Pārlekt uz galveno saturu

Ekonomika un reģionālā attīstība

Galvenās LLU un uzņēmēju sadarbības jomas attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas:

  • ilgtspējīga reģionālā attīstība.
Piedāvātās tēmas Konsultanti Kontaktinformācija
Uzņēmējdarbība reģionos, Reģionālā ekonomika, Inovācijas uzņēmējdarbībā, X nozares tirgus un konkurētspējas attīstība Dr.oec. Anita Auziņa  anita.auzina@llu.lv
Ražošanas resursu izmantošana Dr.oec. Aina Dobele  aina.dobele@llu.lv
Lauku saimniecību ražošanas analīze
Projektu vadība Dr.oec. Ināra Jurgena inara.jurgena@llu.lv 
Tūrisma industrija Latvijā, ekonomiskās aktivitātes Latvijā un sociālā aizsardzība Dr.oec. Aina Muška aina.muska@llu.lv
Uzņēmējdarbība Dr.oec. Andra Zvirbule  andra.zvirbule@llu.lv
Menedžmenta pielietojumi uzņēmumos, Pārtikas nozares uzņēmumu uzņēmējdarbība un saimnieciskā darbība
Reģionālā ekonomika. Uzņēmējdarbība. Uzņēmumu vadīšana. Personāla vadība Dr.oec. Līga Jankova liga.jankova@llu.lv
Minerālo resursu tirgus. Konflikti un ilgtspējīga attīstība. Cirkulārā lauksaimniecība.  Dr.oec. Andrejs Lazdiņš andrejs.lazdins@llu.lv
Cilvēkresursu vadīšanas paaudžu kontekstā  Dr.oec. Lāsma Līcīte lasma.licite@llu.lv
Sociālā uzņēmējdarbība, sociālās uzņēmējdarbības ekosistēma
Eiropas reģionu ilgtspējīga un vieda attīstība Dr. oec. Elita Jermolajeva elita.jermolajeva@gmail.com
Reģionālā ekonomika Latvijā un to ietekmējošie faktori
Eiropas Savienības līdzfinansējuma izmantošanas efektivitāte 
Reģionālā attīstība Latvijā: situācijas izvērtējums un izaicinājumi Dr. oec. Modrīte Pelše  modrite.pelse@llu.lv
Lauksaimniecības attīstības un dažādošanas iespēju ekonomiskais izvērtējums un to nozīme Latvijas lauksaimniecības nozaru konkurētspējas paaugstināšanā
Patērētāju uzvedības pētījumi  Dr. oec. Aija Eglīte  aija.eglite@llu.lv
Finanses, investīcijas, nodokļi Dr. oec. Irina Pilvere   irina.pilvere@llu.lv
Primāro un sekundāro sfēru ekonomika un ilgtspējīga attīstība
ES un LR atbalsta politikas iespējas un nosacījumi laukiem un lauksaimniecībai
Lauksaimniecības produkcijas mārketings, patēriņa tendenču un tirgus analīze  Dr. oec. Gunta Grīnberga Zālīte gunta.grinberga@llu.lv
Inovatīvās kapacitātes palielināšanas iespējas reģionu sociālekonomiskās attīstības kontekstā 
Lauku saimniecību piegādes ķēžu sociālekonomiskā izpēte ilgtspējīgas saimniekošanas kontekstā 
Sabalansētas un ilgtspējīgas lauku un reģiona attīstības modeļa (stratēģijas) izstrāde un darbības analīze Dr. oec. Aleksejs Nipers  alekesejs.nipers@llu.lv
Koka konstrukciju māju sociālekonomiskie aspekti un ietekme klimata politikas kontekstā (iespēja iesaistīties projektā). Prasības: labas angļu valodas zināšanas, programmēšanas pamati, skolas atzīme matemātikā ≥8
