Pārlekt uz galveno saturu

Licencēšanai iesniegtas jaunas studiju programmas biozinātnēs un inženierzinātnēs

2019. gada maijā LLU tika sākta četru jaunu studiju programmu ilgtspējīgā lauksaimniecībā, ilgtspējīgā mežsaimniecībā, biosistēmu inženierijā un vides inženierijā izstrāde. Šobrīd tās ir sagatavotas licencēšanai un plānots jaunos studentus uzņemt jau 2020./2021. studiju gadā. Programmas paredzēts īstenot angļu valodā, dodot iespēju ārvalstu studentiem iegūt augstāko izglītību Latvijā un specializēties studiju virzienos, kas līdz šim LLU un Latvijā īstenoti tikai latviešu valodā. 

LLU kā viena no vadošajām dzīvības zinātņu un tehnoloģiju universitātēm Baltijas valstīs pašlaik īsteno 61 aktīvu programmu latviešu valodā, no kurām 27 programmās studijas tiek piedāvātas arī angļu valodā. Pirmie ārvalstu studenti LLU tika uzņemti 2015./2016. studiju gadā un, jau uzsākot 2019./2020. studiju gadu, LLU studēja 112 ārvalstu studenti. Lielākā daļa no studējošajiem ir veterinārmedicīnā, pārtikas zinātnē, uzņēmējdarbības vadībā un informācijas tehnoloģijās.

Paredzēts, ka LLU piedāvājums ārvalstu studentiem tiks pilnveidots jau nākamajā studiju gadā, jo oktobrī LLU Senātā apstiprinātas un licencēšanai nodotas akadēmiskā bakalaura studiju programmas “Ilgtspējīgā lauksaimniecība”, “Ilgtspējīgā mežsaimniecība”, “Biosistēmu mašinērija un tehnoloģijas” un doktora studiju programma “Vides inženierija”. Jauno programmu satura izstrādē piedalījušies universitātes sadarbības partneri, Latvijas zinātnisko institūtu un ārvalstu augstskolu eksperti.

Programmas “Ilgtspējīgā lauksaimniecība” mērķis ir sagatavot akadēmiski vispusīgi izglītotus lauksaimniecības speciālistus, kuri ir spējīgi novērtēt ilgtspējīgas lauksaimniecības ražošanas nozīmi un tās vienotību ar vidi, kā arī izmantot informācijas tehnoloģijas un mūsdienu zinātnes atziņas nozares ražošanas tehnoloģiju pilnveidei. Programmas satura pilnveidošanā iesaistījušies eksperti no Latvijas Universitātes un APP Dārzkopības institūta.

Turpretim programma “Ilgtspējīgā mežsaimniecība” paredzēta kvalificētu, teorētiski un praktiski izglītotu meža nozares speciālistus sagatavošanai darbam dažāda līmeņa valsts pārvaldes iestādēs, kā arī uzņēmumos un iestādēs, kuru darbība saistīta ar mežsaimniecības jautājumu risināšanu. Jaunie speciālisti būs kompetenti iesaistīties meža apsaimniekošanas pārvaldības risināšanā, pārdomātā un pamatotā dabas resursu apsaimniekošanā. Programmas saturs izstrādāts kopīgi ar kolēģiem no Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava".

Inženierzinātnēs LLU ārvalstu studentiem turpmāk piedāvās programmu “Biosistēmu mašinērija un tehnoloģijas”, kuras mērķis ir sagatavot kvalificētu, radošu, kompetentu speciālistu metālapstrādes, mašīnbūves, projektēšanas, lauksaimniecības, pārtikas rūpniecības, tirdzniecības un citiem tautsaimniecības uzņēmumiem, kam nepieciešama ar dažādām biosistēmām paredzētu mehatronisku iekārtu, ierīču, mašīnu projektēšana, ražošana, uzstādīšana, uzraudzība, komplektēšana, pilnveidošana, realizācija un remonts. Programmas satura izveidē iesaistīti eksperti no Vitautas Magnus Universitātes Lauksaimniecības akadēmijas.

Savukārt doktora studiju līmenī gan Latvijas, gan ārvalstu studentu vajadzībām izstrādāta programma “Vides inženierija”. Tās mērķis ir sagatavot starptautiskam līmenim atbilstošus augstākās kvalifikācijas speciālistus zinātniskās pētniecības, organizatoriskajam un akadēmiskajam darbam, vienlaikus nodrošinot nepieciešamos apstākļus tādam pētniecības darba līmenim, kas ļautu sekmīgi izstrādāt promocijas darbu un iegūt starptautiski atzītu doktora grādu kādā no vides inženierijas apakšnozarēm - vides inženierzinātnē vai ūdenssaimniecībā.  Programma izstrādāta, sadarbojoties ar ekspertiem no Norvēģijas Bioekonomikas institūta un Igaunijas Dzīvības zinātņu universitātes.

Jauno programmu izstrāde norisinās Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta “LLU studiju programmu konsolidācija un jaunu programmu izstrāde” (8.2.1.0/18/A/007) ietvaros. Projekta mērķis ir mazināt LLU studiju programmu fragmentāciju un izveidot četras jaunas studiju programmas Eiropas Savienības valodās, stiprinot resursu koplietošanu. Tā kopējais finansējums ir EUR 396 114,66, no kuriem EUR 336 697,46 ir Eiropas Sociālā fonda finansējums. Projekta darbības laikā no 2019. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. novembrim paralēli jaunu programmu izveidei un licencēšanai plānots slēgt 18 studiju programmas, lai mazinātu studiju programmu sadrumstalotību, akreditēt studiju virzienus, kuros būs licenzētas jaunizveidotās studiju programmas, aprobēt jaunizveidotās studiju programmas un piedalīties starptautiskajās izglītības izstādēs, lai veicinātu potenciālo ārvalstu studentu piesaisti.

Jaunu studiju programmu izstrāde LLU
Pievienots 22/11/2019