Pārlekt uz galveno saturu

Vārds Uzvārds Tēma Topic Vadītajs Sakārtot dilstošā secībā
Rihards Berķis Digestāta un koksnes pelnu maisījumu mēslojuma normu ietekme uz graudaugu produktivitāti un augsnes īpašībām Digests and wood ashes mixtures effect on productivity of cerals and soil properties Dr. agr. Aleksandrs Adamovičs
Anna Veidemane Latvijas šķirnes sporta tipa ķēvju ģimeņu analīze Analysis of mare families in Latvian Warmblood sport type Dr. agr. Daina Jonkus
Jānis Vecvagars Latvijas tumšgalves šķirnes aitu selekcijas darba rezultātu analīze Latvia Darkhead breed sheep selection results analysis Dr. agr. Daina Kairiša
Līga Šenfelde Jēru nobarošanas un izaudzēšanas rezultātu analīze atkarībā no spēkbarības izdales veida Analysis of lamb fattening and growth results depending on fodder distribution way Dr. agr. Daina Kairiša
Dace Piliksere Agroekoloģisko faktoru ietekme uz tīruma nezāļu floru Vidzemes reģionā Effect of agroecological factors on arable weed flora in Vidzeme region Dr. agr. Dainis Lapiņš; Dr. agr. Līvija Zariņa
Agrita Švarta Ziemas kviešu lapu slimību ietekme uz ražu un tās struktūrelementiem The Influence of winter wheat leaf diseases on yield and yield components Dr. agr. Gunita Bimšteine
Anda Rūtenberga-Āva Retāk pētīto kartupeļu slimību izplatība un attīstība Latvijā Distribution and development of uncomplicated potato diseases in Latvia Dr. agr. Gunita Bimšteine
Lāsma Rābante Kartupeļu (S.tuberosum L.) genotipu slāpekļa izmantošanas efektivitāte un kvalitāte integrētajā un bioloģiskajā lauksaimniecības sistēmā Nitrogen use efficiency and quality of potato (S.tuberosum L.) genotypes in integrated and organic farming systems Dr. agr. Ilze Skrabule; Dr. biol. Ina Alsiņa
Linda Šterna Slāpekļa mēslojuma normu optimizācija ziemas kviešu un ziemas rapša sējumos Optimization of nitrogen fertilization rates for winter wheat and oilseed rape Dr. agr. Zinta Gaile
Madara Darguža Augsekas produktivitāte atkarībā no ziemas kviešu īpatsvara tajā un augsnes apstrādes paņēmiena Productivity of crop rotation depending on winter wheat proportion in it and soil tillage method Dr. agr. Zinta Gaile
Ieva Plūduma-Pauniņa Lauka pupu (Vicia faba L.) ražas veidošanās atkarībā no audzēšanas paņēmienu pielietojuma Faba beans' (Vicia faba L.) yield formation depending on growing solutions Dr. agr. Zinta Gaile
Lelde Bāra Lauku ainavtelpas transformācijas procesi 19.gs. beigas-21.gs. sākums The transformation process of rural landscape from the end of the 19th century - beginning of the 21st century Dr. arch. Aija Ziemeļniece
Dace Ržepicka Kultūrvēsturiskās ainavas un arhitektūras mantojuma attīstība mijiedarbībā The Development of culture-historical landscapes and architectural heritage in interaction Dr. arch. Aija Ziemeļniece
Aiga Spāģe Zaļā infrastruktūra ainavu pārvaldības kontekstā Latvijā Green infrastructure in the context of landscape management in Latvia Dr. arch. Daiga Skujāne; Dr. arch. Natalija Ņitavska
Ieva Kraukle Urbāno mežu ainavas funkcionalitāte un attīstības perspektīvas ilgstpējas un klimata pārmaiņu kontekstā Functionality of urban forest landscape and development perspectives in the context of resilience and climate change Dr. arch. Kristīne Vugule; Dr. oec. Ilze Stokmane
Ilze Janpavle Klimata pārmaiņām pielāgota plānošana pilsētvidē Adaptive planning to climate change in urban environment Dr.arch. Una Īle
Kristīne Lamberga Āfrikas cūku mēra kontroles un apkarošanas pasākumu efektivitāte inficētajos mājas cūku ganāmpulkos Latvijā Efficiency of ASF control and eradication measures in affected domestic pig populations in Latvia Dr. Arvo Viltrop; Dr.med.vet. Aivars Bērziņš
Elīna Brauna-Morževska Botrytis ģints sēņu bioloģiskās īpatnības un sastopamība tauriņziežos Biological properties of Botrytis spp. and their occurrence in legumes Dr. biol. Biruta Bankina
Kintija Pekša Rudzu slimību sastopamība un postīgums, to ierosinātāju bioloģiskās īpatnības Occurence and harmfulness of rye diseases and biological properties of their causal agents Dr. biol. Biruta Bankina
Līga Feodorova-Fedotova Kviešu dzeltenās rūsas (ier.Puccinia striiformis) bioloģija un tās ierobežošanas iespējas Wheat yellow rust (caused by Puccinia striiformis) biology and possibilities of control Dr. biol. Biruta Bankina