Pārlekt uz galveno saturu

Latvijas lauksaimniecības siltumnīcefekta gāzu un amonjaka emisijas, kā arī CO2 piesaistes (aramzemēs un zālājos) robežsamazinājuma izmaksu līkņu (MACC) pielāgošana izmantošanai lauksaimniecības, vides un klimata politikas veidošanā

Struktūrvienības kods
S375
Projekta uzsākšanas datums
Projekta beigu datums
Plānotās aktivitātes un rezultāti

1. Latvijas lauksaimniecības siltumnīcefekta gāzu emisiju robežsamazinājuma izmaksu līkņu (MACC) aktualizēšanas un MACC koncepcijas pielietojuma paplašināšana:

1.1. SEG un amonjaka emisiju samazinošo un CO2 piesaistes pasākumu robežsamazinājuma izmaksu līknēs (MACC) izmantojamo datu un pieņēmumu aktualizācija.

1.2. Attīstīt un papildināt pasākumu SEG un amonjaka emisiju samazināšanas potenciāla aprēķināšanas metodiku, iekļaujot pasākumu mijiedarbības efektu.

2. SEG un amonjaka emisijas samazinošo pasākumu izvērtējums, pasākumu ietekmes ietveršanai SEG un amonjaka emisiju inventarizācijas ziņojumos:

2.1. Izvērtēt slaucamo govju un gaļas liellopu pārraudzībā uzskaitīto datu izmantošanas iespējas valsts kopējo SEG un amonjaka emisiju inventarizāciju aprēķinos.

2.2. Izvērtēt un pārskatīt liellopu barības devas no teorētiskā un praktiskā aspekta, izstrādāt barības devu rekomendācijas ekonomisko, vides un klimata mērķu sasniegšanai.

3. Latvijas lauksaimniecības MACC popularizēšana un starptautiskās dimensijas veidošana.

3.1. Sagatavot informatīvo materiālu lauksaimniekiem par labas prakses piemēriem SEG un amonjaka emisiju samazināšanā, CO2 piesaistē.

3.2. Sagatavot zinātniskas un populārzinātniskas publikācijas par SEG un amonjaka emisijas samazinošo pasākumu izmaksu efektivitāti.

MACC projektā vēl runājām par šādu uzdevumu iekļaušanu:

1.Jaunu amonjaka emisiju samazinošo pasākumu izvērtēšana un iekļaušana robežsamazinājuma izmaksu līknē (MACC).

2.SEG un amonjaka emisijas samazinošo pasākumu izvērtējums, pasākumu ietekmes ietveršanai SEG un amonjaka emisiju inventarizācijas ziņojumos:

•Izvērtēt Valsts statistikas pārskata “2-Gaiss” datu izmantošanas iespējas amonjaka emisijas aprēķinam inventarizācijas ziņojumā no fermām intensīvai cūku un mājputnu audzēšanai ar vairāk kā 40 000 mājputnu, vairāk kā 2000 gaļas cūku un vairāk kā 750 sivēnmāšu. Ieteikumu izstrāde nepieciešamajām darbībām valsts statistikas pārskata “2-Gaiss” izmantošanai amonjaka emisijas aprēķinam inventarizācijas ziņojumā.;

•Identificēt nacionālās darbības un datus pasākuma “Bioloģiskās piena lopkopības veicināšana” ietekmes novērtēšanai, piemērojot pieeju par pasākuma ietekmes novērtēšanu kā specifisku saimniekošanas prasību ievērošanu sertificētās bioloģiskajās saimniecībās un pārējās saimniecībās.

Projekta vadītājs
Dr.oec. Kaspars Liepa-Naglis
Pievienots 03/01/2020