Pārlekt uz galveno saturu

Izsoles

Par Latvijas Lauksaimniecības universitātes mācību un pētījumu saimniecības "Pēterlauki" Zirgkopības mācību centra "Mušķi" zirgu MILĀNA un LEONORA pārdošanu

Nosacītā cena: sākumcena zirgam MILĀNA ir EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro 00 centi) bez PVN un LENORA - EUR 150,00 viens simts (piecdesmit euro 00 centi) bez PVN.

Pieteikums jānosūta vēstulē pa pastu vai jāiesniedz personīgi LLU (Jelgavas pilī), Lielā ielā 2, Jelgavā, Lietvedības daļā, 181. kab. līdz 2019. gada 14. oktobra plkst. 16.00. Saņemtie pieteikumi tiek reģistrēti to saņemšanas secībā.

Zirgus var apskatīt Izsoles rīkotāja pārstāvju klātbūtnē, apskati iepriekš saskaņojot ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes mācību un pētījumu saimniecības “Pēterlauki” direktoru Merabu Katamadzi pa tālruni 26375191.

Izsoles nolikums

Pieteikuma veidlapa 

Pirkuma līgums un pieņemšanas nodošanas akts