Pārlekt uz galveno saturu

Promocijas darbā analizē cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību Latvijā un iegūst zinātnisko grādu

Attēla autors: No LLU arhīva

LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē (ESAF) promocijas darbu aizstāvējusi "Cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību ietekmējošo faktoru analīze Latvijā" Zaiga Oborenko (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7473-8169) un ieguvusi zinātniskā doktora grādu ekonomikā un uzņēmējdarbībā.

Promocijas darba mērķis ir izpētīt galvenos cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību ietekmējošos faktorus un izvērtēt iespējas šīs iedzīvotāju grupas nodarbinātības sekmēšanai Latvijā.

"Personu ar invaliditāti integrācijas sociālajā dzīvē un darba tirgū veicināšana ir vērtīgs ieguvums gan pašām personām ar invaliditāti, gan valstij un visai sabiedrībai. Tas ir īpaši svarīgi, ņemot vērā Latvijas demogrāfijas situāciju, kad darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits un īpatsvars Latvijā turpina samazināties, bet pieaug personu ar invaliditāti skaits – 2020. gadā invaliditāte reģistrēta 10% iedzīvotāju. No kopējā pilngadīgo personu ar invaliditāti skaita nodarbināti ir vien 27.1% indivīdu, tas veido 5.9% no visiem Latvijas nodarbinātajiem. Neskatoties uz dažādām aktivitātēm sekmēt cilvēku ar invaliditāti iekļaušanos darba tirgū, Latvijā 2020. gadā no darbspējas vecuma personām ar invaliditāti nodarbināti bija 45.9% personu, turpretim nodarbinātības līmenis valstī bija 72.3% vecuma grupā 15–64 gadi, kas norāda uz neizmantoto darbaspēka potenciālu," savā promocijas darbā stāsta jaunā zinātniece Zaiga Oborenko.

Promocijas darbā tika izpētīta invaliditātes izpratnes veidošanās, analizētas invaliditātes modeļu konceptuālās pieejas, raksturotas iekļaujošas inovācijas koncepcijas un indivīda ar invaliditāti nodarbinātības faktoru pieeja, analizēti Latvijas un starptautiskie tiesību un plānošanas dokumenti par personu ar invaliditāti tiesisko aizsardzību un nodarbinātības veicināšanu, izvērtēti sociāli ekonomiskos faktori, kas ietekmē cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību, izpētīti invaliditātes vadības faktori uzņēmumā un aprēķināts neiegūto IKP, ja cilvēki ar invaliditāti netiek iekļauti darba tirgū, analizēti cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības faktori Latvijas reģiona pilsētā un novadā darba tirgus un pašvaldības politikas kontekstā, kā arī noslēgumā, pamatojoties uz cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību ietekmējošo faktoru analīzi, izstrādāti scenāriji cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības sekmēšanai Latvijā.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesore, LZA īstenā locekle, Dr. habil. oec. Baiba Rivža (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8719-3102)

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LLU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē

Saskaņā ar vienošanos ar autoru pēc aizstāvēšanas promocijas darba pilnais teksts būs pieejams bibliotēkas repozitorijā ārpus LLU tīklā.

Promocijas darbam piešķirts DOI (Digital Object Identification). Īso metadatu aprakstu promocijas darbiem var atrast Crossref vietnē - https://www.crossref.org/

Pievienots 21/03/2022