Pārlekt uz galveno saturu

Promocijas kārtība

Promocija
bilde2

Doktora studijas un promocija ir viens no svarīgākajiem katras augstskolas zinātniskajiem un akadēmiskajiem kvalitātes rādītājiem, Latvijas Lauksaimniecības universitātē visās fakultātēs šobrīd tiek realizētas 13 doktora studiju programmas, augstskolā darbojas 13 promocijas padomes, kurām ir tiesības piešķirt doktora zinātnisko grādu arhitektūrā (ainavu arhitektūra), ekonomikā (agrārā un reģionālā ekonomika), inženierzinātnēs (būvzinātne, vides inženierzinātne, hidroinženierzinātne, lauksaimniecības inženierzinātne, informācijas tehnoloģijas,  koksnes materiāli un tehnoloģijas, pārtikas zinātne), lauksaimniecībā, mežzinātnē, veterinārmedicīnā, pedagoģijā.

Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtību un kritērijus nosaka Latvijas Republikas Ministru Kabineta Noteikumi Ministru kabineta noteikumi Nr.1001

Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām nosaka Ministru Kabineta Noteikumi Ministru kabineta noteikumi Nr.1000

Doktorantam kvalitatīvas doktora studijas noslēdzas ar visu doktora studiju darba plānā paredzēto eksāmenu un ieskaišu nokārtošanu,  promocijas darba iesniegšanu doktora zinātniskā grāda aizstāvēšanai attiecīgās nozares Promocijas padomē, promocijas darba publisku aizstāvēšanu un doktora zinātniskā grāda iegūšanu.

Aizstāvēšanai iesniegtie promocijas darbi

Ar aizstāvēšanai iesniegtajiem promocijas darbiem, to kopsavilkumiem var iepazīties LLU FB lasītavā (254. telpā) vai elektroniski

Ar jauno zinātņu doktoru sarakstu un aizstāvēto promocijas darbu tēmām var iepazīties šeit un LLU FB kopkatalogā

Studiju noslēguma darba individuālā pārbaude starpaugstskolu vienotajā datorizētās plaģiāta kontroles sistēmā

LLU piedāvā maksas pakalpojumu (12.00 EUR) ar iespēju pārbaudīt savu Studiju noslēguma darbu/promocijas darbu, pirms to oficiālas iesniegšanas.

LLU rekvizīti: