Pārlekt uz galveno saturu

LAUKSAIMNIECĪBA

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Akadēmiskā maģistra studiju programma

Specializācijas virzieni:
Laukkopība, Dārzkopība un Lopkopība

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 2 gadi (4 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Lauksaimniecības zinātņu maģistra grāds lauksaimniecībā (Mg.agr.)

Programma akreditēta:
15.12.2028.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 1175 eur

Valsts finansētās budžeta vietas:
25

Prakse:
Ir

Lekciju norises vieta un dienas:
Jelgava -  ceturtdienas un piektdienas

Lauksaimniecība

Lauksaimniecība visos laikos ir bijusi svarīga nozare, kas apgādā cilvēkus ar pārtiku, nodrošina darba vietas un sekmē reģiona attīstību. Taču mūsdienās lauksaimniecības nozare ir strauji mainījusies. Tradicionālā saimniekošana viensētās ir pagātne, jo tehnoloģiju ienākšana un zinātnes attīstība ir radījusi jaunas iespējas un izaicinājumus lauksaimniecībā. Nozarei ir nepieciešami speciālisti, kuri spēj radīt inovācijas un jaunus risinājumus nozares vajadzībām. 

 KO TU IEGŪSI?

Padziļinātas zināšanas lauksaimniecības bioloģijā, lauksaimniecības ekonomikā un specializācijas virziena kursos, kā arī jaunākajos zinātniskajos sasniegumos lauksaimniecības zinātnē. Apgūsi zinātnes metodoloģiju, kā arī pratīsi strādāt ar dažāda veida, tajā skaitā zinātnisko, literatūru un sagatavot publikācijas, orientēties zinātniskā darba metodēs un prast tās atbilstoši pielietot.
Specializācijas virzieni: laukkopība, dārzkopība, lopkopība.

 KARJERAS IESPĒJAS?

Absolventi var strādāt augkopības, dārzkopības, lopkopības produkcijas ražošanas saimniecībās, kā arī privātajos un ārvalstu uzņēmumos, valsts iestādēs, pašvaldību uzņēmumos, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu, plānošanu, vadību, produkcijas uzglabāšanu, pārstrādi, tirdzniecību, pārraudzību, konsultēšanu un kontroli, kā arī var strādāt zinātniskajās iestādēs un turpināt studijas doktorantūrā.

 

 STUDIJU PLĀNS

Pirmajā studiju gadā apgūsi nozares vispārējos teorētiskos kursus (piemēram, "Lauksaimniecības bioloģija", "Precīzā lauksaimniecība"), kā arī kursus, kas ir saistīti ar ekonomiku (piemēram, "Investīcijas lauku attīstībā") un zinātnes metodoloģiju ("Pētniecisko darbu sagatavošana", "Pētījumu metodoloģija"). Pirmajā gadā apgūsi arī obligātos studiju kursus, kas ir pamatā turpmākajām studijām (piemēram, "Augu ģenētika un selekcija" vai "Dzīvnieku ģenētika un selekcija") atbilstoši studiju virzienam.

Otrajā studiju gadā apgūsi izvēles studiju kursus, ņemot vērā specializāciju, konkrētā pētījuma virzienu un intereses, piemēram, lopkopības specializācijas virzienā varēsi apgūt tādus studiju kursus kā "Govju audzēšana", "Ievads populāciju ģenētikā"; laukkopības vai dārzkopības specializācijas virzienā – "Kultūraugu kaitēkļi un patogēni", "Herboloģija", "Laukaugi", "Augļkopības zinātne" vai "Dārzeņkopības zinātne", "Biškopība un apputeksnēšanās bioloģija", "Augsnes, augu analīze" u. c. Pētnieciskā praksē nostiprināsi teorētiskās zināšanas, pētnieciskā un pedagoģiskā darba iemaņas. Pētījumus maģistra darbam uzsāksi jau pirmajā studiju gadā, turpināsi visu studiju periodu.

 

VISI STUDIJU KURSI

 LAUKSAIMNIECĪBAS FAKULTĀTES VIRTUĀLĀ TŪRE AR EMĪLU BALCERI

 IESKATS FAKULTĀTĒ

 

 STĀSTS PAR STUDIJU PROGRAMMU

Foto

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

  • bakalaura grāds, pirmā cikla (otrā līmeņa) profesionālā augstākā izglītība vai pabeigta augstākā izglītība līdz 1995. gadam.

  • personas, kuras ieguvušas augstāko izglītību lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, veterinārārsta kvalifikāciju vai Dabaszinātņu bakalaura grādu bioloģijā, uzņem bez iestājpārbaudījumiem,

  • pretendenti, kuri augstāko izglītību ir ieguvuši Agronomijas, Zootehnikas, Zooinženieru, Lopkopības vai Lauksaimniecības fakultātē konkursā saņem 1 papildu balli,

  • veterinārārsti un dabaszinātņu bakalauri bioloģijā, kā arī Lauksaimniecības zinātņu bakalauri mežzinātnē saņem 1 papildu balli, ja vidējā svērtā atzīme ir 7 (septiņi) un vairāk.

Papildus prasības:

  • ja bakalaura grāds vai pirmā cikla (otrā līmeņa) profesionālā augstākā izglītība iegūta citā zinātņu nozarē, jākārto iestājeksāmens "Augu un dzīvnieku bioloģijā" 3 KP apjomā*. Ja eksāmens nokārtots ar atzīmi 7 (septiņi) un vairāk, reflektants saņem 1 papildu balli.
    * – uzņemšanas komisijas noteiktajā laikā.

IESPĒJA TURPINĀT BEZ PAPILDUS PRASĪBĀM

LauksaimniecībaMežzinātneVeterinārmedicīna.

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktore
Asociētā profesore, Dr.agr. Gunita Bimšteine
Augsnes un augu zinātņu institūts
E-pasts: gunita.bimsteina@lbtu.lv
Tālrunis: 63021985

Lauksaimniecības fakultāte
Jelgava, Lielā iela 2
Tālr./fakss: 63005679
E-pasts: lfdek@lbtu.lv
www.lf.llu.lv
 

Pievienots 11/01/2021