Pārlekt uz galveno saturu

Lepojamies! LLU zinātnieki saņem Sējēja balvu par SEG emisiju pētījumiem

Attēla autors: No ZM arhīva

1. novembrī jau 26. reizi norisinājās ikgadējā Zemkopības ministrijas konkursa “Sējējs” laureātu un veicināšanas balvu saņēmēju godināšana, kurā tika sveikti labākie lauksaimnieki, tostarp arī zinātnieki, kuri pievērsušies nozarē aktuālu jautājumu izpētei. Nominācijā “Zinātne praksei un inovācijas” par laureātiem kļuva LLU pētnieku grupa Informācijas tehnoloģiju fakultātes profesora Pētera Rivžas vadībā, savukārt veicināšanas balvas arī ieguva LLU pētnieki.

Laureāti grupā “Zinātne praksei” ir Dr.habil.sc.ing., prof. Pēteris Rivža un vadošie līdzautori: Dr.oec., asoc.prof. Dina Popluga, Dr.sc.ing., prof. Ritvars Sudārs, Dr.agr., asoc.prof. Dzidra Kreišmane, Dr.oec., asoc.prof. Kaspars Naglis-Liepa. Zinātnieku kopdarbībā ir tapusi monogrāfija “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas iespējas ar klimatam draudzīgu lauksaimniecību un mežsaimniecību Latvijā”. Svarīgi atzīmēt, ka monogrāfiju veidojuši LLU Informācijas tehnoloģiju, Ekonomikas un sabiedrības attīstības, Vides un būvzinātņu un Lauksaimniecības fakultāšu un Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” pētnieki, iekļaujot ļoti plašu un padziļinātu izpratni par siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) samazināšanas iespējām. Autoru vidū ir arī Laima Bērziņa, Lilija Degola, Ainis Lagzdiņš, Andrejs Lazdiņš, Arnis Lēnerts, Ainārs Lupiķis.

Šajā pieredzējušo mācībspēku un pētnieku veidotajā monogrāfijā, kura balstīta uz LLU īstenoto EVIDEnT 3.2. projektu “Lauksaimniecības nozares SEG emisiju analīze un emisiju samazināšanas pasākumu ekonomiskais novērtējums”, tiek analizēts, kā Latvijā nozīmīgajās lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarēs, samazinot SEG emisijas, vienlaikus ir iespējams efektīvāk izmantot pieejamos dabas resursus un paaugstināt saimniekošanas rezultātus. Pētnieki skaidro, ka tiek piedāvāti zinātniski pamatoti risinājumi līdzsvarotai lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstībai, proti, lai tā vienlaikus būtu vidi saudzējoša un ekonomiski efektīva, un tas ir vienīgais ilgtspējīgais saimniekošanas variants.

Pieaugošā lauksaimniecība saskaņā ar 2018. gada Latvijas Nacionālo inventarizācijas ziņojumu ir otrs lielākais SEG emisiju veidotājs valstī (pirmais enerģētikas sektors), un Eiropas Savienībā (ES) Latvija ierindojas otrajā vietā (aiz Īrijas) pēc lauksaimniecības emisiju īpatsvara kopējās SEG emisijās. Tāpēc monogrāfijas pirmajā nodaļā uzmanība ir veltīta lauksaimniecības nozares vispārējam raksturojumam un galveno tendenču akcentēšanai, kas veido informācijas bāzi nākamajās nodaļās risinātajiem jautājumiem – SEG emisiju uzskaites un aprēķinu metodoloģija, emisiju samazināšanas iespējas ar dažādiem pasākumiem un to modelēšana ieguvumu un zaudējumu kontekstā 5 saimniecību klasteros konkrētās saimniekošanas situācijās, vairāku pasākumu integrētās ietekmes potenciāla novērtējums, kā arī rekomendācijas vides politikas mērķu nodrošināšanai. Atsevišķā nodaļā, kura balstīta uz Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā “Silava” realizētā EVIDEnT 3.3.projektu „Mežsaimniecības nozares devuma klimata politikas mērķu izpildē analīze”, izvērtēts mežu sektors iepriekšminēto jautājumu sakarā.

Projektā un monogrāfijā parādās pētījumu pēctecības un nepārtrauktības nozīme. Piemēram, tas, ka LLU Vides un ūdenssaimniecības katedra kopš 1994. gada veikusi lauksaimniecības noteču monitoringu ar mērķi izvērtēt lauksaimnieciskās darbības ietekmi uz ūdeņu kvalitāti, deva iespēju slāpekļa izskalošanās koeficienta noteikšanai izmantot katedrā iegūtos lauksaimniecības noteču monitoringa datus no 1998. līdz 2014. gadam.

Pētnieki atklāj, ka monogrāfijā apkopotajiem pētījumiem ir ļoti liela nozīme, lai Latvijā tiktu ieviestas SEG emisiju mazietilpīgas ražošanas tehnoloģijas un vērstos plašumā zinātniski pamatota klimatam draudzīga lauku un mežu apsaimniekošanas prakse. Zinātniskie rezultāti ir devuši līdz šim trūkstošos zinātniskos pierādījumus un aprēķinus kopumā 17 SEG emisiju samazināšanas pasākumu potenciālam un efektivitātei. Apkopotā informācija ievērojami var uzlabot izpratni par SEG emisiju samazinošo pasākumu nepieciešamību lauksaimniecības un mežsaimniecības sektorā visos iepriekšminētajos lietderības aspektos. Darbā apkopotie pētījumi ir nozīmīga bāze šīs tēmas izpētes turpināšanai, par kuras vajadzību nav ne mazāko šaubu. Latvijai līdzās vietējo jautājumu zinātniski pamatotai risināšanai lauksaimniecībā un mežsaimniecībā ir jāpilda arī starptautiskās saistības klimata politikas jomā.

Savukārt konkursa “Sējējs” veicināšanas balvu grupā “Zinātne inovācijai” ieguva LLU APP Dārzkopības institūta zinātnieku grupa PhD.biol. Ingas Moročko-Bičevskas vadībā par projektu “Pētnieciskie un tehnoloģiskie risinājumi ilgtspējīgai smiltsērkšķu audzēšanai un pilnvērtīgai izmantošanai” 3. apakšprojekts “Latvijā sastopamo smiltsērkšķu slimību un kaitēkļu identifikācija un raksturojums zinātniskā pamatojuma nodrošināšanai diagnostikas metožu izstrādei un ilgtspējīgas augu aizsardzības sistēmas izveidei”. Vadošie līdzautori: Dr.biol. Ina Baļķe, Dr.biol. Maksims Balalaikins, Dr.agr. Arturs Stalažs

Otru veicināšanas balvu grupā “Jaunais zinātnieks” saņēma LLU 2018. gada doktorante, Dr.agr. Rasma Platače un zinātniskā darba vadītājs Dr.agr., prof. Aleksandrs Adamovičs. Apbalvojums piešķirts par promocijas darbu “Zālaugu biomasas ieguve cietā kurināmā ražošanai”

Kopumā konkursā “Sējējs” piedalījās 70 dalībnieki. Konkursa laureāti saņēma Gada balvu “Sējējs” (bronzas statuja), diplomu un naudas balvu deviņās nominācijās. Apbalvoti arī veicināšanas balvu saņēmēji. Plašāka informācija par konkursu atrodama “Sējējs” mājaslapā.

Pievienots 04/11/2019