Pārlekt uz galveno saturu

Vārds Uzvārds Tēma Topic Sakārtot dilstošā secībā Vadītajs
Ilze Janpavle Klimata pārmaiņām pielāgota plānošana pilsētvidē Adaptive planning to climate change in urban environment Dr.arch. Una Īle
Alvis Lukins Grafēna un tērauda īsšķiedru ietekmes analīze uz liektu dzelzsbetona konstrukciju stingumu Analysis of influence of graphene and steel fibers on the stiffness of reinforced concrete structures in bending Dr.sc.ing. Ulvis Skadiņš
Līga Šenfelde Jēru nobarošanas un izaudzēšanas rezultātu analīze atkarībā no spēkbarības izdales veida Analysis of lamb fattening and growth results depending on fodder distribution way Dr. agr. Daina Kairiša
Anna Veidemane Latvijas šķirnes sporta tipa ķēvju ģimeņu analīze Analysis of mare families in Latvian Warmblood sport type Dr. agr. Daina Jonkus
Sondra Šķēle Programmatūras izstrādes modeļu analīze un klasifikācijas principu izstrāde Analysis of software development models and design of its classification principles Dr. sc. comp. Rudīte Čevere
Aleksandra Rizojeva-Silava Prognozēšanas modeļu pielietojuma iespējas Baltijas valstu piena ražošanas sektorā Applications of the simulation models in milk production in the Baltic States Dr. oec. Sandija Zēverte-Rivža
Aleksandra Jerkunkova Studentu prokrastinācijas izvērtēšana un tās mazināšana pašvadīto studiju veicināšanai karjeras attīstības atbalsta ietvaros universitātē Assessing and reducing students' procrastination for promotion of self-directed studies within the framework of career development guidance at the University Dr.paed. Irēna Katane
Olga Frolova Amonjaka emisiju samazinošo pasākumu izvērtējums augkopības sektorā Assessment of Ammonia Emission abatement strategies in the crop production sector Dr. sc.ing. Laima Bērziņa
Laura Ķēniņa Oglekļa piesaistes novērtējums vecās skujkoku audzēs Assessment of carbon sequestration in old coniferous stands Dr. silv. Āris Jansons
Rolands Feldmanis Meža ekonomiskās, ekoloģiskās un sociālās vērtības - tautsaimniecības attīstībai Latvijā Assessment of forest economical, ecological and social values for the development of Latvian economics Dr. oec. Irina Pilvere
Silva Šēnhofa Papeļu klonu stādījumu Latvijā novērtējums Assessment of poplar clone plantations in Latvia Dr. silv. Āris Jansons; Dr. silv. Dagnija Lazdiņa
Elīna Brauna-Morževska Botrytis ģints sēņu bioloģiskās īpatnības un sastopamība tauriņziežos Biological properties of Botrytis spp. and their occurrence in legumes Dr. biol. Biruta Bankina
Kārlis Veitmans Zemas formaldehīda emisijas bērza koksnes saplāksnis Birch plywood with low formaldehyde emission Dr. sc. ing. Edgars Bukšāns
Dace Stankeviča Latvijas suņu polineiropātijas patoloģisko izmaiņu un to cēloņu izpēte Characterization of pathological changes and causative factors of polyneuropathy in Latvian dogs Dr. med. vet. Aija Ilgaža; Dr. med. vet. Ilze Matīse-Van Houtana
Sanita Collenkopfa Pilsoniskā audzināšana vidējās profesionālās izglītības iestādē ilgtspējīgas attīstības kontekstā Civic education in secondary vocational education institution in the context of sustainable development Dr. paed. Irēna Katane
Sarmīte Lazdiņa Kompetencēs balstītas mācības vispārizglītojošā skolā lauku teritorijā Competences - based Learning in General Schools in Rural Area Dr. paed. Baiba Briede
Viktorija Portere Dialoga metodes konstruktīvā mācīšanās mediācijā Constructive learning of dialogue method in mediation Dr. paed. Baiba Briede
Sandra Lejniece Patērētāja uzvedība pārtikas piedevu tirgū Eiropas reģionā Consumer Behaviour in Food Additives Market in European Region Dr.oec. Aija Eglīte
Andris Saukums Dziļās mašīnmācīšanās risinājumi automatizētai viltus ziņu noteikšanai Deep machine learning solutions for automated fake news detection Dr.sc.ing. Gatis Vītols
Jānis Dumpis Ūdenstilpju morfometrijas un hidroloģiskā režīma izpētes metodoloģijas izstrāde Development of a methodology for the study of waterbody morphometry and hydrological regime Dr. sc. ing. Ainis Lagzdiņš