Pārlekt uz galveno saturu

Sveic jaunos LLU Attīstības fonda stipendiātus

3. oktobrī Jelgavas pils Sudraba zālē stipendiju apliecības izsniegtas LLU Attīstības fonda 2018./2019.studiju gada stipendiātiem, kuri ir piedalījušies konkursā dažādās stipendiju programmās un turpmāk saņems stipendijas vai nu vienu semestri, studiju gadu vai visu studiju laiku. To nosaka katras stipendiju programmas noteikumi. Kopumā pasākumā tika sveikti deviņu stipendiju programmu laureāti.

“LLU Attīstības fondam šis jau ir desmitais darbības gads. Desmit gados fondā ir nodibinātas 22 stipendiju programmas. Šajā gadā tika piešķirtas 23 stipendijas, bet kopā pa desmit gadiem izmaksātas 228 stipendijas,” svinīgajā pasākumā atklāja LLU Attīstības fonda priekšsēdētājs Kaspars Vārtukapteinis, uzsverot Attīstības fonda nozīmi studējošo atbalstam.

Pasākumā LLU studiju prorektors Aigars Laizāns un K. Vārtukapteinis sveica 11 studentus, kuri šajā studiju gadā ieguvuši stipendijas deviņās stipendiju programmās. Daļa no viņiem ir savā studiju laika pašā sākumā, bet daļa tuvojas finišam un drīzumā kārtos noslēguma eksāmenus un rakstīs studiju noslēguma darbus, līdz ar to stipendijas būs būtisks atbalsts, lai visus spēkus varētu veltīt studijām.

Gerhardu stipendijai saņemti 12 pieteikumi, no kuriem kā labākās izvēlētas trīs 1. kursa studentes: Marika Graudumniece, Everita Krustāne un Ilva Valdone. Stipendiju šajā studiju gadā ieguva viena no studentēm un tā ir Veterinārmedicīnas fakultātes 1. kursa studente Marika Graudumniece, kura šovasar kļuvusi par LLU studenti un absolvējusi Baltinavas vidusskolu ar teicamām un izcilām sekmēm. Par saviem mācību sasniegumiem Marika saņēmusi Ministru prezidenta Atzinības rakstu. Stipendiāti pasākumā sveica stipendiju programmas pārstāve Latvijā Vita Hermane un iepriekšējā gada stipendiāte Kristiāna Skutele. Vita Hermane atgādināja, ka Gerhardu ģimene ir piemērs tam, kā cilvēki, nebūdami valsts prezidenti vai strādājuši vadošajos amatos, var sakrāt dzīves laikā kapitālu un atbalstīt citus.

Divas stipendiju programmas, kurās sveikti stipendiāti, dibinājuši uzņēmumi. Šogad pirmo reizi tika izsludināta AS “Rīgas Dzirnavnieks” stipendija, kas izveidota sadarbībā ar Pārtikas tehnoloģijas fakultāti. To pirmie saņems divi studenti: Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 4. kursa studente Elīna Šterna-Stirne un Lauksaimniecības fakultātes 3. kursa students Intars Ločmelis. Turklāt Elīna Šterna-Stirne saņēma arī Mirdzas Oškalnes stipendijas apliecību, kas atšķirībā no citām stipendijām tiks stipendiātei izmaksāta kā vienreizējs maksājums. Studente jau iepriekšējos gados uzrādījusi teicamas sekmes un aktīvi piedalījusies LLU Studējošo pašpārvaldes darba organizēšanā, līdz ar to saņēmusi mecenāta Ulda Šalajeva stipendiju.

Savukārt šogad LLU absolventa, mecenāta Ulda Šalajeva stipendija tika pasniegta 12. reizi un to rudens semestrī saņems Meža fakultātes 4. kursa students Maikls Mūrmanis, kurš līdzīgi kā mecenāts ir vidzemnieks un ar labām sekmēm studē programmā "Mežinženieris”. Paralēli studijām Maikls ir ieguvis meža nozarē nepieciešamas profesionālās zināšanas tālākizglītības kursos un sagatavojis pirmo zinātnisko publikāciju starptautiskai konferencei.

