Pārlekt uz galveno saturu

Vārds Uzvārds Sakārtot augošā secībā Tēma Topic Vadītajs
Lauris Zīverts Mikro lidaparātu izmantošanas iespēju pētījumi lauksaimniecībā Research in the use of micro-aircraft in agriculture Dr. sc. ing. Dainis Berjoza
Dace Ziediņa Speciālā ekonomiskā zona kā reģionālās izaugsmes veicinātāja Latgales reģionā Special Economic Zone as Regional Development Stimulator of Latgale Region Dr. oec. Modrīte Pelše
Laura Židele Kviešu stiebra pamatnes puves attīstība atkarībā no agrotehnikas Wheat stem base rot development depending on agronomic practise Dr. biol. Biruta Bankina
Jānis Vuguls Salikto bērza audžu apsaimniekošanas ekoloģiskais un ekonomiskais izvērtējums Ecological and economical evaluation of the management in mixed two-storied birch Dr. silv. Kaspars Liepiņš
Sanita Vucāne Viedtālruņa izmantošana bioloģiski aktīvu savienojumu noteikšanai augu eļļās Use of smartphone for detection of biologically active compounds in vegetable oils Dr.sc.ing. Mārtiņš Šabovics
Olafs Vronskis Stiebraugu formu nesagraujošas griešanas risinājumi Stalk shape - preserving cutting solutions Dr.sc.ing. Aivars Kaķītis
Alīna Visocka Atsevišķu Latvijas florai raksturīgu fitolīdzekļu pretparazitārā ietekme uz atgremotājdzīvnieku gremošanas sistēmā parazitējošiem strongilīdiem The antiparasitic effect of some specific to Latvian flora phytolages on gastrointestinal strongylus of ruminats Dr. med. vet. Dace Keidāne; Dr. med. vet. Līga Kovaļčuka
Kārlis Veitmans Zemas formaldehīda emisijas bērza koksnes saplāksnis Birch plywood with low formaldehyde emission Dr. sc. ing. Edgars Bukšāns
Artūrs Veinbergs Hidroķīmisko parametru modelešana hidroloģiski maz pētītos upju sateces baseinos The simulation of hydrochemical parameters for poorly gauged river catchments Dr. sc. ing. Ainis Lagzdiņš; Dr. sc. ing. Viesturs Jansons
Anna Veidemane Latvijas šķirnes sporta tipa ķēvju ģimeņu analīze Analysis of mare families in Latvian Warmblood sport type Dr. agr. Daina Jonkus
Jānis Vecvagars Latvijas tumšgalves šķirnes aitu selekcijas darba rezultātu analīze Latvia Darkhead breed sheep selection results analysis Dr. agr. Daina Kairiša
Kristīne Valujeva Zemes lietošanas veidu optimizācijas novērtējums Latvijā klimata politikas kontekstā The Assessment of Optimisation of Functional Land Management in Latvia in the Context of Climate Policy Dr. oec. Aleksejs Nipers; PhD Rogier Schulte
Evija Uļjanova Īsās pārtikas ķēdes zemniekiem un mājražotājiem, lauksaimniecības tirgus diferencēšana Short food chains for farmers and artisan producers, differentiation of agricultural markets Dr. habil. oec. Baiba Rivža
Marina Troškova Mācībspēku konkurētspējas izvērtēšana un attīstības veicināšana augstākās izglītības multikulturālā studiju vidē Facilitating evaluation and development of academic staff's competitiveness in multicultural studying environment of higher education Dr.paed. Irēna Katane
Kristiāns Teters Lietotājiem pielāgotas informācijas atspoguļošanas tehnoloģijas User-adaptive information representation technologies Dr. sc. ing. Gatis Vītols
Agrita Švarta Ziemas kviešu lapu slimību ietekme uz ražu un tās struktūrelementiem The Influence of winter wheat leaf diseases on yield and yield components Dr. agr. Gunita Bimšteine
Vladimir Surgelas Improvements of Methodology of Real Estate Assessment by Fuzzy Logic Approach Improvements of Methodology of Real Estate Assessment by Fuzzy Logic Approach Dr. oec. Vivita Puķīte; Dr. sc. ing. Irina Arhipova
Aigars Strūbergs Meža mašīnu datu un komunikācijas metožu izmaiņu ietekme uz darba (ekonomisko) efektivitāti Effects of changes in forest machine data and communication methods on work (economic) efficiency Dr.silv. Andis Lazdiņš; Dr. silv. Linards Sisenis
Linda Šterna Slāpekļa mēslojuma normu optimizācija ziemas kviešu un ziemas rapša sējumos Optimization of nitrogen fertilization rates for winter wheat and oilseed rape Dr. agr. Zinta Gaile
Mairita Stepiņa Degradēto teritoriju izmantošanas iespējas Latvijas pašvaldībās Usage options of deprived areas in Latvia municipalities Dr.oec. Pelše Modrīte