Pārlekt uz galveno saturu

Izsoles

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (vienotais reģistrācijas numurs 90000041898) 2022. gada 22. septembrī Lielā ielā 2, Jelgavā, Jelgavas pilī, rīko atklātu izsoli ar augšupejošu soli, izsolot Lielauces pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0036 2157 uz Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk LLU) vārda ierakstīto nekustamo  īpašumu PILS ar kadastra numuru 4676 504 0009,  adrese "Pils", Lielauces pagasts, Dobeles novads (turpmāk tekstā Nekustamais īpašums PILS) un Lielauces pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0042 6648 uz LLU vārda ierakstīto nekustamo īpašumu PILĪTES ar kadastra numuru 4676 504 0011, adrese Lielauces pagasts, Dobeles novads (turpmāk tekstā Nekustamais īpašums PILĪTES), pārdodot abus kā lietu kopību (Pils un Pilītes abi kopā - Objekts).

Objekta nosacītā sākuma cena  EUR 280 200,00 (divi simti astoņdesmit tūkstoši divi simti euro un 00 centi).

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāpārskaita Nodrošinājuma maksa 10% apmērā no Objekta izsoles sākumcenas Latvijas Lauksaimniecības universitātes (vienotais reģistrācijas numurs 90000041898) kontā: Valsts kase, norēķinu konts LV76TREL9160031000000. Par nosolīto nekustamo īpašumu jānorēķinās divu nedēļu laikā pēc izsoles dienas.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var VAS "Valsts nekustamie īpašumi" tīmekļa vietnē: https://sludinajumi.vni.lv/advertisements/sale, Latvijas Lauksaimniecības universitātes tīmekļa vietnē www.llu.lv  sadaļā Par mums→Izsoles.

Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta sākot ar 2022. gada 5. augustu,  darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un 13.00-16.00 ierodoties personīgi Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Lielā ielā 2, Jelgavā, Jelgavas pilī, 185.telpā, 1.stāvā vai elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: daiga.jakovica@llu.lv, ne vēlāk kā līdz 2022. gada 16. septembra plkst. 12.00.

 

Pielikums:

Izsoles noteikumi

Pirkuma līgums

Izsoles pieteikums