Pārlekt uz galveno saturu

Zināmi pieci LLU Padomes locekļi

24. novembrī LLU Senātā pirmo reizi universitātes vēsturē notika augstskolas Padomes locekļu vēlēšanas, un tika apstiprināti pieci akadēmiskā personāla pārstāvji, kuri turpmāk darbosies LLU Padomē. Tā būs koleģiāla augstskolas augstākā lēmējinstitūcija, kurai darbība jāuzsāk līdz 2022. gada 31. janvārim. To paredz Latvijā īstenotā augstskolu pārvaldības reforma, kas nostiprināta Augstskolu likumā šajā gadā.

LLU Padomes atbildībā būs LLU ilgtspējīga attīstība, stratēģiskā un finanšu uzraudzība, kā arī LLU darbības nodrošināšana atbilstoši tās attīstības stratēģijā noteiktajiem mērķiem. LLU kā zinātnes universitātes Padomi kopumā veidos 11 locekļi, no kuriem piecus izvirzījis LLU Senāts, bet vienu virzīs Valsts prezidents un piecus sabiedrības pārstāvjus – Latvijas Republikas Ministru kabinets.

Universitātes pārstāvjus LLU Padomei izvirzīja dažādas tās struktūrvienības, un Senātam bija jāizvērtē astoņi pieteiktie kandidāti: Pārtikas tehnoloģijas fakultātes profesore Inga Ciproviča, Dārzkopības institūta vadošā pētniece Edīte Kaufmane, Vides un būvzinātņu fakultātes profesors Ritvars Sudārs, Vides un būvzinātņu fakultātes vadošais pētnieks un Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes studiju noslēguma darbu komisiju loceklis Vladislavs Vesperis, Tehniskās fakultātes profesors Gints Birzietis, Informācijas tehnoloģiju fakultātes profesore emeritus Rudīte Čevere, Informācijas tehnoloģiju fakultātes profesors Pēteris Rivža un Veterinārmedicīnas fakultātes docents Armands Vekšins.

Par katru no pretendentiem Senātā ziņoja LLU rektore Irina Pilvere, pamatojoties uz informāciju, ko pretendenti iesnieguši Lietišķajā biogrāfijā un Motivācijas vēstulē, un atklājot viņu profesionālo pieredzi, kompetenci un personīgās īpašības, kas būs noderīgas Padomes darbā.

Aizklātās vēlēšanās balsojot 48 senatoriem Padomē ievēlēti Inga Ciproviča ar 44 senatoru balsīm, Edīte Kaufmane un Vladislavs Vesperis katrs ar 41 senatora balsi, Armands Vekšins ar 40 senatoru balsīm un Gints Birzietis ar 39 senatoru balsīm.

Ievēlētie Padomes locekļi pēc rezultātu paziņošanas pateicās par Senāta uzticību un augsto novērtējumu, kā arī pauda gatavību aktīvi iesaistīties universitātes attīstībā.

Valsts prezidenta un Ministru kabineta izvirzītie Padomes locekļi vēl nav zināmi. Kā paredz Latvijas Lauksaimniecības universitātes Padomes darbības uzsākšanas noteikumi, kas apstiprināti Senātā 24. novembrī, pirmo LLU Padomes sēdi sasauks LLU rektore Irina Pilvere ne vēlāk kā 2 nedēļas pēc informācijas saņemšanas par visu LLU padomes locekļu izvirzīšanu.

Padomei būs tiesības lemt par LLU Satversmes un tās grozījumu apstiprināšanu, to virzīšanu apstiprināšanai LLU Konventā, LLU attīstības stratēģijas apstiprināšanu un tās ieviešanas progresa pārraudzību, budžeta un finanšu plāna, kā arī gada pārskata apstiprināšanu, LLU un valsts sadarbības un finansēšanas līguma darbības pārraudzību, iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmu darbības uzraudzību, to atbilstības un darbības efektivitātes pārskatīšanu, politiku, kurās definēti LLU pārvaldības procesi un to darbības vispārīgie principi apstiprināšanu, rektora vēlēšanu nolikuma apstiprināšanu, viena vai vairāku kandidātu izvirzīšanu LLU Konventam ievēlēšanai rektora amatā, rektora darba pienākumu un atalgojuma noteikšanu, par darba līguma slēgšanu ar rektoru un rektora darbības novērtēšanu un ierosinājumu atcelt rektoru no amata, kā arī par rektora atcelšanu no amata, ievērojot Augstskolu likuma 17. panta devītās daļas noteikumus.  Pēc rektora priekšlikuma Padome varēs arī lemt par struktūru, struktūrvienību izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju, filiāļu un iestāžu dibināšanu un likvidēšanu, dalību komercsabiedrībās, nodibinājumos un biedrībās, personāla atlīdzības politiku, investīciju piesaisti, kredītsaistībām, nekustamā īpašuma attīstības plānu un auditora izraudzīšanu.

Līdz ar Padomes darbības uzsākšanu mainīsies funkciju sadale līdzšinējās universitātes lēmējinstitūcijās – Senātā un Konventā, kas nostiprinātas Augstskolu likumā, kā arī būs nepieciešami LLU Satversmes grozījumi.

Pievienots 24/11/2021