Pārlekt uz galveno saturu

PEDAGOĢIJA

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Akadēmiskā maģistra studiju programma

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 2 gadi (4 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā (Mg.paed.)

Programma akreditēta:
31.12.2024.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 750 eur

Valsts finansētās budžeta vietas:
Nav

Prakse:
Nav

Lekciju norises vieta un dienas:
Jelgava - piektdiena un sestdienas

Pedagoģija

Viena no vadošajām nozarēm, kurā ir sagaidāms pieaugošs kvalificētu speciālistu pieprasījums, ir izglītība. Pēdējos gados turpina pieaugt skolas vecuma bērnu skaits, kā arī, mainoties industrijām un palielinoties globalizācijai, pieaug pieprasījums pēc pieaugušo izglītības un sabiedrības izglītības.

 KO TU IEGŪSI?

Zināšanas un kompetences risināt izaicinājumus izglītības nozarē, pārzināsi izglītības nozares attīstības tendences un ar to saistīto zinātņu nozaru problēmas, kā arī spēsi patstāvīgi lietot zinātniskā darba metodes un kļūt par koledžu un augstskolu mācībspēku.

 KARJERAS IESPĒJAS?

Absolventi strādā zinātniskajā un pedagoģiskajā darbā, kā arī vadošos amatos izglītības iestādēs, pieaugušo izglītības, karjeras un konsultāciju centros un valsts pārvaldes institūcijās izglītības nozarē.

 STUDIJU PLĀNS

Pirmajā studiju gadā apgūsi šādus teorētiskos studiju kursi – "Pētījumu metodoloģija", "Pedagoģija un psiholoģija", "Izglītības filozofija", "Izglītības sistēmas un Eiropas Savienība", "Didaktikas attīstības tendences" un "Teorētisko atziņu aprobācija". Visi studiju kursi kopumā ir pakārtoti pedagoga profesionālajai izaugsmei, kā arī maģistra darba izstrādāšanas ievirzei jau pirmajā studiju gadā. Varēsi apgūt arī izvēles (C daļas) studiju kursus: "Alternatīvā pedagoģija", "Pedagoģiskā saskarsme", "Mediācijas process izglītībā un nodarbinātībā".

Otrajā gadā padziļināti apgūsi studiju kursus "Pētījumu metodoloģija" un "Pedagoģija un psiholoģija". Būs iespēja apgūt arī izvēles (C daļas) studiju kursus – "IKT izglītībā", "Neirolingvālā programmēšana", kā arī tiek piedāvāts studiju kurss (B daļa) "Profesionālā specializācija" (8 KP apjomā). Pēc šī studiju kursa apgūšanas pedagogam ir tiesības strādāt citā izglītības pakāpē. Arī otrā studiju gada studiju kursi kopumā ir pakārtoti pedagoga profesionālās kompetences pilnveidei, kā arī maģistra darba veiksmīgai izstrādāšanai.  

VISI STUDIJU KURSI

 TEHNISKĀS FAKULTĀTES VIRTUĀLĀ TŪRE AR EMĪLU BALCERI

 IESKATS FAKULTĀTĒ

 

 ABSOLVENTA STĀSTS PAR STUDIJU PROGRAMMU

Foto

 

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

  • bakalaura grāds izglītībā vai pedagoģijā;
  • bakalaura vai profesionālā bakalaura grāds izglītībā vai citā nozarē un skolotāja/pedagoga vai interešu izglītības skolotāja, vai bibliotekāra, vai sporta trenera kvalifikācija;
  • skolotāja kvalifikācija un tiesības studēt maģistrantūrā;
  • skolotāja kvalifikācija, kas iegūta līdz 1995. gadam;
  • bakalaura vai profesionālā bakalaura grāds citā nozarē vai kvalifikācija citā nozarē un tiesības studēt maģistrantūrā, vai arī augstākā izglītība citā nozarē, kas iegūta līdz 1995. gadam, ja izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:
    • absolvēta bakalaura vai augstākās izglītības programma ar izglītojošu/pedagoģisku darbību saistītā nozarē, piemēram, psiholoģijas, socioloģijas, māszinību (māsas grāds)/veselības zinātņu bakalaura, ja absolvētajā programmā iekļauti pedagoģijas un/vai psiholoģijas studiju kursi;
    • apgūta profesionālās pilnveides vai tālākizglītības programma izglītībā/pedagoģijā ar tiesībām strādāt pedagoģisko darbu (jāiesniedz sertifikāta kopija). 

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktore
Docente, Dr.paed. Nataļja Vronska
Izglītības un mājsaimniecības institūts
E-pasts: natalja.vronska@llu.lv
Tālrunis: 63080694; 26725155

Tehniskā fakultāte
Jelgava, J. Čakstes bulvāris 5
Tālruņi: 63020762, 27860257
E-pasts: tfdek@llu.lv
www.tf.llu.lv

Pievienots 11/01/2021