Bioekonomikas modelēšana un monitorings (iespēja iesaistīties projektā). Prasības: labas angļu valodas zināšanas, programmēšanas pamati, skolas atzīme matemātikā ≥8
Zemes racionālās izmantošanas iespējas ekonomisko, sociālo, vides un klimata mērķu kontekstā (iespēja iesaistīties projektā). Prasības: labas angļu valodas zināšanas, programmēšanas pamati, skolas atzīme matemātikā ≥8
SEG emisiju samazināšanas lauksaimniecībā ietekmes modelēšana tautsaimniecībā 
Ekonomiski efektīvākā zālāju ražošana piena un liellopu ražošanas sektoram Kultūras mantojuma izmantošanas iespējas. 
Kultūras mantojuma izmantošanas iespējas Dr. oec. Baiba Rivža  baiba.rivza@llu.lv
HELIX modelis un tā praktiskā pielietošana
Teritorijas mārketings
CUBA metode teritoriju analīzē
AHP metode lēmumu pieņemšanā 
Lauku un  pilsētu mijiedarbības izpēte Dr. oec. Zane Vītoliņa zane.vitolina@llu.lv
Sabalansētas un ilgtspējīgas lauku un reģiona attīstības modeļa (stratēģijas) izstrāde un darbības analīze teritoriju viedās specializācijas izpēte 
Bioresursu industriju ilgtspējīgas attīstības ekonomika  Dr. oec. Arnis Lēnerts arnis.lenerts@llu.lv
Bioresursu ekonomiskās un sociālās vērtības izpēte reģionu, tautsaimniecības nozaru griezumā - Zemes kā ražošanas resursa pārvaldības efektivizācija valsts līmenī 
SEG emisiju izpēte lauksaimniecības nozarē, to samazināšanas potenciāla sociālekonomiskās ietekmes izvērtēšana  
Ražošanas procesu efektivitāte un uzņēmumu konkurētspēja 
Lauku saimniecību darbības dažādošanas stratēģiju ekonomiskais izvērtējums un to loma bioekonomikas attīstības kontekstā 
Bioenerģijas nozares attīstības ietekmes novērtējums Latvijā  Dr. oec. Sandija Zēverte-Rivža  sandija.rivza@llu.lv
Lauksaimniecības produkcijas mārketings 
Lauksaimniecības dažādošanas iespējas, Inovācijas Lauku saimniecību darbībā, jaunu lauksaimniecības produktu un pakalpojumu veidošana
Vietējās sabiedrības un tās atsevišķu grupu (jauniešu, nevalstisko organizāciju, uzņēmēju, izglītības iestāžu) izpēte lauku un reģionālās attīstības kontekstā Dr.hist. Jānis Ķusis,
Dr.geogr. Ženija Krūzmētra,
Dr.sc.soc. Dina Bite
Dr. oec. Dace Kaufmane
Dr. phil. Signe Dobelniece
janis.kusis@llu.lv,
zenija.kruzmetra@llu.lv,
dina.bite@llu.lv,
dace.kaufmane@llu.lv,
signe.dobelniece@llu.lv
Kultūras resursu izpēte reģionu attīstības kontekstā, ilgtspējīgas attīstības sociālie aspekti Dr.sc.soc. Dina Bite,
Dr.geogr. Ženija Krūzmētra
dina.bite@llu.lv,
zenija.kruzmetra@llu.lv
Teritoriju mārketinga izpēte Dr.hist. Jānis Ķusis,
Dr.geogr. Ženija Krūzmētra
janis.kusis@llu.lv,
zenija.kruzmetra@llu.lv
Lauku kopienu izpēte Dr.sc.soc. Līga Paula liga.paula@llu.lv
Ilgtspējīgas reģionu attīstības sociālie aspekti
Izglītības pētījumi
Prakses kopienu pētījumi
Lauku un pilsētu mijiedarbības izpēte 

