Pārlekt uz galveno saturu

Vārds Uzvārds Tēma Topic Vadītajs Sakārtot dilstošā secībā
Dace Štefenberga Inovatīvās uzņēmējdarbības iespējas reģiona ekonomiskajai izaugsmei Potential of innovative entrepreneurship for regions economic growth Biruta Sloka; Dr. habil. oec. Baiba Rivža
Anna Veidemane Latvijas šķirnes sporta tipa ķēvju ģimeņu analīze Analysis of mare families in Latvian Warmblood sport type Dr. agr. Daina Jonkus
Līga Šenfelde Jēru nobarošanas un izaudzēšanas rezultātu analīze atkarībā no spēkbarības izdales veida Analysis of lamb fattening and growth results depending on fodder distribution way Dr. agr. Daina Kairiša
Jānis Vecvagars Latvijas tumšgalves šķirnes aitu selekcijas darba rezultātu analīze Latvia Darkhead breed sheep selection results analysis Dr. agr. Daina Kairiša
Inga Muižniece Šarolē šķirnes teļu piebarošanas nozīme kvalitatīva vaislas materiāla ieguvē The Importance of creep feeding Charolais calves to get quality breeding material Dr. agr. Daina Kairiša
Dace Piliksere Agroekoloģisko faktoru ietekme uz tīruma nezāļu floru Vidzemes reģionā Effect of agroecological factors on arable weed flora in Vidzeme region Dr. agr. Dainis Lapiņš; Dr. agr. Līvija Zariņa
Anda Rūtenberga-Āva Retāk pētīto kartupeļu slimību izplatība un attīstība Latvijā Distribution and development of uncomplicated potato diseases in Latvia Dr. agr. Gunita Bimšteine
Agrita Švarta Ziemas kviešu lapu slimību ietekme uz ražu un tās struktūrelementiem The Influence of winter wheat leaf diseases on yield and yield components Dr. agr. Gunita Bimšteine
Madara Darguža Augsekas produktivitāte atkarībā no ziemas kviešu īpatsvara tajā un augsnes apstrādes paņēmiena Productivity of crop rotation depending on winter wheat proportion in it and soil tillage method Dr. agr. Zinta Gaile
Linda Šterna Slāpekļa mēslojuma normu optimizācija ziemas kviešu un ziemas rapša sējumos Optimization of nitrogen fertilization rates for winter wheat and oilseed rape Dr. agr. Zinta Gaile
Ieva Plūduma-Pauniņa Lauka pupu(Vicia faba L.) ražas veidošanās atkarībā no audzēšanas paņēmienu pielietojuma Faba beans'(Vicia faba L.) yield formation depending on growing solutions Dr. agr. Zinta Gaile
Dace Ržepicka Kultūrvēsturiskās ainavas un arhitektūras mantojuma attīstība mijiedarbībā The Development of culture-historical landscapes and architectural heritage in interaction Dr. arch. Aija Ziemeļniece
Ilze Janpavle Klimata pārmaiņām pielāgota plānošana pilsētvidē Adaptive planning to climate change in urban environment Dr.arch. Una Īle
Kristīne Lamberga Āfrikas cūku mēra kontroles un apkarošanas pasākumu efektivitāte inficētajos mājas cūku ganāmpulkos Latvijā Efficiency of ASF control and eradication measures in affected domestic pig populations in Latvia Dr. Arvo Viltrop; Dr.med.vet. Aivars Bērziņš
Līga Feodorova-Fedotova Kviešu dzeltenās rūsas (ier.Puccinia striiformis) bioloģija un tās ierobežošanas iespējas Wheat yellow rust (caused by Puccinia striiformis) biology and possibilities of control Dr. biol. Biruta Bankina
Elīna Brauna-Morževska Botrytis ģints sēņu bioloģiskās īpatnības un sastopamība tauriņziežos Biological properties of Botrytis spp. and their occurrence in legumes Dr. biol. Biruta Bankina
Laura Židele Kviešu stiebra pamatnes puves attīstība atkarībā no agrotehnikas Wheat stem base rot development depending on agronomic practise Dr. biol. Biruta Bankina
Kintija Pekša Rudzu slimību sastopamība un postīgums, to ierosinātāju bioloģiskās īpatnības Occurence and harmfulness of rye diseases and biological properties of their causal agents Dr. biol. Biruta Bankina
Inta Jakobija Krūmcidoniju (Chaenomeles japonica)lapu un augļu sēņu slimības un to ierosinātāji Leaf and fruit fungal diseases of Japanese quince (Chaenomeles japonica) and its causal agents Dr. biol. Biruta Bankina
Olga Revina Beta-glikāna izmantošanas iespējas Aeromonas hydrophila infekcijas ierobežošanai akvakultūras dzīvniekiem The use of beta-glucan to reduce Aeromonas hydrophila infection in aquaculture Dr. biol. Dina Cīrule; Dr. med. vet. Anda Valdovska