Pārlekt uz galveno saturu

Izsoles

Par Latvijas Lauksaimniecības universitātes mācību un pētījumu saimniecības "Pēterlauki" Zirgkopības mācību centra "Mušķi" zirga Loma ID-LV016044050022 pārdošanu 

Izsoles veids: rakstiskā izsole

Izsoles nosacītā cena: sākumcena zirgam Loma ID-LV016044050022 ir EUR 600,00 (seši simti euro 00 centi) bez PVN

Papildus informāciju un skaidrojumus par izsoles noteikumiem pretendenti var saņemt, iesniedzot rakstisku pieprasījumu LLU Lietvedības daļā, Lielā ielā 2, Jelgava, 197. kabinetā ar norādi LLU kustamas mantas pārdošanas komisijas priekšsēdētājai D. Krecu vai nosūtot uz LLU oficiālo e-pastu: edokuments@llu.lv.

Izsoles nolikums

Pieteikuma veidlapa