Lai gan U. Šalajevs nepiedalījās svinīgajā pasākumā, viņš sūtīja stipendiātiem sveicienus un novēlēja: „Izbaudiet šo laiku tā, lai šie gadi būtu vieni no jūsu labākajiem dzīves gadiem! Aicinu ikkatram smelties tās zinības, ko jums mācībspēki katru dienu sniegs, meklēt papildus informāciju no dažādiem starptautiskajiem zinātnes avotiem un izmantot to savās studijās, pētniecības darbos un kontaktos ar citiem mācību spēkiem ārvalstu universitātēs, piedalīties starptautiskās studentu apmaiņas programmā “Erasmus+”, izvēloties prakses vietas, mēģināt nokļūt visprestižākajā savas nozares uzņēmumā un izvēloties savu noslēguma darbu tēmas noteikti konsultēties ar nozares speciālistiem, kuri būtu jūsu darba tēmas “pasūtītāji””.

Savukārt Veterinārmedicīnas fakultātes 3. kursa studentei Laurai Tālmanei no Pļaviņu novada piešķirta uzņēmuma "Latvi Dan Agro" stipendija. Studente studē ar labām un teicamām sekmēm un veikusi vairākus pētnieciskos darbus par bioloģijas zinātnes tēmām. Viens no tiem prezentēts Gētes institūtā un ieguvis galveno konkursa balvu. Studente ir aktīva ne vien fakultātes sabiedriskajā dzīvē, bet arī citur, jo piedalās arheoloģiskajos izrakumos un dzīvnieku kaulu anatomiskajā identifikācijā

Latvijas Agronomu biedrības stipendija piešķirta Lauksaimniecības fakultātes 4. kursa studenti Katrīnai Grickevičai no Tērvetes novada. Katrīna studē ar ļoti labām sekmēm, piedalās dažādu universitātes un citu pasākumu organizēšanā, kā arī nepārtraukti pilnveido sevi, piedaloties jauniešu forumos un profesionālās tālākizgklītības kursos. Šobrīd studente ir sākusi bakalaura darba izstrādi un veic novērojumus izmēģinājumu laukos par kviešu lapu slimībām.

Stipendijas apliecību saņēma arī Jāņa Rūvalda stipendijas ieguvēja Ērika Skārda, kura ir Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 3. kursa studente. Studente uzrādījusi izcilas sekmes studijās, it īpaši eksaktajos studiju kursos matemātikā un ķīmijā. Studiju procesa ietvaros veikusi zinātniski pētnieciskos darbus par veselīgu uzturu un pārtikas produktu ražošanas tehnoloģijām. Ārpus studijām iesaistās ESN Jelgava darbībā un atbalsta ārvalstu studentus, kad viņi ierodas studēt Latvijā.

Vagneru ģimenes stipendija šajā studiju gadā tiks izmaksāta Veterinārmedicīnas fakultātes 6. kursa studentei Zanei Riekstai. Studente kā savu specializāciju veterinārmedicīnā izvēlējusies mazo dzīvnieku ķirurģiju, līdz ar to sevis pilnveidošanai piedalījusies starptautiskajās praksēs un apmācībās Vācijā, Spānijā, un plāno doties arī uz Somiju, lai ar starptautiskās pieredzes palīdzību varētu paaugstināt veterinārmedicīnas zināšanu līmeni Latvijā. Z. Rieksta atzīst, ka viņai ir augsti mērķi, kuru sasniegšanai ir nepieciešams finansiāls atbalsts, tādēļ studente piedalījās stipendiju konkursā.

Svinīgajā pasākumā tika sveiktas arī trīs LLU Senāta stipendijas ieguvējas: Informācijas tehnoloģiju fakultātes 4. kursa studente Amanda Kļaviņa, Veterinārmedicīnas fakultātes 4. kursa studente Endija Maraka un Vides un būvzinātņu fakultātes 5. kursa studente Rūta Kalniņa. Interesanti, ka visas stipendiātes, pateicoties teicamām sekmēm, aktīvai sociālajai un zinātniskajai darbībai jau iepriekšējā gadā saņēmušas stipendijas citās stipendiju programmās un šogad atkārtoti apliecinājušas, ka ir izcilas studentes un labākās no labākajām.

Pievienots 04/10/2018