Pārlekt uz galveno saturu

Izsoles

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (tālāk tekstā – LBTU), lūdz publicēt Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā LATVIJAS VĒSTNESIS kā oficiālu paziņojumu šādu sludinājumu:

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (vienotais reģistrācijas numurs 90000041898) 2022. gada 2. novembrī Lielā iela 2, Jelgavā, Jelgavas pilī, rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli, izsolot Lielauces pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0036 2157 uz Latvijas Lauksaimniecības universitātes vārda, (no 2022. gada 1. septembra Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte) (turpmāk - LBTU) ierakstīto nekustamo īpašumu PILS ar kadastra numuru 4676 504 0009, kas sastāv no divām nedzīvojamām ēkām - Pils ar kadastra apzīmējumu 4676 004 0194 001, kopējo platību 2269,9 m², adrese "Pils", Lielauces pagasts, Dobeles novads un palīgēkas – šķūnis ar kadastra apzīmējumu 4676 004 0194 006, ar kopējo platību 38 m², adrese "Pils", Lielauces pagasts, Dobeles novads (turpmāk tekstā Nekustamais īpašums PILS) un Lielauces pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0042 6648 uz LLU vārda ierakstīto nekustamo īpašumu PILĪTES ar kadastra numuru 4676 504 0011, kas sastāv no nedzīvojamās ēkas – Garāžas-darbnīcas ar kadastra apzīmējumu 4676 004 0194 002, kopējo platību 59,9 m², adrese "Pilītes", Lielauces pagasts, Dobeles novads (turpmāk tekstā Nekustamais īpašums PILĪTES), pārdodot abus kā lietu kopību (Pils un Pilītes abi kopā - Objekts).

Objekta nosacītā sākuma cena - EUR 280 200.00,- (divi simti astoņdesmit tūkstoši divi simti euro un 00 centi).

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāpārskaita Nodrošinājuma maksa 10% apmērā no Objekta izsoles sākumcenas Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (vienotais reģistrācijas numurs 90000041898) kontā: Valsts kase, norēķinu konts LV76TREL9160031000000. Par nosolīto nekustamo īpašumu jānorēķinās divu nedēļu laikā pēc izsoles dienas.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var VAS "Valsts nekustamie īpašumi" tīmekļa vietnē: www.vni.lv/lat/sludinajumi/pardod, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes tīmekļa vietnē www.lbtu.lv sadaļā "Par mums" → "Izsoles".

Dalībnieku reģistrācija tiks uzsākta, sākot ar 2022. gada 3. oktobri,  darba dienās no plkst. 9.00 - 12.00 un 13.00-16.00 Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē, Lielā iela 2, Jelgava (Pils) 185. telpā  vai elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: daiga.jakovica@lbtu.lv ne vēlāk kā līdz 2022. gada 26. oktobra plkst. 12:00.

Izsoles noteikumi

Pieteikums dalībai izsolē

Pirkuma līgums