Pārlekt uz galveno saturu

Aizstāvēts promocijas darbs par elektroniskās komercijas izpēti mazajos un vidējos uzņēmumos

Attēla autors: No LLU arhīva

LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes promocijas darbu “Elektroniskās komercijas izmantošanas faktoru analīze mazo un vidējo uzņēmumu sektorā Latvijā / Analysis of electronic commerce use factors in the sector of small and medium sized enterprises in Latvia” aizstāvēja Ina Gudele un ieguva zinātniskā doktora grādu zinātnes doktors ekonomikā un uzņēmējdarbībā.

Promocijas darba mērķis ir noteikt faktorus, kuriem ir vislielākā ietekme uz e-komercijas izmantošanu reģionālo MVU sektorā Latvijā, lai pozitīvi ietekmētu reģionālās uzņēmējdarbības attīstību.

"20. gadsimta 90. gadu sākumā visa pasaulē parādījās jauns termins – elektroniskā komercija. E-komercija, plašākā terminā - e-bizness pilnīgi mainīja tradīcijas biznesa darbībās un attīstībā, dodot iespējas pārdot, pirkt, piedāvāt un saņemt, sniegt informāciju un nodrošināt atbalstu attālināti, biznesa pusēm netiekoties, veidojot efektīvu preču un pakalpojumu, saņemšanu un naudas apriti. Parādās jautājums, vai visi uzņēmumi spēj noorientēties jaunajos apstākļos un izmantot jaunās ekosistēmas sniegtās priekšrocības. Rodoties kaut kam jaunam, bieži vien iet bojā vecais tradicionālais un ierastais. Elektroniskā jeb digitālā vide maina pasaules sabiedrību, tās savstarpējās attiecības, ekonomikas attīstības principus un pašu ekonomiku. Vairākos ārzemju zinātnieku pētījumos atzīts, ka e-komercija var pozitīvi ietekmēt jebkura veida uzņēmējdarbības jomu viens no e-komercijas pētniecības pamatlicējiem, D. Šaffejs, jau 2003. gadā definēja galvenās priekšrocības, ko sniedz digitālā vide uzņēmējdarbības attīstībā un noteica galvenos e-komercijas izmantošanas virzienus, nosakot, ka digitālās vides priekšrocības būtiski sekmē uzņēmējdarbības konkurētspējas attīstību," savā promocijas darbā stāsta jaunā zinātniece.

Promocijas darba tika pētītas e-komercijas darbības zinātniski teorētiskās pamatnostādnes un noteiktas e-komercijas darbības un ietekmes uz uzņēmējdarbību principiem, apkopots e-komercijas darbības tiesiskais regulējums, analizējot to šķēršļus e-komercijas attīstībai, un noteikti priekšlikumi tā uzlabošanai, analizēta situācija e-komercijas izmantošanā MVU sektorā Latvijā un Eiropā, noteikti galvenie faktori, kas labvēlīgi ietekmē e- komercijas izmantošanu uzņēmējdarbības attīstībā, kā arī izstrādāti attīstības scenāriji MVU attīstībā, izmantojot e- komercijas attīstību veicinošo faktoru ietekmi, sagatavotas rekomendācijas e-komercijas izmantošanas sekmēšanai Latvijā MVU sektorā.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesore, LZA īstenā locekle, Dr. habil. oec. Baiba Rivža (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8719-3102)

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LLU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē.

Saskaņā ar vienošanos ar autoru pēc aizstāvēšanas promocijas darba pilnais teksts būs pieejams bibliotēkas repozitorijā ārpus universitātes tīklā.

Promocijas darba piešķirts DOI (Digital Object Identification) - 10.22616/lluthesis/2022.007

Īso metadatu aprakstu promocijas darbiem var atrast Crossref vietnē - https://search.crossref.org/

Pievienots 20/06/2022