Pārlekt uz galveno saturu

Promocijas darbā izvērtē vispārējās izglītības iestāžu skolotāju atalgojumu un sniegumu

Attēla autors: No LLU arhīva

LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē (ESAF) promocijas darbu "Vispārējās izglītības iestāžu skolotāju atalgojums un sniegums Latvijas reģionos" aizstāvēja Ilze Priževoite (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0801-6421) un ieguva zinātniskā doktora grādu zinātnes doktors ekonomikā un uzņēmējdarbībā.

Promocijas darba mērķis ir izvērtēt vispārējās izglītības iestāžu skolotāju finansiālo un nefinansiālo atalgojumu Latvijas reģionos un izstrādāt 18 priekšlikumus skolotāju darba snieguma paaugstināšanai.

"Skolotāju profesija ilgstoši ir sabiedrības uzmanības centrā, aktualizējot problēmas par izglītības sistēmas reformu, par nepieciešamību uzlabot izglītības kvalitāti un izglītības sistēmas darbības efektivitāti. Vieni no svarīgākajiem diskusiju pamatjautājumiem – darba samaksa, kvalitāte un sniegums. Skolotāja profesijai prasības pieaug un tā kļūst aizvien sarežģītāka. Turpretī finansiālais atalgojums nav adekvāts atbilstoši šī laika ekonomiskajām pārmaiņām. Īpaši izteikta šī problēma ir Latvijas reģionu skolās. Kopš 2009. gada, kad skolotāju darba samaksa tiek aprēķināta pēc finansēšanas kārtības "Nauda seko skolēnam", ir liela diferenciācija skolotāju darba algas likmē starp izglītības iestādēm ar lielu skolēnu skaitu, vidēju un mazu. Par to, ka skolotāju darba samaksas finansēšanas kārtība nenodrošina motivējošu un taisnīgu darba algu, apliecina skolotāju paustā neapmierinātība ar darba algu par likmi. Skolotāji organizē streiku un piketus, paužot savu neapmierinātību ar zemajām algām. Savukārt valdība līdztekus algas palielinājumam prasa paaugstināt izglītības kvalitāti, ka alga vienmēr jāsaista ar izglītības kvalitāti. Izvēršoties neapmierinātībai, to radītās sekas var izsaukt draudus ne tikai izglītības nozarei, bet perspektīvā arī ekonomiskajam un 17 sabiedriskajam sektoram Latvijā. Tādejādi autore pētījumā vēlas izzināt, kādi faktori ietekmē skolotāja darba sniegumu un līdz ar to arī kvalitāti un vai darba algas palielināšana ir vienīgais risinājums, lai uzlabotu skolotāju sniegumu, vai tomēr ir jāveic citi pasākumi, lai skolotāju darba sniegums visas Latvijas teritorijā izvietotajās izglītības iestādēs uzlabotos. Pētījuma rezultāti dos būtisku ieguldījumu izglītības attīstības nākotnei, īpaši šobrīd, kad 2020. gada 19. oktobrī ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) rīkojumu tika izveidota "Pedagogu darba samaksas pilnveides darba grupa"," savā promocijas darbā stāsta jaunā zinātniece.

Promocijas darba zinātnisko nozīmīgumu apliecina darba autores papildināta Latvijas pētniecības teorētiskā bāze par darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma problemātiku makro, mikro un reģionālā līmenī. Darba ietvaros pirmo reizi Latvijā ir izstrādāts oriģināls un detalizēts pētījums par skolotāju sniegumu ietekmējošajiem faktoriem Latvijas reģionu šķērsgriezumā. Autores veiktajos pētījumos tika noskaidrotas ekonomiskās un sociālās problēmas Latvijas reģionu griezumā pēc pedagogu darba samaksas finansēšanas kārtības ieviešanas, un balstoties uz rezultātiem un gūtajām atziņām, izstrādāti ieteikumi skolotāju darba samaksas finansēšanas kārtības pilnveidošanai un skolotāju darba snieguma paaugstināšanai.

Tāpat I. Priževoites apjomīgajiem pētījumiem piemīt arī tautsaimnieciskais nozīmīgums, jo promocijas darbā ietvertie rezultāti ir praktiski izmantojami IZM darbā, pilnveidojot pedagogu darba samaksas finansēšanas kārtību un izstrādājot mehānismus skolotāju darba snieguma paaugstināšanai. Autore noteikusi vairākus virzienus, kā efektīvāk piesaistīt un noturēt kvalificētus un konkurētspējīgus izglītības nozares speciālistus Latvijas reģionos. Šie rezultāti ir ļoti aktuāli Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībai (LIZDA), aizstāvot un argumentējot Latvijas reģionu skolotāju ekonomiskās, sociālās un profesionālās intereses. Promocijas darba pētījuma atziņas izmantojamas arī Latvijas reģionu pašvaldībām un izglītības iestāžu direktoriem, izstrādājot mehānismus skolotāju darba snieguma veicināšanai. Autore sniegusi arī praktiski izmantojamus pētījuma rezultātus citām LR ministrijām, nosakot savā nozarē strādājošo darba snieguma paaugstināšanas faktorus.

Promocijas darbā tika izpētīti finansiālā un nefinansiālā atalgojuma un snieguma teorētiskie aspekti, raksturota izglītības nozares un tajā strādājošo vieta un loma Latvijas tautsaimniecībā, noteikti vispārējās izglītības iestāžu skolotāju darba samaksas finansēšanas kārtības principi, ietekmējošos faktori un to nozīme Latvijas reģionu attīstībā, kā arī noslēgumā identificēti Latvijas reģionu vispārējās izglītības iestāžu skolotāju darba sniegumu ietekmējošie faktori un izstrādāti priekšlikumus tā paaugstināšanai.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesore, Dr.oec. Gunta Grīnberga-Zālīte (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0500-4890)

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LLU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē

Saskaņā ar vienošanos ar autoru pēc aizstāvēšanas promocijas darba pilnais teksts būs pieejams bibliotēkas repozitorijā ārpus LLU tīklā.

Promocijas darbam piešķirts DOI (Digital Object Identification). Īso metadatu aprakstu promocijas darbiem var atrast Crossref vietnē - https://www.crossref.org/

Pievienots 19/04/2022