Dr. oec. Dace Kaufmane,
Dr. phil. Signe Dobelniece,
Dr.sc.soc. Līga Paula

dace.kaufmane@llu.lv,
signe.dobelniece@llu.lv,
liga.paula@llu.lv

Sociālo pakalpojumu attīstības iespēju izpēte lauku teritorijās  Dr. oec. Dace Kaufmane,
Dr. phil. Signe Dobelniece,
Dr.sc.soc. Līga Paula
 
dace.kaufmane@llu.lv,
signe.dobelniece@llu.lv,
liga.paula@llu.lv
Sabiedrības uztveres un vērtību paradigmas izpēte/ akcentēšana/pasākumi bioresursu izmantošanas veicināšanā  Dr.geogr. Ženija Krūzmētra zenija.kruzmetra@llu.lv
Lauku tūrisma pētījumi Dr. oec. Dace Kaufmane dace.kaufmane@llu.lv
Dabas vērtību izpratne vides ētikas un bioētikas kontekstā Dr.phil. Gunārs Brāzma gunars.brazma@llu.lv
Sociālās labklājības tendences lauku un pilsētu kopienās Dr.sc.soc. Jolanta Millere jolanta.millere@llu.lv
Inovatīvās kapacitātes palielināšanas iespējas reģionu sociālekonomiskās attīstības kontekstā  Dr.geogr. Ženija Krūzmētra zenija.kruzmetra@llu.lv
Bioresursus ražojošos un patērējošo nozaru konkurētspējas rādītāju analīze un attīstības iespēju izvērtējums  Dr. oec. Kaspars Naglis-Liepa  kaspars.naglis@llu.lv
Bioresursu ekonomiskās un sociālās vērtības izpēte reģionu, tautsaimniecības nozaru griezumā 
Lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā iegūstamo bioresursu ekonomiski pamatotas izmantošanas izvērtējums nacionālā/reģionālā/saimniecības līmenī un ilgtspējīgas izmantošanas iespēju izpēte  
SEG emisiju izpēte lauksaimniecības nozarē, to samazināšanas potenciāla sociālekonomiskās ietekmes izvērtēšana 
Lauksaimniecības attīstības un dažādošanas iespēju ekonomiskais izvērtējums un to nozīme Latvijas lauksaimniecības nozaru konkurētspējas paaugstināšanā Dr. oec. Līga Proškina  liga.proskina@llu.lv
Starpnozaru (lauksaimniecība, reģionālā attīstība,  ražošana un pārstrāde) pētījumi par konkurētspēju un tās paaugstināšanas risinājumiem
Bioresursu ekonomiskās un sociālās vērtības izpēte reģionu, tautsaimniecības nozaru griezumā
Lauksaimniecības dzīvnieku ekonomisko slimību ekonomiskā ietekme uz lopkopības attīstību Latvijā 
Reģionu sociālekonomiskās atšķirības ekonomiskajā aktivitātē Mg.oec. Baiba Mistre baiba.mistere@llu.lv
Iedzīvotāju ienākumu dažādība, sociālā drošība
Kapitālsabiedrību pašlikvidācija un likvidācija maksātnespējas procesa ietvaros - grāmatvedības uzskaites, pārskatu sagatavošanas un nodokļu jautājumi Mg.oec. Laila Kemlere laila.kemlere@llu.lv
Grāmatvedības uzskaites, finanšu pārskatu sagatavošanas un nodokļu aprēķināšanas un piemērošanas jautājumi kapitālsabiedrībās
Budžeta iestāžu grāmatvedības uzskaite un finanšu pārskatu sagatavošana
Lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumu darbības efektivitāte  Mg.oec. Aino Soopa aino.soopa@llu.lv
Iekšējais audits Dr.oec. Romēna Šulca romena.sulca@llu.lv
Risku vadība
Nodokļu politika Dr.oec. Inguna Leibus inguna.leibus@llu.lv
Pašnodarbināto personu sociālā apdrošināšana
Zemnieku saimniecību un pašnodarbināto personu grāmatvedība un nodokļi
Dabas resursu ilgtspējīga izmantošana sabiedrības kvalitātes paaugstināšanai Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka ingrida.jakusonoka@llu.lv
Ilgtspējīgas lauku un reģiona attīstības modeļa (stratēģijas) darbības analīze
ES struktūrfondu izmantošanas pieredze un izvērtējums Zemgales reģiona novados un pašvaldībās
Latvijas lauku saimniecību kapitāla struktūras un riska izvērtējums
Kopfinansēšanas kā inovatīvas un alternatīvas finansēšanas platformas perspektīvas Latvijā Dr.oec. Gunita Mazūre gunita.mazure@llu.lv​​​​​​​
Krājaizdevu sabiedrību kā kreditēšanas paplašināšanas instrumenta attīstība
Banku un nebanku kreditēšanas tendences Latvijā
Valsts tiešā atbalsta pasākumi lauksaimniecības un lauku attīstībai Latvijā