Pārlekt uz galveno saturu

Vārds Uzvārds Sakārtot augošā secībā Tēma Topic Vadītajs
Lauris Zīverts Mikro lidaparātu izmantošanas iespēju pētījumi lauksaimniecībā Research in the use of micro-aircraft in agriculture Dr. sc. ing. Dainis Berjoza
Dace Ziediņa Speciālā ekonomiskā zona kā reģionālās izaugsmes veicinātāja Latgales reģionā Special Economic Zone as Regional Development Stimulator of Latgale Region Dr. oec. Modrīte Pelše
Laura Židele Kviešu stiebra pamatnes puves attīstība atkarībā no agrotehnikas Wheat stem base rot development depending on agronomic practise Dr. biol. Biruta Bankina
Reinis Zariņš Sekundāro metabolītu dinamika kartupeļu uzglabāšanas un pārstrādes procesos Dynamics of secondary metabolites during potatoes storage and processing Dr. sc. ing. Zanda Krūma
Estere Vītola Faziloģikas un lietotāju apmācības metožu lietošana interaktīvam lēmumu pieņemšanas atbalstam nenoteiktības apstākļos Application of fuzzy logic and user training methods for interactive decision support in uncertainty conditions Dr. sc. ing. Gatis Vītols; Dr. sc. ing. Irina Arhipova
Vineta Vītola Konditorejā lietoto taukvielu stabilitātes pētījumi Dr. sc. ing. Inga Ciproviča
Alīna Visocka Atsevišķu Latvijas florai raksturīgu fitolīdzekļu pretparazitārā ietekme uz atgremotājdzīvnieku gremošanas sistēmā parazitējošiem strongilīdiem The antiparasitic effect of some specific to Latvian flora phytolages on gastrointestinal strongylus of ruminats Dr. med. vet. Dace Keidāne; Dr. med. vet. Līga Kovaļčuka
Anna Vintere Matemātikas izglītība augstskolā sabiedrības ilgtspējīgas attīstības kontekstā Higher mathematics education in the context of society sustainable development Dr. paed. Baiba Briede
Kārlis Veitmans Zemas formaldehīda emisijas bērza koksnes saplāksnis Birch plywood with low formaldehyde emission Dr. sc. ing. Edgars Bukšāns
Anna Veidemane Latvijas šķirnes sporta tipa ķēvju ģimeņu analīze Analysis of mare families in Latvian Warmblood sport type Dr. agr. Daina Jonkus
Jānis Vecvagars Latvijas tumšgalves šķirnes aitu selekcijas darba rezultātu analīze Latvia Darkhead breed sheep selection results analysis Dr. agr. Daina Kairiša
Lita Vanaga Vides politikas ietekme un meža apsaimniekošanas ekonomiskajiem mērķiem Impact of Environmental policy on the forest management economic objectives Dr. silv. Dagnis Dubrovskis
Kristīne Valujeva Zemes lietošanas veidu optimizācijas novērtējums Latvijā klimata politikas kontekstā The Assessment of Optimisation of Functional Land Management in Latvia in the Context of Climate Policy Dr. oec. Aleksejs Nipers; PhD Rogier Schulte
Evija Uļjanova Īsās pārtikas ķēdes zemniekiem un mājražotājiem, lauksaimniecības tirgus diferencēšana Short food chains for farmers and artisan producers, differentiation of agricultural markets Dr. habil. oec. Baiba Rivža
Marina Troškova Mācībspēku konkurētspējas izvērtēšanas un attīstības veicināšana augstākās izglītības multikulturālā studiju vidē Facilitating evaluation and development of academic staff's competitiveness in multicultural studying environment of higher education Dr.paed. Irēna Katane
Kristiāns Teters Lietotājiem pielāgotas informācijas atspoguļošanas tehnoloģijas User-adaptive information representation technologies Dr. sc. ing. Gatis Vītols
Agrita Švarta Ziemas kviešu lapu slimību ietekme uz ražu un tās struktūrelementiem The Influence of winter wheat leaf diseases on yield and yield components Dr. agr. Gunita Bimšteine
Vladimir Surgelas Improvements of Methodoly of Real Estate Assessment by Fuzzy Logic Approach Improvements of Methodoly of Real Estate Assessment by Fuzzy Logic Approach Dr. oec. Vivita Puķīte; Dr. sc. ing. Irina Arhipova
Aigars Strūbergs Meža mašīnu datu un komunikācijas standarta "StanForD 2010 ieviešana Latvijā" - iespējas un izaicinājumi Implementation of forest machine data and communication standard StanForD 2010 in Latvia - opportunities and challenges Dr.silv. Andis Lazdiņš; Dr. silv. Linards Sisenis
Lolita Strode Vidusskolēnu komunikatīvās kompetences veicināšana dzīves kvalitātes kontekstā vispārizglītojošās skolas vidē Promoting Communicative competence of high school students in the context of quality of life in general education school environment Dr. paed. Regīna Baltušīte