Pārlekt uz galveno saturu

Līdz 2023. gadam plāno būtiski pilnveidot LLU studiju programmas

Aizvadītajā gadā sāktā apjomīgā visu LLU piedāvāto studiju programmu izvērtēšana, kurā tika iesaistīti dažādu zinātnisko institūciju, nozaru uzņēmumu un asociāciju pārstāvji un ārvalstu eksperti tuvojas noslēgumam un tiek veidoti studiju programmu pilnveides plāni. Tajos iekļauti dažādu iesaistīto pušu priekšlikumi, kā arī ņemti vērā Dynamic University īstenotā pētījuma rezultāti par darba tirgus pieprasījuma tendencēm līdz 2030. gadam.

Studiju programmas universitātē tiek nepārtraukti pilnveidotas un tajās ik gadu atjaunoti studiju kursi un to saturs. Taču šobrīd veidotie pilnveides plāni paredz būtiskākas izmaiņas, kas ietver ilgtermiņa skatījumu un perspektīvu vairāku gadu periodā. Galvenokārt akcentēta starpdisciplinārā pieeja un vairāku nozaru zināšanu un kompetenču integrēšana, kas palīdz studējošajiem iegūt unikālas zināšanas un kompetences un vēlāk veicinās viņu kā absolventu konkurētspēju. Papildus plānots arī paplašināt studējošo brīvās izvēles studiju kursu piedāvājumu.

Ekspertu ieteikto tālmācības un/vai jaukto studiju formu atvēršanu tuvākajos gados fakultātes plāno vairākās studiju programmās, kas ļaus studējošajiem daļu studiju satura apgūt attālināti un padarīs studijas pieejamākas dažādām sabiedrības grupām.

LLU priekšrocība ir praktisko apmācību īpatsvars un ciešā sasaiste ar tautsaimniecības nozarēm, līdz ar to šis virziens tiks vēl vairāk stiprināts un attīstītas bioekonomikas nozarēs nepieciešamās zināšanas. Turklāt, kā secināts Dynamic University pētījumā, daudzās nozarēs arvien palielināsies vajadzība pēc tehnoloģiju pārneses ražošanā, pētniecības un inovācijām, tādējādi arī universitātē zinātniski pētniecisko kompetenču attīstīšana tiks saglabāta kā prioritāte.

Studiju programmu pilnveides plānus izstrādā programmu direktori un tie tiks saskaņoti ar nozares ekspertiem, studentiem un zinātniskajām institūcijām. Kopumā fakultātēs sagatavots 51 studiju programmu pilnveides plāns, kas ietver izmaiņas nosaukumos, īstenošanas veidā, studiju ilgumā, uzņemšanas prasībās, studiju rezultātos, studiju kursos, organizēšanā un materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanā. Plānotās izmaiņas tiks ieviestas pakāpeniski līdz 2023. gadam.

LLU ir dzīvības zinātņu un tehnoloģiju universitāte, kuras darbība balstīta trīs zinātņu virzienos – biozinātnēs, inženierzinātnēs un sociālajās zinātnēs. Šāda pieeja LLU ļauj attīstīt starpdisciplināru un unikālu skatījumu gan studiju programmu īstenošanā, gan pētniecībā un zināšanu pārnesē. Savukārt zinātnē tā izpaužas kā ietvars visa inovācijas dzīves cikla pētījumiem, sākot no fundamentāliem un lietišķiem pētījumiem līdz to rezultātu ieviešanas ražošanā.

Studiju programmu pilnveide norisinās Eiropas Sociālā fonda projekta “Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārvaldības pilnveide” (8.2.3.0/18/A/009) ietvaros un tā ir viena no projekta aktivitātēm. Projekts sākts 2018. gada septembrī un noslēgsies 2021. gada augustā. Tā mērķis ir pilnveidot LLU studiju programmu satura kvalitāti un, efektīvi izmantojot pieejamos resursus, nodrošināt labāku augstākās izglītības institūcijas pārvaldību un vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu. Projekta īstenošanai paredzēts kopējais finansējums 1 059 598.00 EUR apmērā.

logo
Pievienots 28/05/2020