Pārlekt uz galveno saturu

Ligita Āzena aizstāvējusi promocijas darbu par viedo uzņēmējdarbību

Attēla autors: No LLU arhīva

LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē (ESAF) promocijas darbu aizstāvējusi Ligita Āzena "Teritorijas konkurētspēja viedās uzņēmējdarbības attīstībai Pierīgas reģionā", iegūstot zinātniskā doktora grādu ekonomikā un uzņēmējdarbībā.

Promocijas darba mērķis izvērtēt teritorijas konkurētspējas nozīmi viedās uzņēmējdarbības attīstībai un izstrādāt konkurētspējas veicināšanas iespējamos risinājumus viedās uzņēmējdarbības attīstībai Pierīgas reģionā.

"Šobrīd pasaulē un Latvijā vērojama tendence, ka teritorijas sacenšas savā starpā, kura un ar kādiem piedāvājumiem spēs noturēt iedzīvotājus, piesaistīt uzņēmējus un investorus utt. Teritorijas pārvaldei ir jārada pievilcīga vide uzņēmējdarbībai, jāiedrošina un jāatbalsta uzņēmumi veidot uzņēmumu un investēt to tālākā attīstībā. Tas rada nepieciešamību pēc teritorijas konkurētspējas paaugstināšanas un, salīdzinošo priekšrocību noteikšanas, kuras ir būtiskas uzņēmēju un investoru piesaistīšanai. No vienas puses, lai šie pasākumi būtu efektīvi, nepieciešams izstrādāt attiecīgu piedāvājumu, veidot katrai teritorijai stratēģiju, orientētu uz konkrētas mērķa tirgus grupas vajadzībām. Bet, no otras puses, lai realizētu stratēģiski svarīgus un finansiāli vai ģeogrāfiski apjomīgus projektus, nepieciešams sadarboties blakus teritorijām un tādējādi sasniegt ievērojamus rezultātus. Tas saskanētu arī ar Nacionālā Attīstības plāna 2027 (NAP 2027) noteiktajām vadlīnijām par Pierīgas reģiona kā Rīgas metropoles daudz plašāku attīstību. Šāda stratēģija prasa, lai tā tiktu izstrādāta katrai sabiedrības vai mērķa tirgus grupai atsevišķi, precīzi nosakot atbilstošākos piedāvājumus un ar tiem saistītos pasākumus. Labākai stratēģijas nozīmes izpratnei ir nepieciešams izpētīt teorētiskās nostādnes par teritorijas konkurētspēju un tā pielietojuma iespējām. Pēdējos gados bieži tiek lietots jēdziens "teritorijas konkurētspēja", un mūsdienās tas ir dominējošais politikas diskurss starp tiem, kas ir saistīti ar ekonomikas attīstību visos teritoriālajos mērogos. Pastāv saikne starp samērā moderno "teritorijas konkurētspējas" jēdzienu un tradicionāli analizēto teritorijas "ekonomiskās attīstības" jēdzienu. Jo īpaši ekonomikas attīstības analīze bieži ir vērsta uz ekonomisko izaugsmi, kas nozīmē, ka tā parāda teritorijas konkurētspējas priekšrocības un iespēju piesaistīt teritorijai konkrētas mērķa tirgus grupas - noteiktas nozares uzņēmumus. Piesaistot noteiktas nozares, īpaši viedo uzņēmējdarbību, tiek veicināta teritorijas ekonomiskā izaugsme. Savukārt viedās uzņēmējdarbības jēdziens izriet no cita jēdziena viedā ekonomika (smart economy) – uz zināšanām balstītu, konkurētspējīgu uzņēmumu un tādu pakalpojumu radīšana, kas apvieno veiksmīgos elementus no uzņēmējdarbības ekonomikas un inovāciju ekonomikas, kas veicina augstas kvalitātes darba vidi, kas savukārt sekmē teritorijas attīstību un veicina tās tālāku konkurētspēju starptautiskā līmenī," savā promocijas darbā stāsta jaunā zinātniece.

Promocijas darbā tika apkopotas teorētiskās nostādnes par teritorijas attīstību un konkurētspējas kritērijiem, teritorijas mērķa tirgus grupu vajadzībām, viedās uzņēmējdarbības būtību un Eiropas pieredzi, izpētītas Latvijas, reģionu un pašvaldību uzņēmējdarbības attīstības politikas vadlīnijas: normatīvie akti, Latvijas un Pierīgas reģiona attīstības plānošanas dokumenti, kā arī noslēgumā izanalizēti teritorijas konkurētspējas un viedās ekonomikas rādītāji, sniegti konkurētspējas veicināšanas iespējamie risinājumi viedās uzņēmējdarbības attīstībai Pierīgas reģionā.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesore, LZA īstenā locekle, Dr. habil. oec. Baiba Rivža (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8719-3102)

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LLU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē

Saskaņā ar vienošanos ar autoru pēc aizstāvēšanas promocijas darba pilnais teksts būs pieejams bibliotēkas repozitorijā ārpus LLU tīklā.

Promocijas darbam piešķirts DOI (Digital Object Identification). Īso metadatu aprakstu promocijas darbiem var atrast Crossref vietnē - https://www.crossref.org/

 

 

Pievienots 21/03/2022