Līvija Zariņa
Ieva Siksnāne Agrohidroloģisko faktoru ietekmes novērtējums uz lauksaimniecības noteces kvalitāti The Impact Assessment of Agrohydrological Factors on the Quality of Agricultural Runoff Dr. sc. ing. Ainis Lagzdiņš
Aija Pilvere-Javorska Akciju tirgus pilnveidošanas iespējas Baltijas valstu reģiona attīstībai Stock market enhancement opportunities for the development of the Baltic states region Dr. habil. oec. Baiba Rivža
Olga Frolova Amonjaka emisiju samazinošo pasākumu izvērtējums augkopības sektorā Assessment of Ammonia Emission abatement strategies in the crop production sector Dr. sc.ing. Laima Bērziņa
Ilze Bernāte Ar ozonu apstrādātu diedzētu sēklu un graudu kvalitātes izvērtējums Quality assessment of ozone treated germinated seeds and grains Dr.sc.ing. Mārtiņš Šabovics
Sintija Jonova Atsevišķu barības piedevu ietekme uz teļu attīstību un siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju Impact of separate feed additives on calves' development and greenhouse gas emission Dr. med. vet. Aija Ilgaža
Alīna Visocka Atsevišķu Latvijas florai raksturīgu fitolīdzekļu pretparazitārā ietekme uz atgremotājdzīvnieku gremošanas sistēmā parazitējošiem strongilīdiem The antiparasitic effect of some specific to Latvian flora phytolages on gastrointestinal strongylus of ruminats Dr. med. vet. Dace Keidāne; Dr. med. vet. Līga Kovaļčuka
Baiba Bergmane Audu patoloģiskās izmaiņas aļņiem ar Parafasciolopsis fasciolaemorpha invāziju Latvijā Pathological changes in tissues of moose with Parafasciolopsis fasciolaemorpha invasion in Latvia Dr. med. vet. Dace Bērziņa
Madara Darguža Augsekas produktivitāte atkarībā no ziemas kviešu īpatsvara tajā un augsnes apstrādes paņēmiena Productivity of crop rotation depending on winter wheat proportion in it and soil tillage method Dr. agr. Zinta Gaile
Kārlis Dūmiņš Augsnes sagatavošanas veida ietekme uz saimnieciski nozīmīgo koku sugu dažāda veida stādu attīstību Development of various types of commercially valuable tree species plant material depending on soil preparation method Dr. silv. Āris Jansons; Dr. silv. Dagnija Lazdiņa
Ieva Rasskazova Augu valsts izejvielas jaunu uzkodu ieguvei Plant-based ingredients for new snack production Dr. sc. ing. Asnate Ķirse-Ozoliņa
Kārlis Pugovičs Bērza saplāksnī ielīmēto stieņu mehāniskās īpašības Mechanical properties of glued-in rods in birch plywood Dr. sc. ing. Uldis Spulle
Olga Revina Beta-glikāna izmantošanas iespējas Aeromonas hydrophila infekcijas ierobežošanai akvakultūras dzīvniekiem The use of beta-glucan to reduce Aeromonas hydrophila infection in aquaculture Dr. biol. Dina Cīrule; Dr. med. vet. Anda Valdovska
Māris Gailis Bioetanola sadedzes kaitīgo izmešu samazināšanas iespējas dzirksteļaizdedzes motoros Reduction of harmful emissions from bioethanol combustion in spark ignition engines Dr. sc. ing. Vilnis Pīrs
Mareks Rubīns Biogāzes ražošanas sociālekonomiskais vērtējums Latvijā Socio-economic assessment of the Biogas Production in Latvia Dr. oec. Irina Pilvere
Sanita Reidzāne Biotehnoloģiskie risinājumi miežu ierauga izstrādē The biotechnological solutions for barley sourdough development Dr. sc. ing. Dace Kļava
Elīna Brauna-Morževska Botrytis ģints sēņu bioloģiskās īpatnības un sastopamība tauriņziežos Biological properties of Botrytis spp. and their occurrence in legumes Dr. biol. Biruta Bankina
Linda Gatiņa Brūču dzīšanas morfoloģija pēc dažādu audu šķelšanas metožu pielietošanas trušiem Wound healing morphology after use of various tissue catting methods in rabbits Dr. med. vet. Dace Bērziņa; Dr.med.vet. Inga Pigiņka-Vjačeslavova
Edvīns Grants Būvju ugunsaizsardzības līmeni raksturojošo parametru precizēšana, metodoloģija un rekomendācijas ugunsdrošības pakāpes noteikšanai Specification of characteristics of fire protection ability of building and recommendations for definition of fire safety level Dr. sc. ing. Edgars Bukšāns; Dr. sc. ing. Lilita Ozola