Pārlekt uz galveno saturu

Vārds Uzvārds Tēma Topic Sakārtot dilstošā secībā Vadītajs
Vineta Vītola Konditorejā lietoto taukvielu stabilitātes pētījumi Dr. sc. ing. Inga Ciproviča
Solvita Krodziniece Abiotisko un biotisko faktoru ietekme uz parastā ozola (Qercus robur L.) stādāmā materiāla izaudzēšanu Abiotic and Biotic Factors of Pedunculate Oak's (Qercus robur L.) plant material breeding Dr. silv. Aigars Indriksons; Dr. silv. Olga Miezīte
Ilze Janpavle Pielāgošanās klimata pārmaiņām un to radīto seku mazināšana plānojot pelēko, zaļo un zilo infrastruktūru pilsētu dzīvojamos kvartālos Latvijā Adapting to climate change and mitigating its effects through planning gray, green and blue infrastructure in urban residential neighborhoods in Latvia Dr.arch. Una Īle
Vera Hohlova Sieviešu bezdarba ietekmējošo faktoru analīze Latvijā Analysis of factors influencing youth unemployment in Latvia Dr.habil.oec. Baiba Rivža
Līga Šenfelde Jēru nobarošanas un izaudzēšanas rezultātu analīze atkarībā no spēkbarības izdales veida Analysis of lamb fattening and growth results depending on fodder distribution way Dr. agr. Daina Kairiša
Anna Veidemane Latvijas šķirnes sporta tipa ķēvju ģimeņu analīze Analysis of mare families in Latvian Warmblood sport type Dr. agr. Daina Jonkus
Sondra Šķēle Programmatūras izstrādes modeļu analīze un klasifikācijas principu izstrāde Analysis of software development models and design of its classification principles Dr. sc. comp. Rudīte Čevere
Armands Kviesis Lēmumu atbalsta sistēmas pielietojums daudzobjektu bioloģisko sistēmu vadībā Application of decision support system in control of multiobject biological system Dr. sc. ing. Aleksejs Zacepins
Estere Vītola Faziloģikas un lietotāju apmācības metožu lietošana interaktīvam lēmumu pieņemšanas atbalstam nenoteiktības apstākļos Application of fuzzy logic and user training methods for interactive decision support in uncertainty conditions Dr. sc. ing. Gatis Vītols; Dr. sc. ing. Irina Arhipova
Lilita Ābele Indikatoru kā rādītāju izmantošana ES valstu ilgtspējīgas attīstības novērtēšanai: pašreizējais statuss, salīdzinošā analīze, zinātniski pamatota prognoze Application of indicators for evaluation of EU countries Sustainable Development: current status, comparative analysis, scientifically based forecast Dr. habil. oec. Baiba Rivža
Aleksandra Rizojeva-Silava Prognozēšanas modeļu pielietojuma iespējas Baltijas valstu piena ražošanas sektorā Applications of the simulation models in milk production in the Baltic States Dr. oec. Sandija Zēverte-Rivža
Aleksandra Jerkunkova Studentu prokrastinācijas izvērtēšana un tās mazināšana pašvadīto studiju veicināšanai karjeras attīstības atbalsta ietvaros universitātē Assessing and reducing students' procrastination for promotion of self-directed studies within the framework of career development guidance at the University Dr.paed. Irēna Katane
Olga Frolova Amonjaka emisiju samazinošo pasākumu izvērtējums augkopības sektorā Assessment of Ammonia Emission abatement strategies in the crop production sector Dr. sc.ing. Laima Bērziņa
Laura Ķēniņa Oglekļa piesaistes novērtējums vecās skujkoku audzēs Assessment of carbon sequestration in old coniferous stands Dr. silv. Āris Jansons
Rolands Feldmanis Meža ekonomiskās, ekoloģiskās un sociālās vērtības - tautsaimniecības attīstībai Latvijā Assessment of forest economical, ecological and social values for the development of Latvian economics Dr. oec. Irina Pilvere
Silva Šēnhofa Papeļu klonu stādījumu Latvijā novērtējums Assessment of poplar clone plantations in Latvia Dr. silv. Āris Jansons; Dr. silv. Dagnija Lazdiņa
Zaiga Oborenko Cilvēku ar invaliditāti iekļaušanas darba vidē ietekme Latvijas ekonomikā Balanced Scorecard for employing people with disabilities in Latvian economics Dr. habil. oec. Baiba Rivža
Elīna Brauna-Morževska Botrytis ģints sēņu bioloģiskās īpatnības un sastopamība tauriņziežos Biological properties of Botrytis spp. and their occurrence in legumes Dr. biol. Biruta Bankina
Kārlis Veitmans Zemas formaldehīda emisijas bērza koksnes saplāksnis Birch plywood with low formaldehyde emission Dr. sc. ing. Edgars Bukšāns
Dace Stankeviča Latvijas suņu polineiropātijas patoloģisko izmaiņu un to cēloņu izpēte Characterization of pathological changes and causative factors of polyneuropathy in Latvian dogs Dr. med. vet. Aija Ilgaža; Dr. med. vet. Ilze Matīse-Van Houtana