Pārlekt uz galveno saturu

Promocijas darbu aizstāvējis Artūrs Veinbergs

Attēla autors: No LLU arhīva

28. augustā LLU Vides un būvzinātņu fakultātē promocijas darbu "Hidroķīmisko parametru modelēšana hidroloģiski maz pētītos upju sateces baseinos" aizstāvējis Artūrs Veinbergs un ieguva zinātnes doktora grādu vides inženierijā un enerģētikā.

Promocijas darba mērķis ir izstrādāt hidroķīmisko modeli noteces kvalitātes uzlabojošo pasākumu ieviešanas simulācijai un izstrādāt metodiku hidroloģisko procesu kompleksai novērtēšanai un modelēšanai hidroloģiski maz pētītos upju sateces baseinos.

"Viena no galvenajām problēmām Baltijas jūras reģionā ir antropogēnās slodzes ietekmē paaugstināta augu barības vielu noplūde ūdens objektos. Klimata pārmaiņu ietekmētais gaisa temperatūras pieaugums vēl vairāk varētu pasliktināt situāciju, spēcīgāk ietekmējot vietas ar izteiktiem stresa faktoriem un veicinot zilaļģu augšanu ūdens objektos. Kaut arī slāpekļa un fosfora slodzes uz Baltijas jūru laika posmā no 1994. līdz 2010. gadam ir samazinājušās par attiecīgi 16% un 17%, attiecīgo elementu koncentrācijas Baltijas jūrā ir mainījušās salīdzinoši maz. Tādēļ Baltijas jūras vides aizsardzības komisija, Helsinku Komisija, uzsver tūlītēju nepieciešamību integrēt papildus ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumus. Lai nodrošinātu maksimālus un ekonomiski pamatotus ūdens ķīmiskās kvalitātes uzlabojumus, integrējamo pasākumu izvēle un tehniskie risinājumi jābalsta uz jaunākajiem zinātniskajiem sasniegumiem un reprezentablu pētījumu rezultātiem. Pretējā gadījumā integrējamie pasākumi var izrādīties maz efektīvi un dārgi. Integrētā pasākuma rezultātā augu barības vielu izskalošanās var pat palielināties, ja esošajai situācijai izvēlēts nepiemērots pasākums vai tā tehniskais risinājums," savā promocijas darbā atklāj jaunais zinātnieks.

Promocijas darbā tika atbilstoši upju sateces baseiniem pielāgots hidroķīmiskais modelis noteces kvalitātes uzlabojošo pasākumu ieviešanas simulācijai klimata pārmaiņu apstākļos, pielietojot hidroloģiski izpētītām upēm raksturīgu modelēšanas procedūru, hidroloģiski maz pētītām upēm, pielietojot izpētītām upēm raksturīgu modelēšanas procedūru, novērtēta modeļa spēja reprezentēt hidroloģiskos procesus, izstrādāta uz novērojumu rezultātiem balstīta metodika hidroloģisko procesu kompleksais novērtēšanai, savukārt noslēgumā novērtētas lauksaimniecības noteču monitoringā veikto novērojumu rezultātu pielietošanas iespējas hidroloģisko procesu modelēšanai hidroloģiski maz pētītu upju sateces baseinos.

Promocijas darba zinātniskie vadītāji:
Dr.sc.ing. Viesturs Jansons, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Profesors Emeritus;
Dr.sc.ing. Ainis Lagzdiņš, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Profesors. 

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LLU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē.

Pievienots 28/08/2020