Pārlekt uz galveno saturu

Metodiskais darbs un mācībspēku kvalifikācija

Akadēmiskā konference

LLU Akadēmiskās konferences ir laba un ilgstoša tradīcija (kopš 1981. gada). Tās mērķis ir rosināt mācībspēkus sistemātiski pilnveidot didaktisko kompetenci un dalīties savos panākumos ar kolēģiem.

Akadēmiskā konference "Es LLU studiju procesā" notiks 2019. gada 25. janvārī. Konferences programma pieejama šeit

Pieteikšanās termiņš: 2018. gada 15. decembris (prezentētāja vārdu, uzvārdu, fakultāti, tēmas nosaukumu jānosūta uz e-pastu: Ilona.Dage@llu.lv)

Mācību grāmatu un studiju materiālu konkurss

Lai uzlabotu studiju kvalitāti, LLU organizē mācību grāmatu un studiju materiālu ikgadēju konkursu, kura mērķis ir sekmēt jaunu, oriģinālu mācību grāmatu un studiju materiālu izdošanu LLU studiju kursu veiksmīgai realizācijai. Mācību grāmatas un studiju materiālus konkursam var iesniegt LLU strādājoši mācībspēki. Konkursam iesniegtos darbus izvērtē Rektora apstiprināta komisija. Pēc konkursa iesniegtos darbus nodod LLU Fundamentālajai bibliotēkai

Pieteikumus līdz 2018.gada 22. oktobrim iesniegt Ilonai Daģei, Jelgavas pilī, Studiju centrā.

Konkursa vēsture

Konkurss pirmo reizi izsludināts 1998. gadā. Pirmajā gadā iesniegti 33 darbi, kas publicēti no 1993. gada līdz 1998. gadam.

Gads Konkursam iesniegto
darbu skaits
Gads Konkursam iesniegto
darbu skaits
1999 19 2009 16
2000 23 2010 17
2001 19 2011 12
2002 25 2012 8
2003 19 2013 21
2004 24 2014 20
2005 26 2015 8
2006 29 2016 10
2007 41 2017 13
2008 55 2018 15

Kopā no 1998. līdz 2018.gadam konkursam iesniegti 453 darbi.

2017. gada mācību grāmatu un studiju materiālu konkursa laureāti

2017. gada konkursa komisija vērtēja 13 darbus un nolēma piešķirt šādas godalgotas vietas šādās nominācijās:

Nominācijā - mācību grāmatas:

  1. vieta grāmataas “Puķkopība: Dārza puķes” autorei Agrobiotehnoloģijas institūta profesorei Antrai Balodei;

  2. vieta grāmatas “Finanšu grāmatvedība” autoriem Finanšu un grāmatvedības institūta profesorei Ingunai Leibus, viesdocentēm Annai Jesemčikai un Anastasijai Svarinskai, lektorēm Ingrīdai Pētersonei un Regīnai Grigorjevai;

  3. vieta grāmatas “Zālāju ierīkošana un izmantošana” autoram Agrobiotehnoloģijas institūta profesoram Aleksandram Adamovičam.

Atzinības raksti par piedalīšanos konkursā:

  • grāmatas “Praktiskā ķīmija” autorei Ķīmijas katedras docentei Baibai Ozolai;
  • grāmatas “Pēteris Birkerts. Es laižu savus darbus pasaulē” autorei Sociālo un humanitāro zinātņu institūta vieslektorei Inārai Leikumai;
  • grāmatas “Elementārās matemātikas pamati” autoriem Matemātikas katedras lektorei Annai Vinterei un Rīgas Tehniskās universitātes lektorei Sarmītei Čerņajevai.

Nominācijā – drukātie studiju materiāli:

  1. vieta studiju materiāla “Binārā aritmētika un loģika” autoriem Datoru sistēmu katedras asociētam profesoram Aleksandram Gailumam un vieslektorei Tatjanai Tabunovai;
  2. vieta studiju materiāla “Minimālās platības saimniecību ilgtspējīgai saimniekošanai lauksaimniecībā un mežsaimniecībā” autoriem Ekonomikas un reģionālās attīstības institūta profesorei Irinai Pilverei un vadošam pētniekam Aleksejam Niperam, Meža izmantošanas katedras asociētam profesoram Linardam Sisenim un LLU Agroresursu un ekonomikas institūta vadošai pētniecei Agnesei Krieviņai;
  3. vieta studiju materiālam “Portālrāmju aprēķins” autoram Būvkonstrukciju katedras asociētam profesoram Jānim Kreilim.

Nominācijā – elektroniskie studiju materiāli:

1. vieta studiju materiāla “Ēdināšanas uzņēmuma vadītāja rokasgrāmata” autoriem Uztura katedras docentēm Ingrīdai Millerei, Lindai Mednei, Ritai Riekstiņai-Dolģei, Pārtikas tehnoloģijas katedras vadošai pētniecei Īrisai Mūrniecei un Sociālo un humanitāro zinātņu institūta docentei Kitijai Kirilai;

2. vieta studiju materiāla “Laboratorijas darbi ķīmijā” autorei Ķīmijas katedras docentei Mārai Kūkai;

3. vieta studiju materiāla “Bioķīmija. Metodiskie norādījumi un laboratorijas darbu apraksti” autorei Ķīmijas katedras docentei Velgai Miķelsonei;

3. vieta studiju materiāla “Nekustamā īpašuma detālplānojums” autorei Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedras profesorei Andai Jankavai.

Augstākās izglītības pedagogu profesionālās pilnveides programma "Inovācijas augstskolas didaktikā"

Lai rosinātu nepārtrauktu profesionālo pilnveidi augstskolas didaktikā, izveidota augstākās izglītības pedagogu profesionālās pilnveides programma "Inovācijas augstskolas didaktikā".

Programmas mērķis: pilnveidotas zināšanas augstskolas didaktikā un to izmantošanas iespējas pedagoģiskajā darbībā.