Pārlekt uz galveno saturu

Ko bioekonomikas attīstība dod Latvijai?

Kur tiek izmantoti bioekonomikas nozares produkti?

Bioekonomikas nozares produkti tiek plaši izmantoti dažādos sektoros. Dažas nozares ir pilnībā atkarīgas no bioresursiem, citās veidojas konkurence starp bioresursiem un citām izejvielām, ko izmanto ražošanas procesā.

Bioekonomikas nozares nosacīti var klasificēt vairākās grupās:

  • biomasas primārā ražošana,
  • biomasas pārstrāde nozarēs, kuras pamatā balstās bioresursu izmantošanā,
  • biomasas pārstrāde nozarēs, kuras bioresursi konkurē ar cita veida izejvielām,
  • bioproduktu utilizācija un ūdenssaimniecība,
  • bioresursu izmantošana pakalpojumiem.

Kāds labums no bioekonomikas attīstības ir valsts tautsaimniecībai?

Bioresursu plašāka izmantošana pasaulē ir iespēja Latvijas attīstībai, vērtējot no dažādiem skatupunktiem.

Darba vietas un ekonomiskā attīstība

Latvijā ir kritisks labi apmaksāto darba vietu trūkums. Tas ir galvenais iemesls, kāpēc no Latvijas pēdējo 15 gadu laikā ir emigrējuši vairāk nekā 300 tūkst. iedzīvotāju (liela daļa no tiem ir gados jaunie cilvēki), izraisot būtiskas pārmaiņas sabiedrības vecumstruktūrā. Faktiski Latvijā izveidojusies sabiedrības vecumstruktūra nav savienojama ar valsts ilgtspējīgu attīstību un krīze ir gaidāma jau laika posmā līdz 2030. gadam, kad iedzīvotāji vecumgrupā 50-59 gadi sasniegs pensijas vecumu, bet bērni vecumgrupā 10-19 gadi sasniegs darbaspējas vecumu. Labi apmaksāto darba vietu radīšana ir vienīgais veids kā līdz 2030. gadam risināt kvalificēta darbaspēka nepietiekamības problēmu valsts ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai.

Lai tautsaimniecībā sāktu veidoties labi apmaksātas darbavietas un šis process būtu ilgtspējīgs, svarīgi ir primāri palielināt uz eksportu orientēto (un ar importu konkurējošo) preču un pakalpojumu ražošanu. Latvijā bioekonomikas sektoram šajā ziņā ir vislielākais potenciāls – sektora konkurētspējas priekšrocības apliecina tas, ka bioekonomikas sektors jau šobrīd ir izteikti dominējošais starptautiski tirgojamo preču ražotājs Latvijā. Turklāt bioresursu ražošana un pārstrāde ir saistīta arī ar citu ražošanas nozaru ilgtspējīgu attīstību – pirmām kārtām tā ir ķīmiskā rūpniecība, tekstilizstrādājumu ražošana, farmācijas industrija. Tas veicinās arī apkalpojošo un citu saistīto jomu attīstību.

Teritoriālā attīstība

Lauku teritorijas attīstība ir cieši saistīta ar zemes izmantošanu kā galveno lauku teritorijas konkurētspēju noteicošo resursu. Bioekonomikas attīstība arī ir saistīta ar zemes izmantošanu bioresursu ražošanai. Šobrīd lauksaimniecība, mežsaimniecība un valsts institūcijas ir galvenie darba devēji laukos. Arī bioresursu pārstrāde salīdzinājumā ar citām nozarēm nav tik izteikti koncentrēta ap Rīgu, kas ir saistīts ar bioresursu ieguves izvietojumu. Salīdzinājumā ar citām ražošanas vai pārstrādes nozarēm, tieši bioekonomikas sektoru attīstība var vairāk par citām nozarēm nodrošināt valsts vienmērīgu un līdzsvarotu teritoriālu attīstību.

Valsts drošība

Latvijas ekonomika ir lielā mērā ir atkarīga no neatjaunojamiem fosiliem dabas resursiem. Šai atkarībai ir ne tikai ekonomiskā un vides, bet arī valsts drošības dimensija.

Atkarība no fosiliem resursiem nozīmē arī to, ka Latvijas ekonomika lielā mērā ir atkarīga no atsevišķu valstu un OPEC karteļa ārpus tirgus principiem noteiktām cenām. Pērkot fosilus resursus, Latvijas uzņēmumi, institūcijas un privātperosnas ar savu darbību finansē tajā skaitā autoritārus, nedemokrātiskus un represīvus režīmus.

Izmantojot fosilus resursus, pasliktinās valsts tirdzniecības bilance – tā ir nauda, kas nepaliek nedz Latvijas, nedz daudzu citu Latvijas sadarbības partneru ekonomikās.

Neskatoties uz to, ka tuvākajā nākotnē pasaule un Latvija būs atkarīga no neatjaunojamo fosilo resursu izmantošanas, būtu nepieciešams veicināt šī resursa izmantošanas samazināšanu. Ja to darīs arī citas pasaules valstis, tad Latvija varētu būs ieguvēja gan no ekonomiskā un vides aspekta, gan no valsts drošības viedokļa.