Pārlekt uz galveno saturu

Energoefektivitātes paaugstināšana LLU VMF A korpusā, K. Helmaņa ielā 8, Jelgavā

Projekta numurs
4.1.2.1/20/I/001
Struktūrvienības kods
ER25

Projekta ietvaros plānots paaugstināt energoefektivitāti Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk - LLU) Veterinārmedicīnas fakultātes ēkas A korpusā, K.Helmaņa ielā 8, Jelgavā.
Projektā paredzēts īstenot šādas darbības:
- fasādes siltināšanu;
- logu un durvju nomaiņu;
- cokola siltināšana;
- apkures sistēmas pārbūvi un siltummezgla ierīkošanu;
- jumta siltināšanu un seguma nomaiņu;
- apgaismojuma pārbūve;
- ventilācijas atjaunošana;
- ūdensvada pārbūve;
- ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas ierīkošanu.
- būvdarbu autoruzraudzību un būvuzraudzību;
- publicitātes pasākumus.
Projekta ieviešanas laiks - 12 mēneši.
Iznākuma rādītāji:
1) Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums sabiedriskajās ēkās 2021.gadā -213.80 MWh/gadā;
2) Aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums 2021.gadā - 48.79 CO2 ekvivalenta tonnas/gadā.

 

Iestādes loma projektā
Projekta iesniedzējs
Projekta uzsākšanas datums
Projekta beigu datums
Projekta mērķis

Projekta mērķis ir paaugstināt energoefektivitāti LLU Veterinārmedicīnas fakultātes A korpusam K.Helmaņa ielā 8, Jelgavā, īstenojot šādus pasākumus:
- fasādes siltināšanu;
- logu un durvju nomaiņu;
- cokola siltināšanu;
- apkures sistēmas pārbūvi un siltummezgla ierīkošanu;
- jumta siltināšanu un seguma nomaiņu;
- apgaismojuma pārbūvi;
- ventilācijas atjaunošanu;
- ūdensvada pārbūvi;
- ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas ierīkošanu.

Plānotais enerģijas ietaupījums apkurei 82.76kWh/gadā;

Projekta kopējais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums 48.79 t CO2/gadā. 

Plānotās aktivitātes un rezultāti

Plānotie rezultāti:
- izstrādāti pamatojošie dokumenti - 1 līgums;
- nodrošināta būvdarbu autoruzraudzība un būvuzraudzība - 2 līgumi;
- veikti energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi - 1 līgums;
- realizēti publicitātes pasākumi - uzstādīts lielformāta informatīvais stends un informatīvā plāksne - 2 gab.

Projekta budžets

Plānotās kopējās izmaksas 536 726.23 EUR, t.sk. 85% ERAF finansējums 433 537.83 EUR un 15% valsts budžeta -76 506.67 EUR. publiskās neattiecināmās izmaksas - 26 681.73 EUR .
 

Projekta vadītājs
Iluta Černija
Pievienots 07/01/2021